Braille Sense 6

Instrukcja użytkownika

Wersja 1.7

 

SELVAS Healthcare, Inc.

 

155, Siseong-ro, Yuseong-gu,

Daejeon, Korea 34109

Phone: +82-42-864-4460

Fax: +82-42-864-4462

Email: hims.support@selvashc.com

Website: www.himsintl.com

 

 

Dystrybutor w Polsce:

E.C.E. Konrad Łukaszewicz

ul. Sienkiewicza 51D

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (22) 755-57-57 lub (22) 622-40-63

Email: pomoc@ece.com.pl

Strona Internetowa: www.ece.com.plWażne ze względu bezpieczeństwa:

Dla zachowania Państwa bezpieczeństwa, a także ochrony Braille Sense 6, należy przeczytać i stosować poniższe zalecenia

1.     Wejściowe napięcie zasilacza wynosi 100V-240V, a wyjściowe DC 5V/3A i 9V/2A.

2.     W związku z niebezpieczeństwem powstania uszkodzeń podczas dostarczania Braille Sense 6 użytkownikowi bateria może być przechowywana oddzielnie. Bateria zaraz po dostarczeniu może nie być w pełni naładowana, dlatego przed użyciem Braille Sense 6 należy ją naładować. Gdy Braille Sense 6 będzie używany po raz pierwszy może zaistnieć potrzeba otwarcia opakowania, wyciągnięcia baterii i umieszczenia jej od spodu urządzenia w miejscu przeznaczonym dla baterii. Może się okazać, że dystrybutor, od którego zakupili państwo Braille Sense 6 już wykonał powyższe czynności.

3.     Podczas pierwszego użycia urządzenia stan naładowania baterii może nie być pokazywany w prawidłowy sposób. W celu uniknięcia tego problemu proszę włączyć urządzenie, upewnić się, że opcja oszczędzania energii jest wyłączona, a następnie podłączyć Braille Sense 6 do zasilacza na około 6 godzin. Jeżeli chcemy używać Braille Sense 6 zaraz po wyjęciu z opakowania należy celem pełnego naładowania baterii podłączyć go do zasilacza na czas dłuższy niż sześć godzin. W takim wypadku należy się także upewnić, że tryb oszczędzania mocy jest wyłączony, chyba, że zamierzamy używać Braille Sense 6 bez przerwy.

4.     Jeżeli chcemy lub musimy wyciągnąć baterię z urządzenia w czasie, gdy nie jest ono podłączone do zasilacza, należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyciągnąć baterie. Jeśli przed wyciągnięciem baterii urządzenie nie zostanie wyłączone, może to spowodować utratę zapisanych w nim danych. Jednakże, jeśli zasilacz jest podłączony do urządzenia można bezpiecznie wyciągnąć z niego baterię bez konieczności wyłączania go.

5.     Jeśli czas użytkowania baterii jest niższy niż 50% w porównaniu do podanego czasu pracy akumulatora w specyfikacji produktu, nawet po pełnym naładowaniu, zaleca się wymianę baterii.

6.     Zaleca się wyjmowanie i przechowywanie baterii oddzielnie od urządzenia podczas długich okresów nie używania.

7.     W przypadku wiercenia lub demontażu produktu lub akumulatora za pomocą ostrego przedmiotu może dojść do porażenia prądem elektrycznym, wybuchu lub pożaru.

8.     Jeśli Braille Sense 6 działa zasilany tylko z wewnętrznej baterii (bez podłączonego zewnętrznego zasilania z zasilacza), powiadomi on użytkownika o poziomie naładowania baterii, gdy poziom ten będzie niski. Gdy stan naładowania baterii spadnie poniżej 15% proszę podłączyć zasilacz w celu doładowania. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie do 2%, a urządzenie nie jest podłączone do zasilacza, Braille Sense 6 wyłączy się automatycznie jedną minutę po ogłoszeniu stanu naładowania baterii. Długość działania baterii po każdym ładowaniu zależeć będzie od tego, jakie opcje ustawiono w urządzeniu.

9.     Braille Sense 6 jest niezwykle delikatnym urządzeniem, dlatego należy obchodzić się z nim z dużą dozą delikatności. Braille Sense 6 jest także bardzo wrażliwy na kurz, dlatego proszę się upewnić, że jednostka jest przetrzymywana z dala od zakurzonych powierzchni.

10.  Moduły brajlowskie są bardzo wrażliwą częścią urządzenia. Jeśli którykolwiek z modułów nie działa w prawidłowy sposób z powodu zakurzenia lub jakiejkolwiek innej usterki, proszę się skontaktować z naszym centrum napraw, lub zgłosić się do sprzedawcy, od którego nabyli Państwo Braille Sense 6.

11.  W celu zapewnienia serwisu oraz informacji o nowych uaktualnieniach proszę zarejestrować swoje urządzenie. Wysyłając kartę rejestracyjną na adres dystrybutora polskiego: E.C.E. Konrad Łukaszewicz ul. Sienkiewicza 51D 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

12.  Proszę nie rozkładać Braille Sense 6 samodzielnie lub zlecać tego komukolwiek, kto nie został autoryzowany przez producenta, czyli HIMS. Jeśli niewykwalifikowana osoba rozmontuje jednostkę może narazić ją na poważne uszkodzenia. Jeśli nieautoryzowana osoba rozmontuje urządzenie, zostanie ono tym samym wykluczona z jakichkolwiek darmowych napraw wynikających z gwarancji i gwarancja zostanie unieważniona. Jeżeli jakikolwiek płyn lub zewnętrzna siła uszkodzi urządzenie może to być także powodem wykluczenia z darmowych usług serwisowych nawet, jeśli zdarzy się to w okresie trwania gwarancji.

13.  Jeśli pozostawimy Braille Sensa na dłuższy czas w pobliżu gorącego miejsca może to spowodować uszkodzenie baterii. Dlatego też prosimy nie pozostawiać urządzenia na słońcu lub w gorących miejscach. Baterie powinny być co jakiś czas ładowane nawet jeśli urządzenie nie jest używane. Pozostawienie baterii nie naładowanych przez okres kilku miesięcy może również spowodować ich uszkodzenie.

14.  Aby zapobiegać uszkodzeniom słuchu proszę nie słuchać plików audio z użyciem wysokich poziomów głośności.

15.  Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że jest ono zgodne z normami urządzeń cyfrowych klasy B, w odniesieniu do artykułu 15 regulacji FCC (Federalnej Komisji Komunikacji). Normy te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwymi interferencjami w obrębie instalacji w budynkach mieszkalnych.

Działanie podlega następującym dwu ograniczeniom.

1)     Niniejsze urządzenie nie powinno powodować szkodliwych interferencji oraz

2)     niniejsze urządzenie powinno działać pomimo jakichkolwiek odebranych zakłóceń, w tym takich, które mogą wywołać niepożądane działanie (urządzenia).

Niniejsze urządzenie może generować, wykorzystywać i wypromieniowywać energię o częstotliwościach radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z instrukcją, może ono być źródłem zakłóceń szkodliwych dla radiokomunikacji. Jednakże nie ma gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie będą mieć miejsca.

Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie, to zachęca się użytkownika, aby próbował usunąć problem korzystając z następujących sposobów postępowania:

  • zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
  • zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
  • podłączenie urządzenia do gniazdka należącego do obwodu innego niż ten, do którego podłączono odbiornik.
  • proszę wezwać doświadczonego specjalistę od urządzeń radiowych/telewizyjnych i poprosić go o pomoc.

 

Ważna uwaga:

Oświadczenie FCC o ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych:

Niniejsze urządzenie Jest zgodne z normami FCC dla ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych ustalonymi dla środowiska nie podlegającego kontroli. Urządzenie niniejsze winno być zainstalowane i używane z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 20 cm pomiędzy radiatorem i ciałem użytkownika. To źródło promieniowania nie powinno znajdować się razem ani działać jednocześnie z jakąkolwiek inną anteną lub źródłem sygnału radiowego.

 


 

Gratulacje z powodu zakupu Braille Sense 6! Braille Sense 6 potrafi wykonać te same zadania, co zwyczajny PDA, a nawet więcej a to wszystko bez potrzeby użycia ekranu!

 

I.  Po otwarciu pudełka znajdziemy w nim następujące przedmioty:

1)     Braille Sense 6

2)     Baterię

3)     Futerał

4)     Zasilacz

5)     Kabel USB Ty-C do Typ-C

6)     Słuchawki

7)     Instrukcję użytkownika (CD)

8)     Instrukcję użytkownika (Skróty Klawiszowe)

 

II.    Jak korzystać z niniejszej instrukcji

Przed użyciem Braille Sense U należy przeczytać całą instrukcję w celu dokładnego zapoznania się z funkcjami Braille Sense 6. Przeczytanie całej instrukcji pozwoli na wykorzystanie w pełni bogactwa funkcji Braille Sense 6. Wiele funkcji urządzenia działa w podobny sposób, dlatego jest wysoce wskazane, aby w pełni zapoznać się z nimi wszystkimi.

W dalszej części instrukcji pojawią się odniesienia do tak zwanych gorących klawiszy lub skrótów klawiszowych. Nazwy te odnoszą się do sposobów szybkiego dostępu do menu oraz funkcji za pomocą odpowiedniej kombinacji wciskanych klawiszy. Należy zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie skróty klawiszowe będą działać, gdy znajdują się państwo w dowolnym miejscu Braille Sense 6. Niektóre skróty klawiszowe do prawidłowego działania wymagają tego, aby znajdować się we właściwym dla nich programie.

W instrukcji tej użyta jest specyficzna metoda notowania sposobu, w jaki należy przyciskać klawisze. Np.: "Odstęp-b (punkty 1-2)" oznacza, że należy wcisnąć klawisz odstępu i punkty 1 i 2 jednocześnie.

Aby możliwe było pełne wykorzystywanie funkcji Braille Sense 6 należy zrozumieć, czym jest i jak działa menu oraz czym jest pole tekstowe i jak wpisać dane do pola tekstowego. W tym celu proszę przeczytać rozdział 2.2. Dla pełnego wykorzystywania niezwykłego potencjału Braille Sense 6 zrozumienie powyższych funkcji jest bardzo ważne.

Jeśli napotkają państwo problemy ze znalezieniem rozwiązania jakiegoś problemu lub zaistnieje potrzeba kontaktu z asystentem to prosimy o przesłania zapytania pocztą elektroniczną na adres pomoc@ece.com.pl lub kontakt telefoniczny pod numer: 22 745 57 82.

 


Spis treści

1.     Wprowadzenie. 17

1.1       Czym jest „Braille Sense 6”?. 17

1.2       Sprzęt 17

1.2.1        Panel górny. 18

1.2.2        Prawy boczny panel 18

1.2.3        Lewy boczny panel 19

1.2.4        Panel tylny. 19

1.2.5        Panel przedni 19

1.2.6        Spód urządzenia. 20

1.3       Specyfikacja sprzętowa Braille Sense 6. 20

1.4       Pamięć w Braille Sense 6. 21

2      Funkcje podstawowe. 22

2.1       Jak używać poleceń?. 22

2.1.1.       Podstawowe wiadomości i komunikaty. 22

2.2       Koncepcja menu. 23

2.2.1        Znaki kontrolne. 25

2.3       Używanie klawiszy funkcyjnych. 27

2.4       Zasilacz i bateria. 28

2.5       Dostosowywanie głośności, szybkości i tonu mowy. 29

2.6       Jak używać głosu oraz linijki brajlowskiej 29

2.7       Wprowadzanie tekstu. 29

2.7.1        Tabela kodów ASCII brajla komputerowego. 30

2.7.2        Wprowadzanie/Szukanie znaków kontrolnych. 32

2.8       Wielozadaniowość. 33

2.9       Przełączanie trybów Audio. 34

2.10     Przełącznik blokowania klawiatury. 34

2.11     Tryb jednoręczny. 35

2.12     Korzystanie z Trybu Pisania. 35

2.13     Tworzenie dzienników systemowych i nagrań ekranu. 36

3      Personalizacja Braille Sense 6. 37

3.1       Ustaw datę i czas. 37

3.2       Ustawienia połączenia sieciowego. 39

3.2.1        Ustawienia sieci bezprzewodowej 39

3.2.2        Ustawienia sieci lokalnej (LAN) 41

3.3       Menedżer Bluetooth. 42

3.3.1        Lista urządzeń Bluetooth. 42

3.3.2        Lista serwisów Bluetooth. 43

3.3.2.1        Łączenie Serwisu. 44

3.4       Menedżer menu. 45

3.5       Utwórz/przywróć z kopii zapasowej 45

3.6       Zmień nazwę Urządzenia. 46

3.7       Skrócona instrukcja. 47

3.8       Zabezpieczenie hasłem.. 47

3.8.1        Ustawianie i zmiana hasła. 47

3.8.2        Ustawienie zakresu działania hasła. 48

3.8.3        Zresetuj hasło do ustawień fabrycznych. 48

3.9       Inicjalizuj opcje. 48

3.10     Opcje głosu. 49

3.10.1      Vocalizer 49

3.10.2      Android. 50

3.11     Profile językowe. 50

3.12     Opcje globalne. 51

3.12.1      Szczegóły opcji globalnych. 51

3.13     Kopia zapasowa i resetowanie. 55

3.14     Ustawienia systemu Android. 55

4      Menedżer plików.. 56

4.1       Wprowadzenie. 56

4.1.1        Poruszanie się po liście plików.. 56

4.1.2        Wybór folderów i plików.. 57

4.2       Praca z plikami i folderami 57

4.2.1        Wchodzenie i wychodzenie z folderu. 57

4.2.2        Wysuwanie dysków USB i kart SD. 58

4.3       Menu Plik. 58

4.4       Menu Edycja. 59

4.5       Menu Widok. 59

4.6       Dostęp do dysków w chmurze. 60

4.7       Korzystanie z okna adresu. 61

5      Edytor tekstu. 62

5.1       Menu Plik. 62

5.2       Menu Edycja. 63

5.3       Menu Wstaw. 64

5.4       Menu Idź do. 64

5.5       Menu Przeczytaj 64

5.6       Menu Układ. 65

5.7       Różne funkcje. 65

6      Notatnik. 67

6.1       Menu Plik. 67

6.2       Menu Edycja. 68

6.3       Menu Wstaw. 69

6.4       Menu Idź do. 69

6.5       Menu Przeczytaj 70

6.6       Menu Układ. 70

7      E-mail – poczta elektroniczna. 71

7.1       Uruchamianie poczty elektronicznej 71

7.2       Konfigurowanie konta. 72

7.3       Zarządzanie kontami 75

7.4       Odbieranie wiadomości E-mail 76

7.5       Czytanie wiadomości 76

7.6       Pisanie wiadomości E-mail 78

7.6.1        Dołączenie pliku. 79

7.6.2        Zapisywanie wiadomości E-mail w skrzynce nadawczej 79

7.7       Poruszanie się po kontach i skrzynkach pocztowych. 80

7.7.1        Zarządzanie skrzynkami pocztowymi 80

7.7.2        Kopiowanie i przenoszenie do skrzynek pocztowych. 81

7.7.3        Importowanie poczty e-mail 81

7.8       Zaawansowane funkcje wiadomości 82

7.8.1        Odpowiedz i odpowiedz wszystkim.. 82

7.8.2        Prześlij dalej wiadomość. 82

7.8.3        Zapisywanie wiadomości E-mail 82

7.8.4        Wyszukiwanie wiadomości 83

7.8.5        Przejdź do nieprzeczytanej wiadomości 83

7.8.6        Aktywacja linków.. 83

7.9       Korzystanie z menu Narzędzia. 84

7.9.1        Ustaw ścieżkę. 84

7.9.2        Ustaw opcje. 84

7.9.3        Ustawienia spamu. 85

8      Media. 88

8.1       Media Player 88

8.1.1        Używanie przycisków audio. 88

8.1.2        Klawiatura brajlowska i funkcje zaawansowane. 89

8.1.3        Menu Plik. 90

8.1.4        Menu Odtwarzanie. 90

8.1.5        Menu Nagrywanie. 91

8.1.6        Menu Pozycja. 92

8.1.7        Menu Zakładki 92

8.1.8        Menu Ustawienia. 93

8.1.9        Radio internetowe. 93

8.2       Radio FM.. 94

8.2.1        Słuchanie radia za pomocą wbudowanych głośników.. 94

8.2.2        Kontrola częstotliwości 94

8.2.3        Dodawanie i poruszanie się po stacjach. 95

8.2.4        Nagrywanie radia FM.. 96

8.2.4.1        Zmiana folderu zapisu. 96

8.2.5        Funkcje dodatkowe. 97

8.3       Podkasty. 97

8.3.1        Subskrybowanie podkastów.. 97

8.3.2        Poruszanie się po kanałach i odcinkach. 98

8.3.3        Usuwanie zawartości 99

9      Książki 100

9.1       Odtwarzacz Daisy. 100

9.1.1        Korzystanie z odtwarzacza Daisy. 100

9.1.2        Menu Plik. 101

9.1.3        Menu dokumentu. 101

9.1.4        Zakładka. 101

9.1.5        Nagłówek. 102

9.1.6        Notki 102

9.2       Przeglądarka dokumentów. 102

9.2.1        Ogólna nawigacja po dokumentach. 103

9.2.2        Menu Plik. 103

9.2.3        Menu Edycja. 104

9.2.4        Menu Idź do. 104

9.2.5        Menu Przeczytaj 105

9.2.6        Menu zakładki 105

9.3       Daisy Online. 105

9.4       Pobieranie z BookShare. 106

9.4.1        Pobieranie książek. 107

9.4.2        Główne okno dialogowe „Pobieranie z BookShare”. 107

9.4.3        Wyniki książki 107

9.4.4        Wyszukiwanie czasopism.. 108

9.4.5        Przeszukiwanie listy do przeczytania. 109

9.4.6        Historia wyszukiwania. 109

9.4.7        Menu. 109

10    Organizer 111

10.1     Książka adresowa. 111

10.1.1      Używanie funkcji "dodaj adres". 111

10.1.2      Ustaw pola adresu. 112

10.1.3      Wyszukiwanie adresów.. 112

10.1.4      Ustawianie pól przeszukiwania adresu. 112

10.1.5      Tworzenie kopii bezpieczeństwa i przywracanie listy adresowej 113

10.1.6      Import oraz Eksport CSV. 113

10.1.7      Eksportowanie do CSV. 114

10.1.8      Edytowanie usuwanie i zapamiętywanie adresów.. 114

10.1.9      Synchronizowanie kontaktów.. 114

10.2     Terminarz. 115

10.2.1      Dodawanie wydarzenia. 115

10.2.2      Ustawianie wydarzeń powtarzalnych. 116

10.2.3      Znajdź wydarzenie. 117

10.2.4      Modyfikuj plan. 118

10.2.5      Skasuj wydarzenie. 119

10.2.6      Drukuj wydarzenie. 119

10.2.7      Zapisywanie zadań do pliku. 120

10.2.8      Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie terminów.. 120

10.2.9      Ustawianie opcji alarmu. 121

10.2.10    Wiele kont i synchronizacja. 122

10.3     Menedżer Baz Danych. 123

10.3.1      Menedżer tablic. 123

10.3.1.1       Dodaj tablicę. 124

10.3.1.2       Modyfikuj tablicę. 125

10.3.1.3       Usuń tablicę. 125

10.3.1.4       Ustaw domyślną tablicę. 126

10.3.2      Dodaj rekord. 126

10.3.3      Wyszukiwanie rekordów.. 127

10.3.4      Ustawianie opcji kopii zapasowej 128

10.3.5      Kopia zapasowa baz danych. 128

10.3.6      Przywróć bazę danych. 128

10.3.7      Importowanie i eksportowanie pliku CSV. 129

10.3.7.1       Importowanie z pliku CSV. 129

10.3.7.2       Dodawanie danych z pliku CSV do „Menedżera baz danych” 129

10.3.7.3       Eksportowanie do pliku CSV. 130

10.3.8      Tworzenie tablicy z pliku CSV. 130

11    Narzędzia Internetowe. 132

11.1     Przeglądarka stron Internetowych. 132

11.1.1      Menu Plik. 132

11.1.2      Menu Edycja. 132

11.1.3      Menu Idź do. 132

11.1.4      Menu Czytaj 133

11.1.5      Menu Ulubione. 133

11.1.6      Menu Opcje. 133

11.1.7      Nawigowanie po elementach strony. 133

11.1.8      Tabela. 135

11.1.9      Odtwarzanie plików strumieniowych audio. 137

11.2     Wyszukiwarka Google. 137

11.2.1      Okno dialogowe Szukaj 137

11.2.2      Okno dialogowe wynik. 138

11.2.3      Wybór przeglądarki 138

11.3     Wyszukiwanie w Wiki 138

11.4     Wyszukiwanie w Internecie. 139

12    Dodatki 140

12.1     Przeglądarka plików Excela. 140

12.1.1      Lista komend nawigacyjnych. 140

12.1.2      Menu Plik. 141

12.1.3      Menu Edycja. 141

12.1.4      Menu Idź do. 141

12.1.5      Menu Czytaj 142

12.1.6      Menu widok. 142

12.2     Słownik. 142

12.2.1      Czym jest słownik?. 143

12.2.2      Praca ze słownikiem.. 143

12.2.3      Wybór odniesienia i wyszukiwanie. 144

12.2.4      Przewodnik skrótów.. 144

12.2.5      Lista wpisów.. 146

12.2.6      Praca z definicjami 147

12.2.7      Dostęp do historii wyszukiwania. 147

12.3     Tester kolorów. 148

13    Narzędzia. 149

13.1     Kalkulator 149

13.1.1      Funkcje podstawowe. 150

13.1.2      Wyrażenia zmienne. 150

13.1.2.1       Wywołaj wyrażenia. 151

13.1.2.2       Skasuj wszystkie zapisane wyrażenia. 151

13.1.2.3       Zapisz wyrażenia. 152

13.1.2.4       Funkcje statystyczne. 152

13.1.3      Funkcje pamięci 153

13.1.4      Funkcje sinus. 154

13.1.5      Funkcje cosinus. 154

13.1.6      Funkcje tangens. 154

13.1.7      Funkcje logarytmiczne. 155

13.1.8      Kopiuj do schowka. 155

13.1.9      Konwerter jednostek. 155

13.1.10    Wróć do wzoru. 156

13.1.11    Ustawienia opcji 156

13.1.12    Wyjście. 156

13.1.13    Przykłady obliczeń matematycznych. 157

13.2     Braille Sense Math. 159

13.2.1      Menu Plik. 160

13.2.2      Menu Edycja. 160

13.2.3      Menu Wykres. 161

13.2.4      Menu Wynik. 161

13.3     Sprawdź datę i czas. 161

13.4     Zegar 161

13.5     Kompas. 162

13.5.1      Opcje żyrokompasu. 162

13.6     Budzik. 162

13.6.1      Ustaw czas alarmu. 163

13.6.2      Dźwięk alarmu. 163

13.6.3      Powtórzenia. 164

13.6.4      Czas trwania alarmu. 164

13.6.5      Interwał dzwonienia. 164

13.6.6      Liczba powtórzeń alarmu. 164

13.6.7      Potwierdź/Anuluj 164

13.7     Stoper i minutnik. 165

13.8     Terminal dla czytników ekranu. 165

13.8.1      Schowek terminala. 166

13.9     Sprawdź status sieci 167

13.10       Sprawdź stan baterii 167

13.11       Flashdisk kopia zapasowa / przywracanie. 168

13.12       Formatowanie. 168

13.13       Czas do automatycznego wyłączenia. 169

13.14       Korzystanie z makr 169

13.14.1    Tworzenie makr 169

13.14.2    Wykonywanie makra. 170

13.14.3    Menedżer makr 170

13.15       Uaktualnianie oprogramowania. 171

13.15.1    Uaktualnianie systemu operacyjnego Braille Sense 6 za pośrednictwem połączenia Internetowego  171

13.15.2    Uaktualnianie Systemu operacyjnego Braille Sense 6 z nośnika. 172

14    Instalacja i korzystanie z oprogramowania dodatkowego dla systemu Android. 173

14.1     Instalowanie i używanie aplikacji na Androida. 173

14.2     Korzystanie z kompatybilnych akcesoriów. 175

15    Używanie menu pomocy. 177

16    Przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów.. 178

16.1     BrailleSense 6 nie włącza się. 178

16.2     Nie słychać głosu. 178

16.3     Głos jest zbyt szybki, aby go zrozumieć. 178

16.4     Dźwięk głosu jest zbyt niski lub zbyt wysoki, aby go zrozumieć. 178

16.5     Nie wiesz gdzie jesteś. 178

16.6     Brak połączenia z Internetem.. 178

16.7     E-mail 178

16.8     Monitor brajlowski nie wyświetla brajla. 179

16.9     BrailleSense 6 nie odzywa się podczas korzystania ze Sklepu Play lub aplikacji Android. 179

16.10       Menu BrailleSense nie są wyświetlane ani mówione. 179

16.11       BrailleSense 6 nie odpowiada. 179

16.12       LCD nie działa. 180

16.13       Pliki USB lub SD wydają się zawierać 0 bajtów. 180

17    Podsumowanie komend. 181

17.1     Kombinacje klawiszowe wspólne dla wszystkich programów. 181

17.2     Komendy szybkiego uruchomienia. 182

17.3     Menedżer plików. 184

17.3.1      Klawisze nawigacyjne listy plików i listy menu. 184

17.3.2      Klawisze nawigacyjne listy plików.. 184

17.3.3      Klawisze zaznaczania elementów (plików lub folderów) 184

17.3.4      Gorące klawisze dla menu Plik. 184

17.3.5      Gorące klawisze dla menu Edycja. 185

17.3.6      Gorące klawisze dla menu Widok. 185

17.4     Edytor tekstu. 185

17.4.1      Komendy menu Plik. 185

17.4.2      Komendy menu Edycja. 185

17.4.3      Komendy menu Wstaw.. 186

17.4.4      Komendy Idź do. 186

17.4.5      Komendy czytania. 186

17.4.6      Komendy układu dokumentu. 187

17.4.7      Różne gorące klawisze. 187

17.5     Notatnik. 188

17.5.1      Komendy menu plik. 188

17.5.2      Komendy menu Edycja. 188

17.5.3      Komendy menu Wstaw.. 188

17.5.4      Komendy menu Idź do. 188

17.5.5      Komendy Czytania. 189

17.5.6      Komendy układu dokumentu. 189

17.5.7      Różne gorące klawisze. 189

17.6     Email 190

17.6.1      Gorące klawisze używane w skrzynce odbiorczej 190

17.6.2      Gorące klawisze wysyłania wiadomości, przesyłanie dalej, odpowiadanie i zapisywanie w folderze przechowywania poczty. 190

17.6.3      Gorące klawisze do czytania i pisania wiadomości 191

17.7     Media. 191

17.7.1      Media player 191

17.7.1.1       Komendy plików. 191

17.7.1.2       Komendy odtwarzania. 191

17.7.1.3       Komendy nagrywania. 192

17.7.1.4       Gorące klawisze w karcie informacji o odtwarzaniu. 192

17.7.1.5       Gorące klawisze w karcie listy odtwarzania. 192

17.7.1.6       Komendy radia internetowego. 193

17.7.2      Radio FM.. 193

17.7.3      Podkasty. 193

17.8     Książki 194

17.8.1      Odtwarzacz Daisy. 194

17.8.2      Przeglądarka dokumentów.. 195

17.8.2.1       Komendy menu Plik. 195

17.8.2.2       Komendy menu Edycja. 195

17.8.2.3       Komendy menu Czytaj 196

17.8.2.4       Komendy menu Idź do. 196

17.8.2.5       Komendy menu Zakładki 196

17.8.3      Daisy on-line. 196

17.8.4      Pobieranie z Bookshare. 196

17.9     Organizer 197

17.9.1      Książka Adresowa. 197

17.9.1.1       Klawisze nawigacyjne w menu lub przy dodawaniu adresów. 197

17.9.1.2       Klawisze nawigacyjne listy wyników wyszukiwania. 197

17.9.1.3       Gorące klawisze dla komend. 197

17.9.2      Terminarz. 197

17.9.2.1       Gorące klawisze dla komend. 197

17.9.2.2       Nawigacja klawiszami po wynikach listy wyszukiwania. 198

17.9.3      Menedżer baz danych. 198

17.10       Narzędzia Internetowe. 199

17.10.1    Przeglądarka Internetowa. 199

17.10.1.1      Gorące klawisze dla komend. 199

17.10.1.2      Gorące klawisze wykorzystywane podczas odtwarzania plików audio w przeglądarce Internetowej 200

17.10.1.3      Gorące klawisze do czytania stron Internetowych. 200

17.11       Dodatki 201

17.11.1    Przeglądarka plików Excela. 201

17.11.1.1      Komendy nawigacji 201

17.11.1.2      Komendy menu Plik. 201

17.11.1.3      Komendy menu Idź do. 201

17.11.1.4      Komendy menu Czytania. 202

17.11.1.5      Komendy menu Widok. 202

17.11.1.6      Komendy menu Edycja. 202

17.11.2    Słownik. 202

17.12       Narzędzia. 203

17.12.1    Kalkulator 203

17.12.2    Braille Sense Math. 204

17.12.2.1      Menu plik. 204

17.12.2.2      Menu Edycja. 204

17.12.2.3      Menu Wykres. 204

17.12.2.4      Menu Wynik. 204

17.12.3    Kompas. 205

17.12.4    Budzik. 205

17.12.5    Stoper i minutnik. 205

17.12.6    Terminal dla czytnika ekranów.. 205

17.12.7    Polecenia makro. 205

17.12.8    Inne polecenia. 205

17.13       Ustawienia. 206

17.13.1    Ustawianie daty i czasu. 206

17.13.2    Menedżer Bluetooth. 206

17.13.3    Utwórz / przywróć z kopii zapasowej 206

17.13.4    Ochrona hasłem.. 206

17.14       Polecenia czytnika ekranu. 207

17.14.1    Ruchomy fokus. 207

17.14.2    Podczas edycji tekstu. 207

17.14.3    Funkcje klawiszy multimediów w "trybie aplikacji". 208

 

 


1.   Wprowadzenie

1.1      Czym jest „Braille Sense 6”?

Braille Sense 6 jest brajlowskim notatnikiem opracowanym i wyprodukowanym przez HIMS dla niewidomych i niedowidzących. Przy pomocy Braille Sense 6 można wykonać następujące zadania:

1.     Czytanie plików TXT, BRF, RTF, PDF, EPUB oraz Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Tworzenie notatek lub sformatowanych dokumentów i E-maili, drukowanie dokumentów tekstowych za pomocą drukarki atramentowej, drukowanie dokumentów brajlowskich po podłączeniu drukarki brajlowskiej.

2.     Odtwarzanie plików multimedialnych, książek DAISY, radia FM oraz filmów w YouTube przesyłanie strumieniowe treści z usług innych firm, takich jak Apple Music i Netflix.

3.     Organizowanie spotkań i kontaktów, które można zsynchronizować z kontem Google.

4.     Obliczanie równań matematycznych z wykorzystaniem naukowego kalkulatora, ustawianie alarmów i kalendarza.

5.     Braille Sense 6 umożliwia także odczytywanie na linijce brajlowskiej informacji wyświetlanych na ekranie komputera lub urządzenia, poprzez podłączenie go przez port USB lub Bluetooth. Do realizacji tego zadania konieczne jest zainstalowanie na komputerze lub urządzeniu odpowiedniego oprogramowania czytającego takiego jak Jaws, NVDA, SuperNova, System Access, VoiceOver dla systemu Mac i iOS oraz TalkBack dla systemu Android.

6.     Wbudowany odbiornik GPS oraz cyfrowy kompas pozwala na niezależną orientację w terenie, bez konieczności korzystania z urządzeń zewnętrznych.

7.     Pobieranie i instalowanie aplikacji innych firm ze Sklepu Google Play.

8.     Korzystania z usług Google, takich jak Dysk, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Classroom za pośrednictwem naszego czytnika ekranu, specjalnie dostosowanego do tych aplikacji.

9.     Udział i prezentowanie się na wirtualnych spotkaniach lub konferencjach za pośrednictwem Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub innych dostępnych platform.

10.  Uzyskanie informacji i wykonywanie funkcji za pomocą głosu za pomocą dołączonego Asystenta Google lub asystentów głosowych innych firm, takich jak Amazon Alexa.

11.  Łączenie się ze swoim ulubionym inteligentnym zegarkiem, aby mieć przenośny dostęp do powiadomień i usług BrailleSense.

12.  Korzystania z wbudowanej 13-megapikselowej kamery lub zewnętrznej kamery USB do skanowania materiałów drukowanych, dołączania do wideokonferencji lub uzyskanie pomocy wzroku od przyjaciół i rodziny lub za pośrednictwem aplikacji, takich jak Envision lub AIRA.

13.  Korzystania z 3 dostępnych portów hosta USB, aby podłączyć i używać kompatybilne urządzenia, takie jak przenośne monitory USB, klawiatury i myszy, urządzenia audio USB, drukarki i inne urządzenia peryferyjne USB zgodne z systemem Android.

 

1.2      Sprzęt

W celu pełnego i komfortowego wykorzystywania Braille Sense 6 należy zapoznać się z rozmieszczeniem poszczególnych przycisków oraz portów na urządzeniu oraz z funkcjami, jakie przyciski i porty te spełniają.

Ta część instrukcji ma na celu omówienie konfiguracji sprzętowej Braille Sense 6.

W celu zapoznania się z Braille Sense 6, należy umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, np. takiej jak stół.

Teraz opisane zostaną poszczególne strony urządzenia, podstawowe funkcje każdego klawisza oraz portu. Panele będą omawiane w następującym porządku: górny panel, prawy panel, lewy panel, tylny panel i przedni panel.

 

1.2.1      Panel górny

Na górnym panelu Braille Sense 6 znajduje się klawiatura zawierająca 9 klawiszy w układzie Perkinsa, Odstęp, Backspace i Enter.

 

W tym samym wierszu, gdzie jest Odstęp są klawisze Ctrl i Alt jak również 4 owalne klawisze funkcyjne. Przesuwając się od lewej do prawej strony mamy: F1, F2, Ctrl, Odstęp, Alt, F3 i F4.

 

Poniżej klawiatury znajduje się 32 znakowa linijka brajlowska. Ponad nią umieszczone są przyciski pozycji kursora, które odpowiadają 32 komórkom brajlowskim. Przyciski te są wykorzystywane w czasie edycji dokumentów jako "Przyciski Pozycji Kursora" dla odpowiadających im 32 komórkom brajlowskim. Przyciski pozycji kursora służą także jako klawisze skrótów do nawigowania na polach list i grup oraz w określonych miejscach na urządzeniu. Co 5 przycisk pozycji kursora jest oznaczony wystającym punktem dla łatwiejszej orientacji.

 

Po obu stronach linijki brajlowskiej znajdują się po dwa klawisze w kształcie kapsułki. Nazywane są one "przyciskami przewijania" „Do góry” i „Do dołu”. Przyciski przewijania mogą służyć do poruszania się po menu, polach, listach lub tekście. Za pomocą przycisków przewijania można przewijać długość tekstu, akapit, wiersz, zdanie lub znak. Przyciski przewijania lewe i prawe można niezależnie ustawić w Opcjach globalnych (zobacz rozdział 3.12).

 

Powyżej na środku górnego panelu urządzenia znajduje się ciekłokrystaliczny wyświetlacz (LCD). Ekran LCD wyświetla pisany tekst, co umożliwia odczytanie przez osoby widzące dokumentów sporządzonych przez niewidomego na Braille Sense 6. Istnieją również 2 wskaźniki LED po prawej stronie wyświetlacza LCD. Wskaźnik znajdujący się najbliżej wyświetlacza LCD pokazuje stan włączenia / wyłączenia, a dioda LED po prawej stronie wskazuje stan ładowania.

 

Głośniki stereofoniczne znajdują się w górnym lewym i prawym rogu urządzenia.

 

1.2.2      Prawy boczny panel

Prawa krawędź BrailleSense 6 zawiera 3 porty USB, 2 porty USB C, a pomiędzy nimi port USB A. Port USB C znajdujący się najbliżej tyłu urządzenia służy do zasilania i ładowania urządzenia, a także do podłączania do komputera w celu wykorzystania jako monitor brajlowski, do przesyłania danych lub obsługi BrailleSense za pomocą oprogramowania towarzyszącego Android dla systemu Windows. Port USB C znajdujący się najbliżej przodu urządzenia służy do podłączania przenośnych monitorów wideo i obsługuje również inne zgodne urządzenia USB C. Aby wyeliminować nieporozumienia co do tego, który port oferuje jakie funkcje, na górze obudowy w pobliżu każdego portu umieszczono wskaźniki alfabetu Braille'a: litera p dla portu zasilania i danych oraz litera v dla portu wideo i hosta. Pomiędzy 2 portami USB C znajduje się dodatkowy port hosta USB A do podłączania napędów, drukarek, urządzeń audio, kamer itp.

 

1.2.3      Lewy boczny panel

Po lewej stronie urządzenia przesuwając palec w stronę tyłu urządzenia można wyczuć dwa małe przyciski służące do zwiększania i zmniejszania głównej głośności urządzenia. Pierwszy przycisk zmniejsza głośność, a drugi zwiększa głośność urządzenia.

Zaraz za przyciskami głośności znajdują się dwa małe gniazda słuchawkowe. Pierwsze gniazdo służy do podłączenia słuchawek stereofonicznych, drugie powyżej służy do podłączenia mikrofonu stereofonicznego lub liniowego źródła nagrywania.

 

Najbliżej tyłu lewego panelu znajduje się gniazdo kart SD do przechowywania danych.

 

1.2.4      Panel tylny

Na tylnym panelu BrailleSense 6 znajduje się kolejny port hosta USB A do podłączania napędów, klawiatur i myszy, aparatów fotograficznych, drukarek, sprzętu audio i innych kompatybilnych urządzeń peryferyjnych USB.

 

1.2.5      Panel przedni

Po lewej stronie panelu przedniego znajdziemy przełącznik 3 pozycyjny. Jest to przełącznik blokady klawiszy. Ten przełącznik został wyjaśniony bardziej szczegółowo w rozdziale 2.11 niniejszego podręcznika.

Na prawo od blokady klawiszy znajduje się kolejny przełącznik 3 pozycyjny. Jest to przełącznik „Tryb Mediów” i określa jaki typ zawartości ma być obsługiwany przez klawisze multimedialne. Ten przełącznik został wyjaśniony bardziej szczegółowo w następnym rozdziale.

Na prawo od przełącznika „Tryb mediów” znajduje się 5 przycisków, a środkowy oznaczony jest kropką. Te przyciski sterują multimediami i odtwarzaniem DAISY, a także zapewniają klawisze skrótów dla innych obszarów urządzenia, gdy są ustawione w Trybie Aplikacji. Jak wyjaśniono powyżej, typ zawartości sterowanej przez te przyciski zależy od położenia przełącznika "Tryb mediów". Te pięć przycisków zostało omówione w kolejnych rozdziałach tego podręcznika.

Na prawo od przycisków multimedialnych jest przycisk Zasilania. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu usłyszenia dźwięki i poczucia wibracji. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może zająć to trochę czasu.

Po uruchomieniu urządzenia możemy szybko nacisnąć przycisk Zasilania, aby wprowadzić urządzenie w tryb uśpienia „Ekran wyłączony”. Jest to podobne do blokowanie ekranu telefonu lub tabletu. Ponowne szybkie naciśnięcie odblokuje urządzenie i powróci do miejsca, w którym zostało uśpione urządzenie. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Zasilania wyłączy kompletnie urządzenie.

1.2.6      Spód urządzenia

Na spodzie urządzenia znajduje się komora na baterię i kamera. Bateria zawiera zaokrągloną krawędź wzdłuż jednej z jej długości. Ta zaokrąglona krawędź powinna być umieszczona wzdłuż tylnej krawędzi obudowy urządzenia. Bateria ma dwie małe wypukłości, które powinny być skierowane w prawo. Najpierw umieszczamy baterię w urządzeniu, a następnie naciskamy lewą stronę, tak aby zamknąć baterię. Aby wyjąć baterię, należy przy użyciu palca zwolnić blokadę baterii w kierunku lewej krawędzi urządzenia, a następnie wyciągnąć baterię.

Kamera o rozdzielczości 13 megapikseli znajduje się w prawym górnym rogu dolnej części urządzenia. Aplikacje do OCR i przechwytywania zdjęć można pobrać ze Sklepu Google Play. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy trzymać Braille Sense 6 nad papierem od 22,86 cm do 30,48 cm i przesuwamy urządzenie w lewo dla najlepszej pozycji kamery.

 

Gratulacje! Teraz znamy podstawowe funkcje przycisków i portów Braille Sense 6. W dalszej części instrukcji omówione zostaną każde funkcje w bardziej szczegółowy sposób, aby zmaksymalizować potencjał Braille Sense 6.

 

1.3      Specyfikacja sprzętowa Braille Sense 6

1)     System Operacyjny: Android 10.

2)     Pamięć wewnętrzna: 128GB UFS 2.1 (około 100GB dostępnych dla użytkownika).

3)     Pamięć RAM: 6GB LPDDR4X.

4)     Procesor: Octa-core (4x2.0GHz A76, 4x2.0GHz A55).

5)     Bateria: Litowo-polimerowa (wyjmowana), 4590mAh.

6)     Czas pracy na baterii: około 18 godzin (przy włączonym Brajlu i TTS, a głośnik wewnętrzny ustawiony w połowie głośności).

7)     Klawiatura: Klawiatura brajlowska 9 klawiszy w układzie Perkinsa, Ctrl i Alt, 4 przyciski funkcyjne, 32 przyciski pozycji kursora, 4 przyciski przewijania.

8)     Dodatkowe przyciski i przełączniki: przełącznik blokady klawiatury, przełącznik Trybu Mediów, 5 przycisków multimedialnych.

9)     Monitor Brajlowski: 32 odświeżalne moduły brajlowskie.

10)  Wyjście video: wbudowany wyświetlacz LCD, USB-PD (Power Delivery) do HDMI przez USB-C.

11)  Sieć bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11ac, Dual-band, 2T2R MU-MIMO (kompatybilne z IEEE a/b/g/n), Bluetooth: 5.1 tryb podwójny dla LE i Klasycznego.

12)  Czujniki: GPS, RTC, akcelerometr, kompas, żyroskop.

13)  Kamera: 13 MP wewnętrzna kamera Sony, obsługiwana zewnętrzna kamera przez USB.

14)  Interfejsy: USB-C x 2, USB-A x 2, 1 gniazdo karty SD (obsługuje FAT32 i exFAT).

15)  Dźwięk: wewnętrzne głośniki stereo, wyjście dla słuchawek stereofonicznych.

16)  Nagrywanie dźwięku: wewnętrzny stereofoniczny mikrofon, gniazdo Jack dla podłączenia zewnętrznego mikrofonu stereofonicznego/liniowego, mikrofon zestawu słuchawkowego, obsługa dźwięku przez USB.

17)  Generator wibracji: zainstalowany.

1.4      Pamięć w Braille Sense 6

Braille Sense 6 posiada 6GB pamięci RAM i 128GB pamięci Flash. Pamięć RAM jest pamięcią zarezerwowaną dla działających programów. Pamięć ta jest tymczasowym "magazynem" danych, na których użytkownik aktualnie pracuje. Dane zapisane w pamięci RAM znikną, jeśli bateria się wyczerpie, a urządzenie nie będzie podłączone do zasilacza. Podobny efekt będzie miał restart urządzenia. Dane znajdujące się w pamięci, Flash nie znikną po restarcie lub wyczerpaniu baterii.

 

 

 

 


2      Funkcje podstawowe

2.1      Jak używać poleceń?

Wszystkie komendy używane w Braille Sense 6 są dostępne poprzez różne kombinacje klawiszy brajlowskich. W tym podręczniku znak "-" jest używany do wskazywania kombinacji klawiszy. Przykładowo zapis "Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" oznacza, że najpierw należy nacisnąć klawisz "Odstęp" a następnie, trzymając wciśnięty Odstęp, nacisnąć literę "z (punkty 1-3-5-6)" z klawiatury brajlowskiej. Po takim wciśnięciu klawiszy należy je jednocześnie zwolnić. Jednym z ważniejszych do zapamiętania poleceń jest właśnie "Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" ponieważ pozwala ono wycofać się z dowolnego programu lub dowolnego menu, w przypadku, gdy zostanie przyciśnięty nieprawidłowy klawisz. Większość poleceń można wykonywać poprzez przyciśnięcie klawisza "Enter".

·         Uwaga: w aplikacjach systemu Android „Odstęp-Z” służy jako przycisk "Wstecz". Możemy też użyć "Odstęp-E" lub "F4" jako przycisku "Wstecz" w Androidzie, aby cofnąć się o jeden ekran lub wyjść z aktualnej funkcji lub aplikacji.

 

2.1.1.    Podstawowe wiadomości i komunikaty

Jeżeli w terminarzu zapisaliśmy plan zajęć na dzisiejszy dzień Braille Sense 6 poinformuje nas np.   planowanych spotkaniach w dniu, na który zostały zaplanowane. Gdy Braille Sense 6 wyświetli komunikat np. o planowanych spotkaniach możliwe będzie poruszanie się w obrębie naszego planu dnia w taki sposób jak czynilibyśmy to normalnie po otwarciu programu "Terminarz". Aby opuścić "Terminarz" należy nacisnąć "Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "Odstęp-e (punkty 1-5)", a następnie uruchomić inny program.

Jeżeli plan zajęć na dzisiejszy dzień nie ma być wyświetlany z terminarza zaraz po uruchomieniu Braille Sense 6 należy w menu "Opcje globalne" wyłączyć "Sprawdź dzisiejszy plan dnia", co zostanie dokładnie omówione w rozdziale 3.

Jeżeli Braille Sense 6 zostanie wyłączony podczas pracy dowolnego programu, a następnie ponownie włączony, wówczas Braille Sense 6 poda nazwę programu, jaki pracował przed jego wyłączeniem. Jeżeli Braille Sense 6 zostanie wyłączony podczas pracy edytora tekstu, wówczas po ponownym włączeniu urządzenie zakomunikuje nie tylko nazwę programu, ale i nazwę oraz status pliku, nad którym pracowaliśmy.

Jeżeli do Braille Sense 6 zostanie podłączony zewnętrzny zasilacz sieciowy wówczas urządzenie powie „Podłączono Zasilacz”. Natomiast, gdy zasilacz zostanie odłączony wówczas Braille Sense 6 zakomunikuje „Zasilacz odłączony”.

Usłyszymy również powiadomienia z systemem Android i aplikacji. Możemy przeglądać powiadomienia Android naciskając „Odstęp-1-2-3-4-5-6” oraz możemy usunąć większość powiadomień za pomocą „Odstęp-D (punkty 1-4-5)”. Naciskamy „Enter” w powiadomieniu, aby otworzyć powiązany program. Możemy kontrolować jakie powiadomienia i alerty mają być obsługiwane w Opcjach globalnych (zobacz rozdział 3).

 

2.2      Koncepcja menu

Koncepcja menu w Braille Sense 6 jest bardzo podobna do tej, która posłużyła do stworzenia menu w restauracji. Tak jak menu w restauracji ma pomóc dokonać wyboru jedzenia, które zostanie podane, tak menu w Braille Sense 6 daje użytkownikowi listę wyborów jakich może on dokonywać.

Jeżeli użytkownik z dostępnej listy menu wybierze jakąś pozycję to, o ile istnieje dla niej jakieś menu podrzędne, menu takie zostanie uaktywnione. Jeżeli menu podrzędne nie istnieje Braille Sense 6 wykona po prostu polecenie, na którym naciśnięto "Enter". Proces ten nazywamy wyborem z menu.

Nawigacja po menu jest bardzo prosta.

Aby wyświetlić menu należy nacisnąć Odstęp-m (punkty 1-3-4) lub F2, a następnie chcąc przemieścić się do poprzedniego elementu menu nacisnąć strzałkę w górę (górny przycisk przewijania), lub Odstęp-1. Gdy chcemy przemieścić się do następnego elementu menu należy nacisnąć strzałkę w dół (dolny przycisk przewijania), lub Odstęp-4.

Chcąc przejść do pierwszej pozycji w menu należy przycisnąć "Odstęp-1-2-3". Aby przejść do ostatniej pozycji w menu należy przycisnąć "Odstęp-4-5-6". Gdy stoimy na pierwszym elemencie menu, klawisz „Backspace” przeniesie nas do menu nadrzędnego. Jeżeli chcemy wyświetlić nazwę aktualnej pozycji menu ponownie, należy przycisnąć klawisze "Odstęp-r (punkty 1-2-3-5)". Aby otworzyć menu podrzędne lub uruchomić bieżący element naciskamy „Enter”.

Można też po prostu nacisnąć literę, która wyświetlona jest w nawiasie po nazwie elementu menu. Taka litera jest skrótem klawiszowym. Polecenia mogą być także uruchamiane bez potrzeby uaktywniania menu. Dokonuje się tego za pomocą tzw. gorących klawiszy.

Nazwy poszczególnych pozycji menu są wyświetlane na linijce brajlowskiej oraz wypowiadane przez syntezator mowy. Klawisze skrótu to litery umieszczone w nawiasach bezpośrednio po nazwie polecenia z menu, podczas gdy gorące klawisze to kombinacje kilku klawiszy w zestawieniach z takimi klawiszami jak "Enter", "Odstęp" lub "Backspace". Jeżeli dla jakiegoś polecenia menu dostępny jest gorący klawisz to informacja ta jest umieszczona zaraz po skrócie klawiszowym.

Przykładowo, jeżeli jesteśmy w edytorze tekstu i naciśniemy "Odstęp-m (punkty 1-3-4)" lub "F2", a następnie naciśniemy "Enter" na opcji "plik" usłyszymy "nowy (n) rozwijane Enter-n". Wypowiedziane słowo "nowy" reprezentuje funkcje. Litera "n (punkty 1-3-4-5)" jest literą, którą należy przycisnąć, gdy znajdujemy się w menu "plik" i gdy szybko chcemy wybrać "nowy". Kombinacja "Enter-n" posłuży nam do szybkiego uruchomienia polecenia "nowy" w dowolnym momencie pracy z edytorem tekstu bez konieczności uruchamiania podstawowego poziomu menu. Tak więc w naszym przykładzie umieszczona w nawiasie litera (n) jest skrótem klawiszowym, podczas gdy "Enter-n" to gorący klawisz. W przypadku klawiszy skrótów naciśnięcie klawisza "Enter" oznacza konieczność naciśnięcia kombinacji "Odstęp Enter" a naciśnięcie klawisza "Backspace" oznacza konieczność naciśnięcia kombinacji "Odstęp Backspace", gdzie funkcję klawisza "Enter" pełni punkt ósmy, a funkcję klawisza "Backspace" punkt siódmy.

Ważnym jest, aby zauważyć, że nie wszystkie klawisze skrótów działają z dowolnego miejsca w Braille Sense 6. Niektóre polecenia będą działać tylko wtedy, gdy znajdujemy się we właściwym dla nich programie. Na przykład: jeżeli chcemy uruchomić polecenie edytora tekstu "nowy dokument", to nie możemy zrobić tego z poziomu menu "Program". Kombinacja "Enter-n punkty 1-3-4-5" uruchomi polecenie "nowy dokument" tylko wtedy, gdy znajdujemy się w edytorze tekstu.

Najszybciej można je wywołać naciskając klawisz funkcyjny "F1". Menu "program" jest najważniejszym (głównym) menu w całym Braille Sense 6. Możemy uzyskać dostęp do wszystkich programów, ustawień opcji, narzędzi i pomocy z tego menu, jak również w Sklepie Play oraz zainstalowanych aplikacji na Androida.

Menu "program" składa się z 4 programów: Menedżer Plików, Edytor Tekstu, Notatnika i Poczty E-mail i 6 podmenu: Media, Organizer, Narzędzia Internetowe, Dodatki, Narzędzia i Ustawienia. Na końcu menu znajduje się pomoc, Sklep Play, Wszystkie Aplikacje (która wyświetla listę wszystkich natywnych Aplikacji na Androida zainstalowanych na urządzeniu) i Informacje.

Pierwszym elementem menu "Program" jest "Menedżer Plików". Jeśli naciśniemy klawisz "Odstęp-4" na linijce brajlowskiej zostanie wyświetlony następny element z menu, a syntezator wypowie jego nazwę. Jeśli klawisz "Odstęp-4" zostanie przyciśnięty kilka razy w krótkich odstępach czasu, spowoduje to wyświetlenie menu „Wszystkie Aplikacje”. Menu „Wszystkie Aplikacje” jest ostatnim elementem menu „Program”.

Możemy również przeskoczyć do menu „Wszystkie Aplikacje” naciskając kombinację klawiszy "Odstęp -4-5-6", gdy wyświetlany jest "Menedżer plików" spowoduje to przejście do ostatniej pozycji w menu, gdy naciśniemy "Odstęp-1-2-3" Braille Sense 6 ponownie zakomunikuje „Menedżer plików”. Oznacza to, że naciśnięcie kombinacji klawiszy "Odstęp-4-5-6" przenosi na ostatnią pozycję menu "program", a kombinacji "Odstęp-1-2-3" przenosi na pierwszą pozycję tego menu. Aby uruchomić program lub podmenu należy nacisnąć „Enter”. Jeżeli chcemy przemieścić się z aktualnego menu do menu nadrzędnego wykorzystujemy do tego celu klawisze "Odstęp-e (punkty 1-5)" lub „F4”.

Menu „Media” zawiera: „Media player”, „Radio FM” i „Odtwarzacz Daisy”.

Menu „Organizer” zawiera: „Książkę adresową”,  „Menedżer Planowania” i „Menedżer baz danych”.

Menu „Narzędzia Internetowe” zawiera „Przeglądarkę Internetową i Wyszukiwarkę Google”.

Menu „Dodatki” zawiera: „Przeglądarkę plików Excela”, „DAISY Online”, „Słownik” i „Tester kolorów”.

Menu „Narzędzia” zawiera: „Kalkulator”, „BrailleSense Math”, „Sprawdź datę i czas”, „Zegar”, „Kompas”, „Budzik”, „Stoper i minutnik”, „Terminal dla czytników ekranu”, „Sprawdź status sieci”, „Sprawdź stan baterii”, „Formatuj”, „Ustaw czas do automatycznego wyłączenia”, „Menedżer makr” i „Aktualizacja oprogramowania”.

Menu „Ustawienia" zawiera: „Ustaw datę i czas”, „Ustawienia połączenia sieciowego”, „Menedżer Bluetooth”, „Menedżer menu”, „Utwórz / przywróć z kopii zapasowej”, „Zmień nazwę urządzenia”, „Skrócona instrukcja”, „Zabezpieczenie hasłem”, „Ustawienia fabryczne”, „Opcje głosu”, „Profile językowe”, „Opcje Globalne”, „Kopia zapasowa i resetowanie” i „Ustawienia systemu Android”.

Menu „Pomoc” składa się z rozdziałów podręcznika.

Element „Sklep Play” otwiera Sklep Google Play, gdzie możemy wyszukiwać i pobierać natywne aplikacje na Androida.

Menu „Wszystkie Aplikacje” wyświetlają listę wszystkich natywnych aplikacji na Androida zainstalowanych w urządzeniu. Gdy urządzenie jest przesyłane lista ta zawiera podstawowe aplikacje Androida i inne podstawowe Google.

Okno dialogowe „Informacje” zawiera informacje o prawach autorskich i wersji BrailleSense 6, a także wersję systemu operacyjnego, wersję oprogramowania sprzętowego BrailleSense 6 i inne przydatne elementy, takie jak adres Mac i numer klucza. Gdy otwarte jest okno dialogowe „Informacje”, możemy zapisać informacje o BrailleSense 6, naciskając przycisk „Tab (Spacja-4-5 lub F3)”, aby przejść do przycisku „Zapisz” i naciskając „Enter”. Urządzenie wyświetla komunikat „Pomyślnie zapisano” i powraca do przycisku „Zapisz”. Zapisany plik nosi nazwę „bs-information.txt” i jest przechowywany na dysku „flashdisk” w celu zapewnienia łatwego dostępu.

Więcej informacji znajdą państwo w rozdziałach dotyczących poszczególnych programów. Informacje na temat korzystania z aplikacji na Androida można znaleźć w rozdziale 13.

W dowolnym punkcie menu „Program” lub w jakimkolwiek menu podrzędnym przyciśnięcie klawisza „F1” spowoduje natychmiastowe przeniesienie się do pierwszej pozycji menu „Program”. Ponieważ menedżer plików jest pierwszym elementem tego menu, zawsze ta pozycja menu "program" zostanie wyświetlona.

Istnieją również globalne polecenia szybkiego uruchamiania dla każdego programu na urządzeniu, składające się głównie z F1 lub F3 i kombinacji liter lub kropki. Te szybkie polecenia uruchamiania natychmiast uruchamiają aplikację z dowolnego miejsca na Braille Sense 6. Pełną listę poleceń szybkiego uruchamiania zawiera rozdział 15.2.

Możemy także wyszukiwać aplikacje i odinstalowywać aplikacje inne niż BrailleSense z menu głównego / listy Wszystkie aplikacje. Aby odinstalować dowolną aplikację innej firmy, naciskamy „Odstęp-D (punkty 1-4-5)”, gdy się na niej ustawimy. Jeśli na pewno chcemy odinstalować aplikację, pojawi się monit, naciśnij „Enter”, aby potwierdzić.

Wyszukiwanie aplikacji może być przydatne, jeśli mamy zainstalowanych wiele aplikacji lub chcemy zobaczyć, które aplikacje mamy w określonej kategorii, takiej jak poczta lub muzyka. Naciśnięcie „Odstęp-F (punkty 1-2-4)” z menu głównego / listy wszystkich aplikacji, a zostaniemy poproszeni o wpisanie wyszukiwanego hasła. Wpisujemy go i naciskamy Enter, a zostaną wyświetlone wyniki pasujące do wyszukiwania.

Aby uruchomić aplikację z listy należy nacisnąć „Enter”. Aby odinstalować aplikację dowolnej firmy należy nacisnąć „Odstęp-D (punkty 1-4-5)”.

 

2.2.1      Znaki kontrolne

Braille Sense 6 wykorzystuje kilka symboli kontrolnych, aby zwrócić uwagę na wyświetlany typ informacji: przykładami są elementy listy, menu i pola edycji. Symbole te mogą pojawić się „przed” lub „po” tekście lub możemy ustawić pojawianie się tych informacji na „Wyłączone”. Sposób wyświetlania tych informacji jest określany przez ustawienie „Informacja o kontrolce” w oknie dialogowym „Opcje globalne”. Domyślna wartość jest ustawiona na „Przed”.

·         Uwaga: W przeglądarce internetowej symbole są wyświetlane, nawet jeśli „Informacje o kontrolce” są ustawione na "wyłączone".

Jak wyjaśniono powyżej, znaki kontrolne pojawia się przed lub za tekstem. Na przykład jeśli „Informacja o kontrolce” jest ustawiona na „Przed” i przywołamy program menu „Edytor tekstu”, Braille Sense wyświetli „MN Plik (f) rozwijane”.

 

Poniższa tabela zawiera nazwy oraz znaki symboli kontrolnych, które pojawiają się przed poszczególnymi nazwami elementów menu.

Nazwa

Symbol

Komentarze

Menu - mn - Oznacza to, że we wskazanej pozycji menu istniej submenu.

Element menu -emn - Oznacza to, że we wskazanej pozycji menu nie istnieje submenu..

Element listy - eln - Nazwa elementu po takim symbolu reprezentuje nazwę elementu na dowolnej liście.

Pole edycji - pe - Nazwa elementu po takim symbolu reprezentuje nazwę pola edycji. Pole edycji można znaleźć po tej nazwie. W przeglądarce stron Internetowych symbol „pe" może się pojawić bez nazwy pola edycji. Pola edycji poprzedzone symbolem „pe" są jednoliniowe.

Rozszerzone Pole Edycji - rpe - Ten symbol także reprezentuje pola edycji. Są to jednak pola, w których można pisać więcej niż jedną linię tekstu.

Komputerowe Pole Edycji - kpe - W polu edycyjnym oznaczonym tym symbolem można wpisywać w Brajlu typu ASCII.

Lista Rozwijana - lr - Symbol ten oznacza pole listy rozwijanej, w którym użytkownik ma możliwość wyboru z pomiędzy rozwijalnych pozycji.

Pole Edycji z Listą Rozwijaną - el - W polu oznaczonym tym symbolem użytkownik może wybrać pozycje z listy za pomocą klawiszy strzałek lub wpisać ją ręcznie.

Przycisk wprowadzenia - pw - Symbol pw towarzyszy wszystkim pytaniom, na które użytkownik może odpowiedzieć tak lub nie po między odpowiedziami użytkownik może przełączać się naciskając klawisz "Odstęp" lub "Backspace".

Pole Statyczne - st - Symbol ST towarzyszy dowolnej kontrolce, w której wyświetlany jest status.

Link - ln - Symbol ten oznacza odnośnik do strony Internetowej.

Kotwica - kt - Oznacza to, że jest kotwica na stronie Internetowej.

Przycisk Opcji - po - Symbol ten oznacza przycisk opcji, który umożliwia zaznaczenie opcji poprzez przyciśnięcie klawisza strzałki w górę, klawisza strzałki w dół, klawisza odstępu lub klawisza Backspace.

Przycisk Opcji Włączony - (x) - Oznacza to, że przycisk opcji jest zaznaczony w przeglądarce Internetowej.

Przycisk Opcji Nie Włączony - ( ) - Oznacza to, że przycisk radio nie jest zaznaczony w przeglądarce Internetowej.

Pole Wyboru Oznaczone - [x] - Oznacza to, że pole wyboru jest zaznaczone w przeglądarce Internetowej.

Pole Wyboru Nieoznaczone - [ ] - Oznacza to, że pole wyboru nie jest zaznaczone w przeglądarce Internetowej.

 

·         Uwaga: Linki, kotwice i pola wyboru są zakładkami tylko, gdy używana jest przeglądarka Internetowa.

 

Symbole te pomagają zrozumieć z jakim typem menu lub pola mamy do czynienia. Przykładowo, jeśli "MN", "MI" lub "LI" zostanie wyświetlone przed nazwą elementu, oznaczać to będzie, że można się przemieszczać od elementu do elementu wykorzystując klawisze strzałek w górę lub w dół. Jeśli zostanie wyświetlone „ECB", „EB", „CB" lub „MBE", użytkownik będzie musiał wprowadzić żądaną literę na pozycji kursora. Jeśli zostanie wyświetlone „BT" można nacisnąć klawisz „Enter".

 

2.3      Używanie klawiszy funkcyjnych

W Braille Sense 6 są cztery klawisze funkcyjne. Za pomocą tych klawiszy można otwierać menu, zamykać zadania oraz przemieszczać się do innych elementów menu.

 

Przyciśnięcie klawisza „F1”, niezależnie od tego, w którym miejscu Braille Sense 6 właśnie się znajdujemy, zawsze spowoduje natychmiastowe przejście do menu „Program”. Klawisz „F1” Może być także użyty z klawiszem skrótu dla dowolnego elementu z menu „Program”. Przykładowo, jeśli uruchomiony jest edytor tekstu, to przeglądarkę Internetową można uruchomić używając kombinacji klawiszy „F1-b (punkty 1-2)”.

W każdym programie klawisz „F2” otwiera menu tego programu.

·         Uwaga: Możemy również użyć „Odstęp-m (punkty 1-3-4)”, aby wywołać tą funkcję.

Klawisz "F3" wykonuje tę samą czynność co klawisz Tab ("Odstęp-4-5"). Natomiast kombinacja klawiszy "Odstęp-F3" jest równoważna kombinacji klawiszy "Shift-Tab (punkty 1-2)".

Klawisz funkcyjny „F4” wykonuje to samo zadanie co klawisz "Escape" "Odstęp-e (punkty 1-5)" w komputerze PC. Należy w tym miejscu odnotować, że naciśnięcie klawisza "Escape", w odróżnieniu od kombinacji "Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)", nie powoduje opuszczenia aktualnie wykonywanego programu. Służy również jako przycisk Wstecz w natywnych aplikacjach na Androida.

Kombinacje klawiszy funkcyjnych wykonują wiele zadań. Jednoczesne przyciśnięcie klawiszy "F1" i "F2" działa tak samo jak "Page Up" w komputerze osobistym. Natomiast jednoczesne przyciśnięcie klawiszy "F3" i "F4" działa tak samo jak "Page down" w komputerze osobistym. Kombinacja klawiszy "F1" i "F4" powoduje przeniesienie się do listy uruchomionych zadań podobnej do paska zadań w komputerach działających pod kontrolą systemu Microsoft Windows. Używając jednocześnie klawiszy "F2" i "F3" można się przełączyć na inny działający program podobnie jak w komputerach PC robi to "Alt-Tab". Przełączanie pomiędzy programami oraz ID zadań zostanie dokładniej omówione w rozdziale 2.9.

Klawisze po lewej i prawej stronie odstępu są określane jako Ctrl i Alt. Dzieje się tak dlatego, że w macierzystych aplikacjach na Androida te klawisze działają jak Ctrl i Alt na klawiaturze QWERTY, dzięki czemu można korzystać z dostępnych skrótów dostępności, gdy są one obecne. W specyficznych aplikacjach Braille Sense klawisze działają podobnie jak „Odstęp-1” i „Odstęp-4” i stanowią alternatywną metodę przewijania menu i list.

 

2.4      Zasilacz i bateria

W przypadku, gdy podczas pracy z Braille Sense 6 zasilamy go z baterii (zasilacz nie jest włączony), bardzo przydatnym jest znać poziom jej naładowania. Jeśli poziom naładowania będzie niewystarczający Braille Sense 6 zakomunikuje, że jest on niski. W takim przypadku użytkownik musi koniecznie sprawdzić poziom naładowania baterii szczególnie, jeśli pracuje na urządzeniu korzystając tylko z niej jako źródła energii bez podłączenia zewnętrznego zasilacza.

W celu sprawdzenia stanu naładowania baterii należy nacisnąć przeznaczoną do tego kombinację klawiszową: „Odstęp-1-6”. Ukażą się następujące dwa elementy.

1.     Poziom naładowania baterii.

2.     Źródło zasilania (bateria lub zasilacz [USB C]).

Poziom naładowania baterii przedstawiony jest w procentach. Źródło zasilania wskazuje czy energia jest pobierana z baterii czy z zasilacza. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej piętnastu procent Braille Sense 6 wyświetli stan naładowania baterii na linijce brajlowskiej oraz ogłosi przez głośniki, że poziom naładowania baterii spadł poniżej wartości piętnaście procent. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej pięciu procent Braille Sense 6 wyśle do użytkownika ostrzeżenie, że poziom naładowania baterii jest niższy niż 5% i wyłączy się samoistnie po upływie jednej minuty. Gdy poziom naładowania jest niższy niż 2% urządzeni wyłączy się automatycznie.

 

·         Uwaga: jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie nie może się uruchomić. Gdy podłączymy BrailleSense do zasilania w tym stanie, pojawi się komunikat brajlowski ostrzegający, że musimy ładować urządzenie przez kilka minut, zanim będzie można je uruchomić.

 

Gdy Braille Sense 6 jest dostarczany bateria nie jest zainstalowana. Jest to spowodowane troską o uniknięcie uszkodzeń w czasie transportu. Gdy bateria zostanie zainstalowana w urządzeniu po raz pierwszy może ONO podawać nie zgodną z prawdą informację o poziomie naładowania baterii. Wskazane jest, aby przed użyciem Braille Sense 6 po raz pierwszy ładować baterię przez okres pięciu godzin i nie korzystać z urządzenia w czasie ładowania. Jeśli użytkownik będzie musiał korzystać z Braille Sense 6 w czasie ładowania, czas ładowania może zostać wydłużony.

W trakcie usuwania baterii z urządzenia należy najpierw upewnić się, że urządzenie jest wyłączone zwłaszcza, gdy zewnętrzny zasilacz nie jest podłączony do urządzenia. Jeśli nie dopilnujemy wyłączenia urządzenia grozi to utratą wszystkich danych, które były przechowywane w pamięci RAM, w tym otwarte dokumenty, e-maile i kontakty lub spotkania, których nie utworzono kopii zapasowej.

Braille Sense 6 można ładować za pomocą dowolnej ładowarki USB C. Jest kompatybilny ze specyfikacją PD V2.0 (zasilanie), co zapewnia szybsze ładowanie.

 

2.5      Dostosowywanie głośności, szybkości i tonu mowy

Użytkownik może dostosować głośność, szybkość i ton wypowiadanych przez Braille Sense 6 komunikatów. Aby zwiększyć głośność należy nacisnąć "Backspace-F4", zaś aby ją zmniejszyć należy nacisnąć "Backspace-F1". żeby zmienić szybkość czytania należy przycisnąć "Odstęp-F4", aby przyśpieszyć czytanie lub "Odstęp-F1", aby urządzenie czytało wolniej. Żeby zmienić wysokość czytania należy przycisnąć "Enter-F4", aby podnieść wysokość głosu lub "Enter-F1", aby obniżyć wysokość głosu.

Kiedy którakolwiek z powyższych kombinacji klawiszy zostanie przyciśnięta, Braille Sense 6 oznajmi status głośności, szybkości lub wysokości mowy. Zmiany, których użytkownik dokona przy pomocy tych kombinacji klawiszowych pozostaną zachowane nawet, gdy urządzenie zostanie wyłączone i ponownie włączone.

·         Uwaga: Głośność mowy syntetycznej jest regulowana niezależnie od głównej głośności urządzenia, zatem można, używając opisanej powyżej metody regulacji głośności mowy syntetycznej, ustawić ją powyżej lub poniżej poziomu głośności dźwięków systemowych, głośności odtwarzania plików audio, itd. Do regulacji głośności głównej urządzenia służą kombinacje klawiszy „Backspace-Enter-F1”, aby ją zmniejszyć oraz „Backspace-Enter-F4”, aby ją zwiększyć. Możemy również użyć zwiększenia głośności głównej naciskając przyciski głośności znajdujące się na lewym boku urządzenia.

 

2.6      Jak używać głosu oraz linijki brajlowskiej

Przy pomocy urządzenia Braille Sense 6, użytkownik może używać do czytania jedynie Brajla lub mowy. Może także używać obydwu jednocześnie. Należy zauważyć, że jednoczesne wyłączenie obydwu funkcji jest niemożliwe. Aby włączyć i wyłączyć mowę należy nacisnąć "Backspace-F2", żeby włączyć i wyłączyć brajla należy nacisnąć "Backspace-F3". Możemy również kontrolować te ustawienia w opcjach globalnych.

 

2.7      Wprowadzanie tekstu

Użytkownik posługujący się podczas pisania na klawiaturze brajlowskiej brajlem sześciopunktowym może korzystając z Braille Sense 6 napotkać pewne trudności. W dokumencie redagowanym w edytorze tekstu, "polu edycji" i "rozszerzonym polu edycji" w Braille Sense 6 można wprowadzać znaki "zwykłego" brajla, skróty Brajlowskie (w polskiej wersji będzie wówczas można je czytać tylko z linijki brajlowskiej). Lecz w "komputerowym polu edycji" takim jak np. "pole adresata" w programie obsługującym pocztę E-mail konieczne jest posługiwanie się brajlem komputerowym.

Polski użytkownik Braille Sense 6 otrzymuje do swych rąk urządzenie wyposażone w ośmiopunktową i tablicę brajlowską. Dla jego wygody wskazane jest, aby nauczył się on korzystać z tego sposobu pisania brajlem. Na początek zapamiętajmy, że aby pisać duże litery należy do liter brajlowskich dodać punkt siódmy.

Aby pisać liczby należy do odpowiednich znaków brajlowskich dodać punkt ósmy. Istnieje również możliwość pisania tekstu z wykorzystaniem tablicy sześciopunktowej. Jeśli użyjemy standardowych prefiksów dużych liter i cyfr to zostaną one uwzględnione podczas pisania oraz we wszystkich tekstach brajlowskich. Należy jednak pamiętać, że tak zapisany tekst po konwersji do formatu TXT, DOC lub DOCX utraci informację o prefiksach.

 

2.7.1      Tabela kodów ASCII brajla komputerowego

Wykrzyknik: punkty 2-3-5

Cudzysłów: punkt 5

Znak liczby: punkty 3-4-5-6

Znak dolara: punkty 4-6

Procent: punkty 1-2-3-4-5-6

And: punkty 1-2-3-4-6-8

Apostrof: punkt 4

Lewy nawias kwadratowy: punkty 1-2-3-5-6

Prawy nawias kwadratowy: punkty 2-3-4-5-6

Gwiazdka: punkty 3-5

Plus: punkty 2-3-5

Przecinek: punkt 2

Myślnik: punkty 3-6

Kropka: punkt 3

Slash: punkty 2-5-6

0: punkty 2-4-5-8

1: punkty 1-8

2: punkty 1-2-8

3: punkty 1-4-8

4: punkty 1-4-5-8

5: punkty 1-5-8

6: punkty 1-2-4-8

7: punkty 1-2-4-5-8

8: punkty 1-2-5-8

9: punkty 2-4-8

Dwukropek: punkty 2-5

Średnik: punkty 2-3

Mniejsze niż: punkty 5-6

Równe: punkty 2-3-5-6

Większe niż: punkty 4-5

Znak zapytania: punkty 2-5

Znak @: punkty 3-4-5-7

A: punkty 1-7

Ą: punkty 1-6-7

B: punkty 1-2-7

C: punkty 1-4-7

Ć: punkty 1-3-6-7

D: punkty 1-4-5-7

E: punkty 1-5-7

Ę: punkty 1-5-6-7

F: punkty 1-2-4-7

G: punkty 1-2-4-5-7

H: punkty 1-2-5-7

I: punkty 2-4-7

J: punkty 2-4-5-7

K: punkty 1-3-7

L: punkty 1-2-3-7

Ł: punkty 1-2-6-7

M: punkty 1-3-4-7