Braille Sense 6 MINI

Instrukcja użytkownika

Wersja 1.7

 

SELVAS Healthcare, Inc.

 

155, Siseong-ro, Yuseong-gu,

Daejeon, Korea 34109

Phone: +82-42-864-4460

Fax: +82-42-864-4462

Email: hims.support@selvashc.com

Website: www.himsintl.com

 

 

Dystrybutor w Polsce:

E.C.E. Konrad Łukaszewicz

ul. Sienkiewicza 51D

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (22) 755-57-57 lub (22) 622-40-63

Email: pomoc@ece.com.pl

Strona Internetowa: www.ece.com.plWażne ze względu bezpieczeństwa:

Dla zachowania Państwa bezpieczeństwa, a także ochrony Braille Sense 6 MINI, należy przeczytać i stosować poniższe zalecenia

1.     Wejściowe napięcie zasilacza wynosi 100V-240V, a wyjściowe DC 5V/3A i 9V/2A.

2.     W związku z niebezpieczeństwem powstania uszkodzeń podczas dostarczania Braille Sense 6 MINI użytkownikowi bateria może być przechowywana oddzielnie. Bateria zaraz po dostarczeniu może nie być w pełni naładowana, dlatego przed użyciem Braille Sense 6 MINI należy ją naładować. Gdy Braille Sense 6 MINI będzie używany po raz pierwszy może zaistnieć potrzeba otwarcia opakowania, wyciągnięcia baterii i umieszczenia jej od spodu urządzenia w miejscu przeznaczonym dla baterii. Może się okazać, że dystrybutor, od którego zakupili państwo Braille Sense 6 MINI już wykonał powyższe czynności.

3.     Podczas pierwszego użycia urządzenia stan naładowania baterii może nie być pokazywany w prawidłowy sposób. W celu uniknięcia tego problemu proszę włączyć urządzenie, upewnić się, że opcja oszczędzania energii jest wyłączona, a następnie podłączyć Braille Sense 6 MINI do zasilacza na około 6 godzin. Jeżeli chcemy używać Braille Sense 6 MINI zaraz po wyjęciu z opakowania należy celem pełnego naładowania baterii podłączyć go do zasilacza na czas dłuższy niż sześć godzin. W takim wypadku należy się także upewnić, że tryb oszczędzania mocy jest wyłączony, chyba, że zamierzamy używać Braille Sense 6 MINI bez przerwy.

4.     Jeżeli chcemy lub musimy wyciągnąć baterię z urządzenia w czasie, gdy nie jest ono podłączone do zasilacza, należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyciągnąć baterie. Jeśli przed wyciągnięciem baterii urządzenie nie zostanie wyłączone, może to spowodować utratę zapisanych w nim danych. Jednakże, jeśli zasilacz jest podłączony do urządzenia można bezpiecznie wyciągnąć z niego baterię bez konieczności wyłączania go.

5.     Jeśli czas użytkowania baterii jest niższy niż 50% w porównaniu do podanego czasu pracy akumulatora w specyfikacji produktu, nawet po pełnym naładowaniu, zaleca się wymianę baterii.

6.     Zaleca się wyjmowanie i przechowywanie baterii oddzielnie od urządzenia podczas długich okresów nie używania.

7.     W przypadku wiercenia lub demontażu produktu lub akumulatora za pomocą ostrego przedmiotu może dojść do porażenia prądem elektrycznym, wybuchu lub pożaru.

8.     Jeśli Braille Sense 6 MINI działa zasilany tylko z wewnętrznej baterii (bez podłączonego zewnętrznego zasilania z zasilacza), powiadomi on użytkownika o poziomie naładowania baterii, gdy poziom ten będzie niski. Gdy stan naładowania baterii spadnie poniżej 15% proszę podłączyć zasilacz w celu doładowania. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie do 2%, a urządzenie nie jest podłączone do zasilacza, Braille Sense 6 MINI wyłączy się automatycznie jedną minutę po ogłoszeniu stanu naładowania baterii. Długość działania baterii po każdym ładowaniu zależeć będzie od tego, jakie opcje ustawiono w urządzeniu.

9.     Braille Sense 6 MINI jest niezwykle delikatnym urządzeniem, dlatego należy obchodzić się z nim z dużą dozą delikatności. Braille Sense 6 MINI jest także bardzo wrażliwy na kurz, dlatego proszę się upewnić, że jednostka jest przetrzymywana z dala od zakurzonych powierzchni.

10.  Moduły brajlowskie są bardzo wrażliwą częścią urządzenia. Jeśli którykolwiek z modułów nie działa w prawidłowy sposób z powodu zakurzenia lub jakiejkolwiek innej usterki, proszę się skontaktować z naszym centrum napraw, lub zgłosić się do sprzedawcy, od którego nabyli Państwo Braille Sense 6 MINI.

11.  W celu zapewnienia serwisu oraz informacji o nowych uaktualnieniach proszę zarejestrować swoje urządzenie. Wysyłając kartę rejestracyjną na adres dystrybutora polskiego: E.C.E. Konrad Łukaszewicz ul. Sienkiewicza 51D 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

12.  Proszę nie rozkładać Braille Sense 6 MINI samodzielnie lub zlecać tego komukolwiek, kto nie został autoryzowany przez producenta, czyli HIMS. Jeśli niewykwalifikowana osoba rozmontuje jednostkę może narazić ją na poważne uszkodzenia. Jeśli nieautoryzowana osoba rozmontuje urządzenie, zostanie ono tym samym wykluczona z jakichkolwiek darmowych napraw wynikających z gwarancji i gwarancja zostanie unieważniona. Jeżeli jakikolwiek płyn lub zewnętrzna siła uszkodzi urządzenie może to być także powodem wykluczenia z darmowych usług serwisowych nawet, jeśli zdarzy się to w okresie trwania gwarancji.

13.  Hearing Protection SymbolJeśli pozostawimy Braille Sensa na dłuższy czas w pobliżu gorącego miejsca może to spowodować uszkodzenie baterii. Dlatego też prosimy nie pozostawiać urządzenia na słońcu lub w gorących miejscach. Baterie powinny być co jakiś czas ładowane nawet jeśli urządzenie nie jest używane. Pozostawienie baterii nie naładowanych przez okres kilku miesięcy może również spowodować ich uszkodzenie.

14.  Aby zapobiegać uszkodzeniom słuchu proszę nie słuchać plików audio z użyciem wysokich poziomów głośności.

15.  Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że jest ono zgodne z normami urządzeń cyfrowych klasy B, w odniesieniu do artykułu 15 regulacji FCC (Federalnej Komisji Komunikacji). Normy te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwymi interferencjami w obrębie instalacji w budynkach mieszkalnych.

Działanie podlega następującym dwu ograniczeniom.

1)     Niniejsze urządzenie nie powinno powodować szkodliwych interferencji oraz

2)     niniejsze urządzenie powinno działać pomimo jakichkolwiek odebranych zakłóceń, w tym takich, które mogą wywołać niepożądane działanie (urządzenia).

Niniejsze urządzenie może generować, wykorzystywać i wypromieniowywać energię o częstotliwościach radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z instrukcją, może ono być źródłem zakłóceń szkodliwych dla radiokomunikacji. Jednakże nie ma gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie będą mieć miejsca.

Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie, to zachęca się użytkownika, aby próbował usunąć problem korzystając z następujących sposobów postępowania:

 

Ważna uwaga:

Oświadczenie FCC o ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych:

Niniejsze urządzenie Jest zgodne z normami FCC dla ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych ustalonymi dla środowiska nie podlegającego kontroli. Urządzenie niniejsze winno być zainstalowane i używane z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 20 cm pomiędzy radiatorem i ciałem użytkownika. To źródło promieniowania nie powinno znajdować się razem ani działać jednocześnie z jakąkolwiek inną anteną lub źródłem sygnału radiowego.

 


 

Gratulacje z powodu zakupu Braille Sense 6 MINI! Braille Sense 6 MINI potrafi wykonać te same zadania, co zwyczajny PDA, a nawet więcej a to wszystko bez potrzeby użycia ekranu!

 

I.  Po otwarciu pudełka znajdziemy w nim następujące przedmioty:

1)     Braille Sense 6 MINI

2)     Baterię

3)     Futerał

4)     Zasilacz

5)     Kabel USB Ty-C do Typ-C

6)     Słuchawki

7)     Instrukcję użytkownika (CD)

8)     Instrukcję użytkownika (Skróty Klawiszowe)

 

II.    Jak korzystać z niniejszej instrukcji

Przed użyciem Braille Sense U należy przeczytać całą instrukcję w celu dokładnego zapoznania się z funkcjami Braille Sense 6 MINI. Przeczytanie całej instrukcji pozwoli na wykorzystanie w pełni bogactwa funkcji Braille Sense 6 MINI. Wiele funkcji urządzenia działa w podobny sposób, dlatego jest wysoce wskazane, aby w pełni zapoznać się z nimi wszystkimi.

W dalszej części instrukcji pojawią się odniesienia do tak zwanych gorących klawiszy lub skrótów klawiszowych. Nazwy te odnoszą się do sposobów szybkiego dostępu do menu oraz funkcji za pomocą odpowiedniej kombinacji wciskanych klawiszy. Należy zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie skróty klawiszowe będą działać, gdy znajdują się państwo w dowolnym miejscu Braille Sense 6 MINI. Niektóre skróty klawiszowe do prawidłowego działania wymagają tego, aby znajdować się we właściwym dla nich programie.

W instrukcji tej użyta jest specyficzna metoda notowania sposobu, w jaki należy przyciskać klawisze. Np.: "Odstęp-b (punkty 1-2)" oznacza, że należy wcisnąć klawisz odstępu i punkty 1 i 2 jednocześnie.

Aby możliwe było pełne wykorzystywanie funkcji Braille Sense 6 MINI należy zrozumieć, czym jest i jak działa menu oraz czym jest pole tekstowe i jak wpisać dane do pola tekstowego. W tym celu proszę przeczytać rozdział 2.2. Dla pełnego wykorzystywania niezwykłego potencjału Braille Sense 6 MINI zrozumienie powyższych funkcji jest bardzo ważne.

Jeśli napotkają państwo problemy ze znalezieniem rozwiązania jakiegoś problemu lub zaistnieje potrzeba kontaktu z asystentem to prosimy o przesłania zapytania pocztą elektroniczną na adres pomoc@ece.com.pl lub kontakt telefoniczny pod numer: 22 745 57 80.

 


Spis treści

1.     Wprowadzenie. 18

1.1       Czym jest „Braille Sense 6 MINI”?. 18

1.2       Sprzęt 18

1.2.1        Panel górny. 19

1.2.2        Prawy boczny panel 19

1.2.3        Lewy boczny panel 20

1.2.4        Panel przedni 20

1.2.5        Spód urządzenia. 20

1.3       Specyfikacja sprzętowa Braille Sense 6 MINI 21

1.4       Pamięć w Braille Sense 6 MINI 21

2      Funkcje podstawowe. 23

2.1       Jak używać poleceń?. 23

2.1.1.       Podstawowe wiadomości i komunikaty. 23

2.2       Koncepcja menu. 24

2.2.1        Znaki kontrolne. 26

2.3       Używanie klawiszy funkcyjnych. 28

2.4       Zasilacz i bateria. 29

2.5       Dostosowywanie głośności, szybkości i tonu mowy. 30

2.6       Jak używać głosu oraz linijki brajlowskiej 30

2.7       Wprowadzanie tekstu. 30

2.7.1        Tabela kodów ASCII brajla komputerowego. 31

2.7.2        Wprowadzanie/Szukanie znaków kontrolnych. 34

2.8       Wielozadaniowość. 34

2.9       Przełączanie trybów Audio. 35

2.10     Przełącznik blokowania klawiatury. 36

2.11     Tryb jednoręczny. 36

2.12     Korzystanie z Trybu Pisania. 37

2.13     Tworzenie dzienników systemowych i nagrań ekranu. 37

3      Personalizacja Braille Sense 6 MINI 38

3.1       Ustaw datę i czas. 38

3.2       Ustawienia połączenia sieciowego. 40

3.2.1        Ustawienia sieci bezprzewodowej 40

3.2.2        Ustawienia sieci lokalnej (LAN) 42

3.3       Menedżer Bluetooth. 43

3.3.1        Lista urządzeń Bluetooth. 43

3.3.2        Lista serwisów Bluetooth. 44

3.3.2.1        Łączenie Serwisu. 45

3.4       Menedżer menu. 46

3.5       Utwórz/przywróć z kopii zapasowej 46

3.6       Zmień nazwę Urządzenia. 47

3.7       Skrócona instrukcja. 47

3.8       Zabezpieczenie hasłem.. 48

3.8.1        Ustawianie i zmiana hasła. 48

3.8.2        Ustawienie zakresu działania hasła. 49

3.8.3        Zresetuj hasło do ustawień fabrycznych. 49

3.9       Inicjalizuj opcje. 49

3.10     Opcje głosu. 50

3.10.1      Vocalizer 50

3.10.2      Android. 51

3.11     Profile językowe. 51

3.12     Opcje globalne. 52

3.12.1      Szczegóły opcji globalnych. 52

3.13     Kopia zapasowa i resetowanie. 56

3.14     Ustawienia systemu Android. 56

4      Menedżer plików. 57

4.1       Wprowadzenie. 57

4.1.1        Poruszanie się po liście plików. 57

4.1.2        Wybór folderów i plików. 58

4.2       Praca z plikami i folderami 58

4.2.1        Wchodzenie i wychodzenie z folderu. 58

4.2.2        Wysuwanie dysków USB i kart SD.. 59

4.3       Menu Plik. 59

4.4       Menu Edycja. 60

4.5       Menu Widok. 60

4.6       Dostęp do dysków w chmurze. 61

4.7       Korzystanie z okna adresu. 62

5      Edytor tekstu. 63

5.1       Menu Plik. 63

5.2       Menu Edycja. 64

5.3       Menu Wstaw. 65

5.4       Menu Idź do. 65

5.5       Menu Przeczytaj 65

5.6       Menu Układ. 66

5.7       Różne funkcje. 66

6      Notatnik. 68

6.1       Menu Plik. 68

6.2       Menu Edycja. 69

6.3       Menu Wstaw. 70

6.4       Menu Idź do. 70

6.5       Menu Przeczytaj 71

6.6       Menu Układ. 71

7      E-mail – poczta elektroniczna. 72

7.1       Uruchamianie poczty elektronicznej 72

7.2       Konfigurowanie konta. 73

7.3       Zarządzanie kontami 76

7.4       Odbieranie wiadomości E-mail 77

7.5       Czytanie wiadomości 77

7.6       Pisanie wiadomości E-mail 79

7.6.1        Dołączenie pliku. 80

7.6.2        Zapisywanie wiadomości E-mail w skrzynce nadawczej 80

7.7       Poruszanie się po kontach i skrzynkach pocztowych. 81

7.7.1        Zarządzanie skrzynkami pocztowymi 81

7.7.2        Kopiowanie i przenoszenie do skrzynek pocztowych. 81

7.7.3        Importowanie poczty e-mail 82

7.8       Zaawansowane funkcje wiadomości 82

7.8.1        Odpowiedz i odpowiedz wszystkim.. 82

7.8.2        Prześlij dalej wiadomość. 83

7.8.3        Zapisywanie wiadomości E-mail 83

7.8.4        Wyszukiwanie wiadomości 83

7.8.5        Przejdź do nieprzeczytanej wiadomości 84

7.8.6        Aktywacja linków. 84

7.9       Korzystanie z menu Narzędzia. 84

7.9.1        Ustaw ścieżkę. 85

7.9.2        Ustaw opcje. 85

7.9.3        Ustawienia spamu. 86

8      Media. 88

8.1       Media Player 88

8.1.1        Używanie przycisków audio. 88

8.1.2        Klawiatura brajlowska i funkcje zaawansowane. 89

8.1.3        Menu Plik. 90

8.1.4        Menu Odtwarzanie. 90

8.1.5        Menu Nagrywanie. 91

8.1.6        Menu Pozycja. 92

8.1.7        Menu Zakładki 92

8.1.8        Menu Ustawienia. 92

8.1.9        Radio internetowe. 93

8.2       Radio FM.. 94

8.2.1        Słuchanie radia za pomocą wbudowanych głośników. 94

8.2.2        Kontrola częstotliwości 94

8.2.3        Dodawanie i poruszanie się po stacjach. 94

8.2.4        Nagrywanie radia FM.. 95

8.2.4.1        Zmiana folderu zapisu. 96

8.2.5        Funkcje dodatkowe. 97

8.3       Podkasty. 97

8.3.1        Subskrybowanie podkastów. 97

8.3.2        Poruszanie się po kanałach i odcinkach. 98

8.3.3        Usuwanie zawartości 99

9      Książki 100

9.1       Odtwarzacz Daisy. 100

9.1.1        Korzystanie z odtwarzacza Daisy. 100

9.1.2        Menu Plik. 101

9.1.3        Menu dokumentu. 101

9.1.4        Zakładka. 102

9.1.5        Nagłówek. 102

9.1.6        Notki 102

9.2       Przeglądarka dokumentów. 102

9.2.1        Ogólna nawigacja po dokumentach. 103

9.2.2        Menu Plik. 103

9.2.3        Menu Edycja. 104

9.2.4        Menu Idź do. 104

9.2.5        Menu Przeczytaj 105

9.2.6        Menu zakładki 105

9.3       Daisy Online. 105

9.4       Pobieranie z BookShare. 106

9.4.1        Pobieranie książek. 107

9.4.2        Główne okno dialogowe „Pobieranie z BookShare” 107

9.4.3        Wyniki książki 107

9.4.4        Wyszukiwanie czasopism.. 108

9.4.5        Przeszukiwanie listy do przeczytania. 109

9.4.6        Historia wyszukiwania. 109

9.4.7        Menu. 109

10    Organizer 111

10.1     Książka adresowa. 111

10.1.1      Używanie funkcji "dodaj adres" 111

10.1.2      Ustaw pola adresu. 112

10.1.3      Wyszukiwanie adresów. 112

10.1.4      Ustawianie pól przeszukiwania adresu. 112

10.1.5      Tworzenie kopii bezpieczeństwa i przywracanie listy adresowej 112

10.1.6      Import oraz Eksport CSV. 113

10.1.7      Eksportowanie do CSV. 114

10.1.8      Edytowanie usuwanie i zapamiętywanie adresów. 114

10.1.9      Synchronizowanie kontaktów. 114

10.2     Terminarz. 115

10.2.1      Dodawanie wydarzenia. 115

10.2.2      Ustawianie wydarzeń powtarzalnych. 116

10.2.3      Znajdź wydarzenie. 117

10.2.4      Modyfikuj plan. 118

10.2.5      Skasuj wydarzenie. 119

10.2.6      Drukuj wydarzenie. 119

10.2.7      Zapisywanie zadań do pliku. 120

10.2.8      Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie terminów. 120

10.2.9      Ustawianie opcji alarmu. 121

10.2.10    Wiele kont i synchronizacja. 122

10.3     Menedżer Baz Danych. 122

10.3.1      Menedżer tablic. 123

10.3.1.1       Dodaj tablicę. 124

10.3.1.2       Modyfikuj tablicę. 125

10.3.1.3       Usuń tablicę. 125

10.3.1.4       Ustaw domyślną tablicę. 125

10.3.2      Dodaj rekord. 126

10.3.3      Wyszukiwanie rekordów. 126

10.3.4      Ustawianie opcji kopii zapasowej 127

10.3.5      Kopia zapasowa baz danych. 128

10.3.6      Przywróć bazę danych. 128

10.3.7      Importowanie i eksportowanie pliku CSV. 128

10.3.7.1       Importowanie z pliku CSV. 128

10.3.7.2       Dodawanie danych z pliku CSV do „Menedżera baz danych” 129

10.3.7.3       Eksportowanie do pliku CSV. 129

10.3.8      Tworzenie tablicy z pliku CSV. 130

11    Narzędzia Internetowe. 131

11.1     Przeglądarka stron Internetowych. 131

11.1.1      Menu Plik. 131

11.1.2      Menu Edycja. 131

11.1.3      Menu Idź do. 131

11.1.4      Menu Czytaj 132

11.1.5      Menu Ulubione. 132

11.1.6      Menu Opcje. 132

11.1.7      Nawigowanie po elementach strony. 132

11.1.8      Tabela. 134

11.1.9      Odtwarzanie plików strumieniowych audio. 136

11.2     Wyszukiwarka Google. 136

11.2.1      Okno dialogowe Szukaj 136

11.2.2      Okno dialogowe wynik. 136

11.2.3      Wybór przeglądarki 137

11.3     Wyszukiwanie w Wiki 137

11.4     Wyszukiwanie w Internecie. 138

12    Dodatki 139

12.1     Przeglądarka plików Excela. 139

12.1.1      Lista komend nawigacyjnych. 139

12.1.2      Menu Plik. 140

12.1.3      Menu Edycja. 140

12.1.4      Menu Idź do. 140

12.1.5      Menu Czytaj 141

12.1.6      Menu widok. 141

12.2     Słownik. 141

12.2.1      Czym jest słownik?. 142

12.2.2      Praca ze słownikiem.. 142

12.2.3      Wybór odniesienia i wyszukiwanie. 143

12.2.4      Przewodnik skrótów. 143

12.2.5      Lista wpisów. 145

12.2.6      Praca z definicjami 146

12.2.7      Dostęp do historii wyszukiwania. 146

12.3     Tester kolorów. 147

13    Narzędzia. 148

13.1     Kalkulator 148

13.1.1      Funkcje podstawowe. 149

13.1.2      Wyrażenia zmienne. 149

13.1.2.1       Wywołaj wyrażenia. 150

13.1.2.2       Skasuj wszystkie zapisane wyrażenia. 150

13.1.2.3       Zapisz wyrażenia. 150

13.1.2.4       Funkcje statystyczne. 151

13.1.3      Funkcje pamięci 152

13.1.4      Funkcje sinus. 153

13.1.5      Funkcje cosinus. 153

13.1.6      Funkcje tangens. 153

13.1.7      Funkcje logarytmiczne. 153

13.1.8      Kopiuj do schowka. 154

13.1.9      Konwerter jednostek. 154

13.1.10    Wróć do wzoru. 155

13.1.11    Ustawienia opcji 155

13.1.12    Wyjście. 155

13.1.13    Przykłady obliczeń matematycznych. 155

13.2     Braille Sense Math. 158

13.2.1      Menu Plik. 159

13.2.2      Menu Edycja. 159

13.2.3      Menu Wykres. 159

13.2.4      Menu Wynik. 160

13.3     Sprawdź datę i czas. 160

13.4     Zegar 160

13.5     Kompas. 160

13.5.1      Opcje żyrokompasu. 161

13.6     Budzik. 161

13.6.1      Ustaw czas alarmu. 162

13.6.2      Dźwięk alarmu. 162

13.6.3      Powtórzenia. 162

13.6.4      Czas trwania alarmu. 163

13.6.5      Interwał dzwonienia. 163

13.6.6      Liczba powtórzeń alarmu. 163

13.6.7      Potwierdź/Anuluj 163

13.7     Stoper i minutnik. 163

13.8     Terminal dla czytników ekranu. 164

13.8.1      Schowek terminala. 165

13.9     Sprawdź status sieci 165

13.10       Sprawdź stan baterii 166

13.11       Flashdisk kopia zapasowa / przywracanie. 166

13.12       Formatowanie. 167

13.13       Czas do automatycznego wyłączenia. 167

13.14       Korzystanie z makr 168

13.14.1    Tworzenie makr 168

13.14.2    Wykonywanie makra. 168

13.14.3    Menedżer makr 169

13.15       Uaktualnianie oprogramowania. 169

13.15.1    Uaktualnianie systemu operacyjnego Braille Sense 6 MINI za pośrednictwem połączenia Internetowego  170

13.15.2    Uaktualnianie Systemu operacyjnego Braille Sense 6 MINI z nośnika. 170

14    Instalacja i korzystanie z oprogramowania dodatkowego dla systemu Android. 172

14.1     Instalowanie i używanie aplikacji na Androida. 172

14.2     Korzystanie z kompatybilnych akcesoriów. 174

15    Używanie menu pomocy. 176

16    Przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów. 177

16.1     Braille Sense 6 MINI nie włącza się. 177

16.2     Nie słychać głosu. 177

16.3     Głos jest zbyt szybki, aby go zrozumieć. 177

16.4     Dźwięk głosu jest zbyt niski lub zbyt wysoki, aby go zrozumieć. 177

16.5     Nie wiesz gdzie jesteś. 177

16.6     Brak połączenia z Internetem.. 177

16.7     E-mail 177

16.8     Monitor brajlowski nie wyświetla brajla. 178

16.9     Braille Sense 6 MINI nie odzywa się podczas korzystania ze Sklepu Play lub aplikacji Android. 178

16.10       Menu BrailleSense nie są wyświetlane ani mówione. 178

16.11       Braille Sense 6 MINI nie odpowiada. 178

16.12       Pliki USB lub SD wydają się zawierać 0 bajtów. 179

17    Podsumowanie komend. 180

17.1     Kombinacje klawiszowe wspólne dla wszystkich programów. 180

17.2     Komendy szybkiego uruchomienia. 181

17.3     Menedżer plików. 183

17.3.1      Klawisze nawigacyjne listy plików i listy menu. 183

17.3.2      Klawisze nawigacyjne listy plików. 183

17.3.3      Klawisze zaznaczania elementów (plików lub folderów) 183

17.3.4      Gorące klawisze dla menu Plik. 183

17.3.5      Gorące klawisze dla menu Edycja. 184

17.3.6      Gorące klawisze dla menu Widok. 184

17.4     Edytor tekstu. 184

17.4.1      Komendy menu Plik. 184

17.4.2      Komendy menu Edycja. 184

17.4.3      Komendy menu Wstaw. 185

17.4.4      Komendy Idź do. 185

17.4.5      Komendy czytania. 185

17.4.6      Komendy układu dokumentu. 186

17.4.7      Różne gorące klawisze. 186

17.5     Notatnik. 186

17.5.1      Komendy menu plik. 186

17.5.2      Komendy menu Edycja. 187

17.5.3      Komendy menu Wstaw. 187

17.5.4      Komendy menu Idź do. 187

17.5.5      Komendy Czytania. 188

17.5.6      Komendy układu dokumentu. 188

17.5.7      Różne gorące klawisze. 188

17.6     Email 188

17.6.1      Gorące klawisze używane w skrzynce odbiorczej 188

17.6.2      Gorące klawisze wysyłania wiadomości, przesyłanie dalej, odpowiadanie i zapisywanie w folderze przechowywania poczty. 189

17.6.3      Gorące klawisze do czytania i pisania wiadomości 189

17.7     Media. 190

17.7.1      Media player 190

17.7.1.1       Komendy plików. 190

17.7.1.2       Komendy odtwarzania. 190

17.7.1.3       Komendy nagrywania. 191

17.7.1.4       Gorące klawisze w karcie informacji o odtwarzaniu. 191

17.7.1.5       Gorące klawisze w karcie listy odtwarzania. 191

17.7.1.6       Komendy radia internetowego. 192

17.7.2      Radio FM.. 192

17.7.3      Podkasty. 192

17.8     Książki 193

17.8.1      Odtwarzacz Daisy. 193

17.8.2      Przeglądarka dokumentów. 194

17.8.2.1       Komendy menu Plik. 194

17.8.2.2       Komendy menu Edycja. 194

17.8.2.3       Komendy menu Czytaj 194

17.8.2.4       Komendy menu Idź do. 195

17.8.2.5       Komendy menu Zakładki 195

17.8.3      Daisy on-line. 195

17.8.4      Pobieranie z Bookshare. 195

17.9     Organizer 195

17.9.1      Książka Adresowa. 195

17.9.1.1       Klawisze nawigacyjne w menu lub przy dodawaniu adresów. 195

17.9.1.2       Klawisze nawigacyjne listy wyników wyszukiwania. 196

17.9.1.3       Gorące klawisze dla komend. 196

17.9.2      Terminarz. 196

17.9.2.1       Gorące klawisze dla komend. 196

17.9.2.2       Nawigacja klawiszami po wynikach listy wyszukiwania. 196

17.9.3      Menedżer baz danych. 197

17.10       Narzędzia Internetowe. 198

17.10.1    Przeglądarka Internetowa. 198

17.10.1.1      Gorące klawisze dla komend. 198

17.10.1.2      Gorące klawisze wykorzystywane podczas odtwarzania plików audio w przeglądarce Internetowej 199

17.10.1.3      Gorące klawisze do czytania stron Internetowych. 199

17.11       Dodatki 199

17.11.1    Przeglądarka plików Excela. 199

17.11.1.1      Komendy nawigacji 199

17.11.1.2      Komendy menu Plik. 200

17.11.1.3      Komendy menu Idź do. 200

17.11.1.4      Komendy menu Czytania. 200

17.11.1.5      Komendy menu Widok. 201

17.11.1.6      Komendy menu Edycja. 201

17.11.2    Słownik. 201

17.12       Narzędzia. 202

17.12.1    Kalkulator 202

17.12.2    Braille Sense Math. 203

17.12.2.1      Menu plik. 203

17.12.2.2      Menu Edycja. 203

17.12.2.3      Menu Wykres. 203

17.12.2.4      Menu Wynik. 203

17.12.3    Kompas. 203

17.12.4    Budzik. 203

17.12.5    Stoper i minutnik. 204

17.12.6    Terminal dla czytnika ekranów. 204

17.12.7    Polecenia makro. 204

17.12.8    Inne polecenia. 204

17.13       Ustawienia. 204

17.13.1    Ustawianie daty i czasu. 204

17.13.2    Menedżer Bluetooth. 205

17.13.3    Utwórz / przywróć z kopii zapasowej 205

17.13.4    Ochrona hasłem.. 205

17.14       Polecenia czytnika ekranu. 205

17.14.1    Ruchomy fokus. 205

17.14.2    Podczas edycji tekstu. 206

17.14.3    Funkcje klawiszy multimediów w "trybie aplikacji" 206

 

 


1.   Wprowadzenie

1.1      Czym jest „Braille Sense 6 MINI”?

Braille Sense 6 MINI jest brajlowskim notatnikiem opracowanym i wyprodukowanym przez HIMS dla niewidomych i niedowidzących. Przy pomocy Braille Sense 6 MINI można wykonać następujące zadania:

1.     Czytanie plików TXT, BRF, RTF, PDF, EPUB oraz Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Tworzenie notatek lub sformatowanych dokumentów i E-maili, drukowanie dokumentów tekstowych za pomocą drukarki atramentowej, drukowanie dokumentów brajlowskich po podłączeniu drukarki brajlowskiej.

2.     Odtwarzanie plików multimedialnych, książek DAISY, radia FM oraz filmów w YouTube przesyłanie strumieniowe treści z usług innych firm, takich jak Apple Music i Netflix.

3.     Organizowanie spotkań i kontaktów, które można zsynchronizować z kontem Google.

4.     Obliczanie równań matematycznych z wykorzystaniem naukowego kalkulatora, ustawianie alarmów i kalendarza.

5.     Braille Sense 6 MINI umożliwia także odczytywanie na linijce brajlowskiej informacji wyświetlanych na ekranie komputera lub urządzenia, poprzez podłączenie go przez port USB lub Bluetooth. Do realizacji tego zadania konieczne jest zainstalowanie na komputerze lub urządzeniu odpowiedniego oprogramowania czytającego takiego jak Jaws, NVDA, SuperNova, System Access, VoiceOver dla systemu Mac i iOS oraz TalkBack dla systemu Android.

6.     Wbudowany odbiornik GPS oraz cyfrowy kompas pozwala na niezależną orientację w terenie, bez konieczności korzystania z urządzeń zewnętrznych.

7.     Pobieranie i instalowanie aplikacji innych firm ze Sklepu Google Play.

8.     Korzystania z usług Google, takich jak Dysk, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Classroom za pośrednictwem naszego czytnika ekranu, specjalnie dostosowanego do tych aplikacji.

9.     Udział i prezentowanie się na wirtualnych spotkaniach lub konferencjach za pośrednictwem Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub innych dostępnych platform.

10.  Uzyskanie informacji i wykonywanie funkcji za pomocą głosu za pomocą dołączonego Asystenta Google lub asystentów głosowych innych firm, takich jak Amazon Alexa.

11.  Łączenie się ze swoim ulubionym inteligentnym zegarkiem, aby mieć przenośny dostęp do powiadomień i usług BrailleSense.

12.  Korzystania z wbudowanej 13-megapikselowej kamery lub zewnętrznej kamery USB do skanowania materiałów drukowanych, dołączania do wideokonferencji lub uzyskanie pomocy wzroku od przyjaciół i rodziny lub za pośrednictwem aplikacji, takich jak Envision lub AIRA.

13.  Korzystania z 3 dostępnych portów hosta USB, aby podłączyć i używać kompatybilne urządzenia, takie jak przenośne monitory USB, klawiatury i myszy, urządzenia audio USB, drukarki i inne urządzenia peryferyjne USB zgodne z systemem Android.

 

1.2      Sprzęt

W celu pełnego i komfortowego wykorzystywania Braille Sense 6 MINI należy zapoznać się z rozmieszczeniem poszczególnych przycisków oraz portów na urządzeniu oraz z funkcjami, jakie przyciski i porty te spełniają.

Ta część instrukcji ma na celu omówienie konfiguracji sprzętowej Braille Sense 6 MINI.

W celu zapoznania się z Braille Sense 6 MINI, należy umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, np. takiej jak stół.

Teraz opisane zostaną poszczególne strony urządzenia, podstawowe funkcje każdego klawisza oraz portu. Panele będą omawiane w następującym porządku: górny panel, prawy panel, lewy panel, tylny panel i przedni panel.

 

1.2.1      Panel górny

Na górnym panelu Braille Sense 6 MINI znajduje się klawiatura zawierająca 9 klawiszy w układzie Perkinsa, Odstęp, Backspace i Enter.

 

W tym samym wierszu, gdzie jest Odstęp są klawisze Ctrl i Alt jak również 4 owalne klawisze funkcyjne. Przesuwając się od lewej do prawej strony mamy: F1, F2, Ctrl, Odstęp, Alt, F3 i F4.

 

Poniżej klawiatury znajduje się 20 znakowa linijka brajlowska. Ponad nią umieszczone są przyciski pozycji kursora, które odpowiadają 20 komórkom brajlowskim. Przyciski te są wykorzystywane w czasie edycji dokumentów jako "Przyciski Pozycji Kursora" dla odpowiadających im 20 komórkom brajlowskim. Przyciski pozycji kursora służą także jako klawisze skrótów do nawigowania na polach list i grup oraz w określonych miejscach na urządzeniu. Co 5 przycisk pozycji kursora jest oznaczony wystającym punktem dla łatwiejszej orientacji.

 

Po obu stronach linijki brajlowskiej znajdują się po dwa klawisze w kształcie kapsułki. Nazywane są one "przyciskami przewijania" „Do góry” i „Do dołu”. Przyciski przewijania mogą służyć do poruszania się po menu, polach, listach lub tekście. Za pomocą przycisków przewijania można przewijać długość tekstu, akapit, wiersz, zdanie lub znak. Przyciski przewijania lewe i prawe można niezależnie ustawić w Opcjach globalnych (zobacz rozdział 3.12).

 

1.2.2      Prawy boczny panel

Prawa krawędź Braille Sense 6 MINI zawiera  2 porty USB C. Port USB C znajdujący się najbliżej tyłu urządzenia służy do zasilania i ładowania urządzenia, a także do podłączania do komputera w celu wykorzystania jako monitor brajlowski, do przesyłania danych lub obsługi BrailleSense za pomocą oprogramowania towarzyszącego Android dla systemu Windows. Port USB C znajdujący się najbliżej przodu urządzenia służy do podłączania przenośnych monitorów wideo i obsługuje również inne zgodne urządzenia USB C. Aby wyeliminować nieporozumienia co do tego, który port oferuje jakie funkcje, na obudowie w pobliżu górnego portu umieszczono wskaźniki alfabetu Braille'a: litera p dla portu zasilania i danych.

 

1.2.3      Lewy boczny panel

Po lewej stronie urządzenia przesuwając palec w stronę tyłu urządzenia można wyczuć dwa małe przyciski służące do zwiększania i zmniejszania głównej głośności urządzenia. Pierwszy przycisk zmniejsza głośność, a drugi zwiększa głośność urządzenia.

Zaraz za przyciskami głośności znajdują się dwa małe gniazda słuchawkowe. Pierwsze gniazdo służy do podłączenia słuchawek stereofonicznych, drugie powyżej służy do podłączenia mikrofonu stereofonicznego lub liniowego źródła nagrywania.

 

1.2.4      Panel przedni

Po lewej stronie panelu przedniego znajdziemy przełącznik 3 pozycyjny. Jest to przełącznik blokady klawiszy. Ten przełącznik został wyjaśniony bardziej szczegółowo w rozdziale 2.11 niniejszego podręcznika.

Na prawo od blokady klawiszy znajduje się kolejny przełącznik 3 pozycyjny. Jest to przełącznik „Tryb Mediów” i określa jaki typ zawartości ma być obsługiwany przez klawisze multimedialne. Ten przełącznik został wyjaśniony bardziej szczegółowo w następnym rozdziale.

Na prawo od przełącznika „Tryb mediów” znajduje się 5 przycisków, a środkowy oznaczony jest kropką. Te przyciski sterują multimediami i odtwarzaniem DAISY, a także zapewniają klawisze skrótów dla innych obszarów urządzenia, gdy są ustawione w Trybie Aplikacji. Jak wyjaśniono powyżej, typ zawartości sterowanej przez te przyciski zależy od położenia przełącznika "Tryb mediów". Te pięć przycisków zostało omówione w kolejnych rozdziałach tego podręcznika.

Na prawo od przycisków multimedialnych jest przycisk Zasilania. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu usłyszenia dźwięki i poczucia wibracji. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może zająć to trochę czasu.

Po uruchomieniu urządzenia możemy szybko nacisnąć przycisk Zasilania, aby wprowadzić urządzenie w tryb uśpienia „Ekran wyłączony”. Jest to podobne do blokowanie ekranu telefonu lub tabletu. Ponowne szybkie naciśnięcie odblokuje urządzenie i powróci do miejsca, w którym zostało uśpione urządzenie. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Zasilania wyłączy kompletnie urządzenie.

 

1.2.5      Spód urządzenia

Na spodzie urządzenia znajduje się komora na baterię, głośnik i kamera.

Bateria zawiera zaokrągloną krawędź wzdłuż jednej z jej długości. Ta zaokrąglona krawędź powinna być umieszczona wzdłuż tylnej krawędzi obudowy urządzenia. Aby włożyć akumulator, należy wyrównać boczne wypustki akumulatora z bocznymi ściankami komory akumulatora. Obracamy baterię do przodu, aż usłyszymy kliknięcie. Na baterii znajdują się 2 przełączniki w pobliżu lewego i prawego końca. Teraz prawą ręką przesuwamy przełącznik w prawo, gdy bateria jest włożona, aby ją zablokować. Jeśli chcemy wyjąć baterię, należy najpierw przesunąć przełącznik blokady w lewo, aby  odblokować baterię. W pobliżu lewego końca znajduje się drugi przełącznik sprężynowy. Należy przesunąć przełącznik w lewo, aby zwolnić akumulator, a następnie drugą ręką wyjąć akumulator z urządzenia.

W komorze baterii znajduje się gniazdo karty Micro SD. Gniazdo to jest umieszczone po prawej stronie zasilania baterii. Aby włożyć kartę do gniazda Micro SD, należy ją wsunąć, aż poczujemy, że się zatrzasnęła. Aby wyjąć kartę, należy delikatnie nacisnąć i puść kartę. Karta wyskoczy na tyle, że będziemy mogli ją chwycić palcami i usunąć.

 

Kamera o rozdzielczości 13 Megapikseli znajduje się w pobliżu środka spodu urządzenia. Aplikacje do OCR i przechwytywania zdjęć można pobrać ze Sklepu Google Play. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy trzymać Polarisa MINI nad papierem od 22,86 cm do 30,48 cm, tak aby było wyśrodkowane nad tekstem.

 

Gratulacje! Teraz znamy podstawowe funkcje przycisków i portów Braille Sense 6 MINI. W dalszej części instrukcji omówione zostaną każde funkcje w bardziej szczegółowy sposób, aby zmaksymalizować potencjał Braille Sense 6 MINI.

 

1.3      Specyfikacja sprzętowa Braille Sense 6 MINI

1)     System Operacyjny: Android 10.

2)     Pamięć wewnętrzna: 128GB UFS 2.1 (około 100GB dostępnych dla użytkownika).

3)     Pamięć RAM: 6GB LPDDR4X.

4)     Procesor: Octa-core (4x2.0GHz A76, 4x2.0GHz A55).

5)     Bateria: Litowo-polimerowa (wyjmowana), 3400mAh.

6)     Czas pracy na baterii: około 12 godzin (przy włączonym Brajlu i TTS, głośnik wewnętrzny ustawiony w połowie głośności i brak podłączonych urządzeń przez port USB).

7)     Klawiatura: Klawiatura brajlowska 9 klawiszy w układzie Perkinsa, Ctrl i Alt, 4 przyciski funkcyjne, 20 przycisków pozycji kursora, 4 przyciski przewijania.

8)     Dodatkowe przyciski i przełączniki: przełącznik blokady klawiatury, przełącznik Trybu Mediów, 5 przycisków multimedialnych.

9)     Monitor Brajlowski: 20 odświeżalnych modułów brajlowskich.

10)  Wyjście video: DP do HDMI przez USB-C.

11)  Sieć bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11ac, Dual-band, 2T2R MU-MIMO (kompatybilne z IEEE a/b/g/n), Bluetooth: 5.1 tryb podwójny dla LE i Klasycznego.

12)  Czujniki: GPS, RTC, akcelerometr, kompas, żyroskop.

13)  Kamera: 13 MP wewnętrzna kamera Sony, obsługiwana zewnętrzna kamera przez USB.

14)  Interfejsy: USB-C x 2, gniazdo karty microSD (obsługuje FAT32 i exFAT).

15)  Dźwięk: wewnętrzny głośnik mono, wyjście dla słuchawek stereofonicznych.

16)  Nagrywanie dźwięku: wewnętrzny stereofoniczny mikrofon, gniazdo Jack dla podłączenia zewnętrznego mikrofonu stereofonicznego/liniowego, mikrofon zestawu słuchawkowego, obsługa dźwięku przez USB.

17)  Generator wibracji: zainstalowany.

 

1.4      Pamięć w Braille Sense 6 MINI

Braille Sense 6 MINI posiada 6GB pamięci RAM i 128GB pamięci Flash. Pamięć RAM jest pamięcią zarezerwowaną dla działających programów. Pamięć ta jest tymczasowym "magazynem" danych, na których użytkownik aktualnie pracuje. Dane zapisane w pamięci RAM znikną, jeśli bateria się wyczerpie, a urządzenie nie będzie podłączone do zasilacza. Podobny efekt będzie miał restart urządzenia. Dane znajdujące się w pamięci, Flash nie znikną po restarcie lub wyczerpaniu baterii.

 

 

 

 


2      Funkcje podstawowe

2.1      Jak używać poleceń?

Wszystkie komendy używane w Braille Sense 6 MINI są dostępne poprzez różne kombinacje klawiszy brajlowskich. W tym podręczniku znak "-" jest używany do wskazywania kombinacji klawiszy. Przykładowo zapis "Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" oznacza, że najpierw należy nacisnąć klawisz "Odstęp" a następnie, trzymając wciśnięty Odstęp, nacisnąć literę "z (punkty 1-3-5-6)" z klawiatury brajlowskiej. Po takim wciśnięciu klawiszy należy je jednocześnie zwolnić. Jednym z ważniejszych do zapamiętania poleceń jest właśnie "Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" ponieważ pozwala ono wycofać się z dowolnego programu lub dowolnego menu, w przypadku, gdy zostanie przyciśnięty nieprawidłowy klawisz. Większość poleceń można wykonywać poprzez przyciśnięcie klawisza "Enter".

·         Uwaga: w aplikacjach systemu Android „Odstęp-Z” służy jako przycisk "Wstecz". Możemy też użyć "Odstęp-E" lub "F4" jako przycisku "Wstecz" w Androidzie, aby cofnąć się o jeden ekran lub wyjść z aktualnej funkcji lub aplikacji.

 

2.1.1.    Podstawowe wiadomości i komunikaty

Jeżeli w terminarzu zapisaliśmy plan zajęć na dzisiejszy dzień Braille Sense 6 MINI poinformuje nas np.   planowanych spotkaniach w dniu, na który zostały zaplanowane. Gdy Braille Sense 6 MINI wyświetli komunikat np. o planowanych spotkaniach możliwe będzie poruszanie się w obrębie naszego planu dnia w taki sposób jak czynilibyśmy to normalnie po otwarciu programu "Terminarz". Aby opuścić "Terminarz" należy nacisnąć "Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "Odstęp-e (punkty 1-5)", a następnie uruchomić inny program.

Jeżeli plan zajęć na dzisiejszy dzień nie ma być wyświetlany z terminarza zaraz po uruchomieniu Braille Sense 6 MINI należy w menu "Opcje globalne" wyłączyć "Sprawdź dzisiejszy plan dnia", co zostanie dokładnie omówione w rozdziale 3.

Jeżeli Braille Sense 6 MINI zostanie wyłączony podczas pracy dowolnego programu, a następnie ponownie włączony, wówczas Braille Sense 6 MINI poda nazwę programu, jaki pracował przed jego wyłączeniem. Jeżeli Braille Sense 6 MINI zostanie wyłączony podczas pracy edytora tekstu, wówczas po ponownym włączeniu urządzenie zakomunikuje nie tylko nazwę programu, ale i nazwę oraz status pliku, nad którym pracowaliśmy.

Jeżeli do Braille Sense 6 MINI zostanie podłączony zewnętrzny zasilacz sieciowy wówczas urządzenie powie „Podłączono Zasilacz”. Natomiast, gdy zasilacz zostanie odłączony wówczas Braille Sense 6 MINI zakomunikuje „Zasilacz odłączony”.

Usłyszymy również powiadomienia z systemem Android i aplikacji. Możemy przeglądać powiadomienia Android naciskając „Odstęp-1-2-3-4-5-6” oraz możemy usunąć większość powiadomień za pomocą „Odstęp-D (punkty 1-4-5)”. Naciskamy „Enter” w powiadomieniu, aby otworzyć powiązany program. Możemy kontrolować jakie powiadomienia i alerty mają być obsługiwane w Opcjach globalnych (zobacz rozdział 3).

 

2.2      Koncepcja menu

Koncepcja menu w Braille Sense 6 MINI jest bardzo podobna do tej, która posłużyła do stworzenia menu w restauracji. Tak jak menu w restauracji ma pomóc dokonać wyboru jedzenia, które zostanie podane, tak menu w Braille Sense 6 MINI daje użytkownikowi listę wyborów jakich może on dokonywać.

Jeżeli użytkownik z dostępnej listy menu wybierze jakąś pozycję to, o ile istnieje dla niej jakieś menu podrzędne, menu takie zostanie uaktywnione. Jeżeli menu podrzędne nie istnieje Braille Sense 6 MINI wykona po prostu polecenie, na którym naciśnięto "Enter". Proces ten nazywamy wyborem z menu.

Nawigacja po menu jest bardzo prosta.

Aby wyświetlić menu należy nacisnąć Odstęp-m (punkty 1-3-4) lub F2, a następnie chcąc przemieścić się do poprzedniego elementu menu nacisnąć strzałkę w górę (górny przycisk przewijania), lub Odstęp-1. Gdy chcemy przemieścić się do następnego elementu menu należy nacisnąć strzałkę w dół (dolny przycisk przewijania), lub Odstęp-4.

Chcąc przejść do pierwszej pozycji w menu należy przycisnąć "Odstęp-1-2-3". Aby przejść do ostatniej pozycji w menu należy przycisnąć "Odstęp-4-5-6". Gdy stoimy na pierwszym elemencie menu, klawisz „Backspace” przeniesie nas do menu nadrzędnego. Jeżeli chcemy wyświetlić nazwę aktualnej pozycji menu ponownie, należy przycisnąć klawisze "Odstęp-r (punkty 1-2-3-5)". Aby otworzyć menu podrzędne lub uruchomić bieżący element naciskamy „Enter”.

Można też po prostu nacisnąć literę, która wyświetlona jest w nawiasie po nazwie elementu menu. Taka litera jest skrótem klawiszowym. Polecenia mogą być także uruchamiane bez potrzeby uaktywniania menu. Dokonuje się tego za pomocą tzw. gorących klawiszy.

Nazwy poszczególnych pozycji menu są wyświetlane na linijce brajlowskiej oraz wypowiadane przez syntezator mowy. Klawisze skrótu to litery umieszczone w nawiasach bezpośrednio po nazwie polecenia z menu, podczas gdy gorące klawisze to kombinacje kilku klawiszy w zestawieniach z takimi klawiszami jak "Enter", "Odstęp" lub "Backspace". Jeżeli dla jakiegoś polecenia menu dostępny jest gorący klawisz to informacja ta jest umieszczona zaraz po skrócie klawiszowym.

Przykładowo, jeżeli jesteśmy w edytorze tekstu i naciśniemy "Odstęp-m (punkty 1-3-4)" lub "F2", a następnie naciśniemy "Enter" na opcji "plik" usłyszymy "nowy (n) rozwijane Enter-n". Wypowiedziane słowo "nowy" reprezentuje funkcje. Litera "n (punkty 1-3-4-5)" jest literą, którą należy przycisnąć, gdy znajdujemy się w menu "plik" i gdy szybko chcemy wybrać "nowy". Kombinacja "Enter-n" posłuży nam do szybkiego uruchomienia polecenia "nowy" w dowolnym momencie pracy z edytorem tekstu bez konieczności uruchamiania podstawowego poziomu menu. Tak więc w naszym przykładzie umieszczona w nawiasie litera (n) jest skrótem klawiszowym, podczas gdy "Enter-n" to gorący klawisz. W przypadku klawiszy skrótów naciśnięcie klawisza "Enter" oznacza konieczność naciśnięcia kombinacji "Odstęp Enter" a naciśnięcie klawisza "Backspace" oznacza konieczność naciśnięcia kombinacji "Odstęp Backspace", gdzie funkcję klawisza "Enter" pełni punkt ósmy, a funkcję klawisza "Backspace" punkt siódmy.

Ważnym jest, aby zauważyć, że nie wszystkie klawisze skrótów działają z dowolnego miejsca w Braille Sense 6 MINI. Niektóre polecenia będą działać tylko wtedy, gdy znajdujemy się we właściwym dla nich programie. Na przykład: jeżeli chcemy uruchomić polecenie edytora tekstu "nowy dokument", to nie możemy zrobić tego z poziomu menu "Program". Kombinacja "Enter-n punkty 1-3-4-5" uruchomi polecenie "nowy dokument" tylko wtedy, gdy znajdujemy się w edytorze tekstu.

Najszybciej można je wywołać naciskając klawisz funkcyjny "F1". Menu "program" jest najważniejszym (głównym) menu w całym Braille Sense 6 MINI. Możemy uzyskać dostęp do wszystkich programów, ustawień opcji, narzędzi i pomocy z tego menu, jak również w Sklepie Play oraz zainstalowanych aplikacji na Androida.

Menu "program" składa się z 4 programów: Menedżer Plików, Edytor Tekstu, Notatnika i Poczty E-mail i 6 podmenu: Media, Organizer, Narzędzia Internetowe, Dodatki, Narzędzia i Ustawienia. Na końcu menu znajduje się pomoc, Sklep Play, Wszystkie Aplikacje (która wyświetla listę wszystkich natywnych Aplikacji na Androida zainstalowanych na urządzeniu) i Informacje.

Pierwszym elementem menu "Program" jest "Menedżer Plików". Jeśli naciśniemy klawisz "Odstęp-4" na linijce brajlowskiej zostanie wyświetlony następny element z menu, a syntezator wypowie jego nazwę. Jeśli klawisz "Odstęp-4" zostanie przyciśnięty kilka razy w krótkich odstępach czasu, spowoduje to wyświetlenie menu „Wszystkie Aplikacje”. Menu „Wszystkie Aplikacje” jest ostatnim elementem menu „Program”.

Możemy również przeskoczyć do menu „Wszystkie Aplikacje” naciskając kombinację klawiszy "Odstęp -4-5-6", gdy wyświetlany jest "Menedżer plików" spowoduje to przejście do ostatniej pozycji w menu, gdy naciśniemy "Odstęp-1-2-3" Braille Sense 6 MINI ponownie zakomunikuje „Menedżer plików”. Oznacza to, że naciśnięcie kombinacji klawiszy "Odstęp-4-5-6" przenosi na ostatnią pozycję menu "program", a kombinacji "Odstęp-1-2-3" przenosi na pierwszą pozycję tego menu. Aby uruchomić program lub podmenu należy nacisnąć „Enter”. Jeżeli chcemy przemieścić się z aktualnego menu do menu nadrzędnego wykorzystujemy do tego celu klawisze "Odstęp-e (punkty 1-5)" lub „F4”.

Menu „Media” zawiera: „Media player”, „Radio FM” i „Odtwarzacz Daisy”.

Menu „Organizer” zawiera: „Książkę adresową”,  „Menedżer Planowania” i „Menedżer baz danych”.

Menu „Narzędzia Internetowe” zawiera „Przeglądarkę Internetową i Wyszukiwarkę Google”.

Menu „Dodatki” zawiera: „Przeglądarkę plików Excela”, „DAISY Online”, „Słownik” i „Tester kolorów”.

Menu „Narzędzia” zawiera: „Kalkulator”, „BrailleSense Math”, „Sprawdź datę i czas”, „Zegar”, „Kompas”, „Budzik”, „Stoper i minutnik”, „Terminal dla czytników ekranu”, „Sprawdź status sieci”, „Sprawdź stan baterii”, „Formatuj”, „Ustaw czas do automatycznego wyłączenia”, „Menedżer makr” i „Aktualizacja oprogramowania”.

Menu „Ustawienia" zawiera: „Ustaw datę i czas”, „Ustawienia połączenia sieciowego”, „Menedżer Bluetooth”, „Menedżer menu”, „Utwórz / przywróć z kopii zapasowej”, „Zmień nazwę urządzenia”, „Skrócona instrukcja”, „Zabezpieczenie hasłem”, „Ustawienia fabryczne”, „Opcje głosu”, „Profile językowe”, „Opcje Globalne”, „Kopia zapasowa i resetowanie” i „Ustawienia systemu Android”.

Menu „Pomoc” składa się z rozdziałów podręcznika.

Element „Sklep Play” otwiera Sklep Google Play, gdzie możemy wyszukiwać i pobierać natywne aplikacje na Androida.

Menu „Wszystkie Aplikacje” wyświetlają listę wszystkich natywnych aplikacji na Androida zainstalowanych w urządzeniu. Gdy urządzenie jest przesyłane lista ta zawiera podstawowe aplikacje Androida i inne podstawowe Google.

Okno dialogowe „Informacje” zawiera informacje o prawach autorskich i wersji Braille Sense 6 MINI, a także wersję systemu operacyjnego, wersję oprogramowania sprzętowego Braille Sense 6 MINI i inne przydatne elementy, takie jak adres Mac i numer klucza. Gdy otwarte jest okno dialogowe „Informacje”, możemy zapisać informacje o Braille Sense 6 MINI, naciskając przycisk „Tab (Spacja-4-5 lub F3)”, aby przejść do przycisku „Zapisz” i naciskając „Enter”. Urządzenie wyświetla komunikat „Pomyślnie zapisano” i powraca do przycisku „Zapisz”. Zapisany plik nosi nazwę „bs-information.txt” i jest przechowywany na dysku „flashdisk” w celu zapewnienia łatwego dostępu.

Więcej informacji znajdą państwo w rozdziałach dotyczących poszczególnych programów. Informacje na temat korzystania z aplikacji na Androida można znaleźć w rozdziale 13.

W dowolnym punkcie menu „Program” lub w jakimkolwiek menu podrzędnym przyciśnięcie klawisza „F1” spowoduje natychmiastowe przeniesienie się do pierwszej pozycji menu „Program”. Ponieważ menedżer plików jest pierwszym elementem tego menu, zawsze ta pozycja menu "program" zostanie wyświetlona.

Istnieją również globalne polecenia szybkiego uruchamiania dla każdego programu na urządzeniu, składające się głównie z F1 lub F3 i kombinacji liter lub kropki. Te szybkie polecenia uruchamiania natychmiast uruchamiają aplikację z dowolnego miejsca na Braille Sense 6 MINI. Pełną listę poleceń szybkiego uruchamiania zawiera rozdział 15.2.

Możemy także wyszukiwać aplikacje i odinstalowywać aplikacje inne niż BrailleSense z menu głównego / listy Wszystkie aplikacje. Aby odinstalować dowolną aplikację innej firmy, naciskamy „Odstęp-D (punkty 1-4-5)”, gdy się na niej ustawimy. Jeśli na pewno chcemy odinstalować aplikację, pojawi się monit, naciśnij „Enter”, aby potwierdzić.

Wyszukiwanie aplikacji może być przydatne, jeśli mamy zainstalowanych wiele aplikacji lub chcemy zobaczyć, które aplikacje mamy w określonej kategorii, takiej jak poczta lub muzyka. Naciśnięcie „Odstęp-F (punkty 1-2-4)” z menu głównego / listy wszystkich aplikacji, a zostaniemy poproszeni o wpisanie wyszukiwanego hasła. Wpisujemy go i naciskamy Enter, a zostaną wyświetlone wyniki pasujące do wyszukiwania.

Aby uruchomić aplikację z listy należy nacisnąć „Enter”. Aby odinstalować aplikację dowolnej firmy należy nacisnąć „Odstęp-D (punkty 1-4-5)”.

 

2.2.1      Znaki kontrolne

Braille Sense 6 MINI wykorzystuje kilka symboli kontrolnych, aby zwrócić uwagę na wyświetlany typ informacji: przykładami są elementy listy, menu i pola edycji. Symbole te mogą pojawić się „przed” lub „po” tekście lub możemy ustawić pojawianie się tych informacji na „Wyłączone”. Sposób wyświetlania tych informacji jest określany przez ustawienie „Informacja o kontrolce” w oknie dialogowym „Opcje globalne”. Domyślna wartość jest ustawiona na „Przed”.

·         Uwaga: W przeglądarce internetowej symbole są wyświetlane, nawet jeśli „Informacje o kontrolce” są ustawione na "wyłączone".

Jak wyjaśniono powyżej, znaki kontrolne pojawia się przed lub za tekstem. Na przykład jeśli „Informacja o kontrolce” jest ustawiona na „Przed” i przywołamy program menu „Edytor tekstu”, Braille Sense wyświetli „MN Plik (f) rozwijane”.

 

Poniższa tabela zawiera nazwy oraz znaki symboli kontrolnych, które pojawiają się przed poszczególnymi nazwami elementów menu.

Nazwa

Symbol

Komentarze

Menu - mn - Oznacza to, że we wskazanej pozycji menu istniej submenu.

Element menu -emn - Oznacza to, że we wskazanej pozycji menu nie istnieje submenu..

Element listy - eln - Nazwa elementu po takim symbolu reprezentuje nazwę elementu na dowolnej liście.

Pole edycji - pe - Nazwa elementu po takim symbolu reprezentuje nazwę pola edycji. Pole edycji można znaleźć po tej nazwie. W przeglądarce stron Internetowych symbol „pe" może się pojawić bez nazwy pola edycji. Pola edycji poprzedzone symbolem „pe" są jednoliniowe.

Rozszerzone Pole Edycji - rpe - Ten symbol także reprezentuje pola edycji. Są to jednak pola, w których można pisać więcej niż jedną linię tekstu.

Komputerowe Pole Edycji - kpe - W polu edycyjnym oznaczonym tym symbolem można wpisywać w Brajlu typu ASCII.

Lista Rozwijana - lr - Symbol ten oznacza pole listy rozwijanej, w którym użytkownik ma możliwość wyboru z pomiędzy rozwijalnych pozycji.

Pole Edycji z Listą Rozwijaną - el - W polu oznaczonym tym symbolem użytkownik może wybrać pozycje z listy za pomocą klawiszy strzałek lub wpisać ją ręcznie.

Przycisk wprowadzenia - pw - Symbol pw towarzyszy wszystkim pytaniom, na które użytkownik może odpowiedzieć tak lub nie po między odpowiedziami użytkownik może przełączać się naciskając klawisz "Odstęp" lub "Backspace".

Pole Statyczne - st - Symbol ST towarzyszy dowolnej kontrolce, w której wyświetlany jest status.

Link - ln - Symbol ten oznacza odnośnik do strony Internetowej.

Kotwica - kt - Oznacza to, że jest kotwica na stronie Internetowej.

Przycisk Opcji - po - Symbol ten oznacza przycisk opcji, który umożliwia zaznaczenie opcji poprzez przyciśnięcie klawisza strzałki w górę, klawisza strzałki w dół, klawisza odstępu lub klawisza Backspace.

Przycisk Opcji Włączony - (x) - Oznacza to, że przycisk opcji jest zaznaczony w przeglądarce Internetowej.

Przycisk Opcji Nie Włączony - ( ) - Oznacza to, że przycisk radio nie jest zaznaczony w przeglądarce Internetowej.

Pole Wyboru Oznaczone - [x] - Oznacza to, że pole wyboru jest zaznaczone w przeglądarce Internetowej.

Pole Wyboru Nieoznaczone - [ ] - Oznacza to, że pole wyboru nie jest zaznaczone w przeglądarce Internetowej.

 

·         Uwaga: Linki, kotwice i pola wyboru są zakładkami tylko, gdy używana jest przeglądarka Internetowa.

 

Symbole te pomagają zrozumieć z jakim typem menu lub pola mamy do czynienia. Przykładowo, jeśli "MN", "MI" lub "LI" zostanie wyświetlone przed nazwą elementu, oznaczać to będzie, że można się przemieszczać od elementu do elementu wykorzystując klawisze strzałek w górę lub w dół. Jeśli zostanie wyświetlone „ECB", „EB", „CB" lub „MBE", użytkownik będzie musiał wprowadzić żądaną literę na pozycji kursora. Jeśli zostanie wyświetlone „BT" można nacisnąć klawisz „Enter".

 

2.3      Używanie klawiszy funkcyjnych

W Braille Sense 6 MINI są cztery klawisze funkcyjne. Za pomocą tych klawiszy można otwierać menu, zamykać zadania oraz przemieszczać się do innych elementów menu.

 

Przyciśnięcie klawisza „F1”, niezależnie od tego, w którym miejscu Braille Sense 6 MINI właśnie się znajdujemy, zawsze spowoduje natychmiastowe przejście do menu „Program”. Klawisz „F1” Może być także użyty z klawiszem skrótu dla dowolnego elementu z menu „Program”. Przykładowo, jeśli uruchomiony jest edytor tekstu, to przeglądarkę Internetową można uruchomić używając kombinacji klawiszy „F1-b (punkty 1-2)”.

W każdym programie klawisz „F2” otwiera menu tego programu.

·         Uwaga: Możemy również użyć „Odstęp-m (punkty 1-3-4)”, aby wywołać tą funkcję.

Klawisz "F3" wykonuje tę samą czynność co klawisz Tab ("Odstęp-4-5"). Natomiast kombinacja klawiszy "Odstęp-F3" jest równoważna kombinacji klawiszy "Shift-Tab (punkty 1-2)".

Klawisz funkcyjny „F4” wykonuje to samo zadanie co klawisz "Escape" "Odstęp-e (punkty 1-5)" w komputerze PC. Należy w tym miejscu odnotować, że naciśnięcie klawisza "Escape", w odróżnieniu od kombinacji "Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)", nie powoduje opuszczenia aktualnie wykonywanego programu. Służy również jako przycisk Wstecz w natywnych aplikacjach na Androida.

Kombinacje klawiszy funkcyjnych wykonują wiele zadań. Jednoczesne przyciśnięcie klawiszy "F1" i "F2" działa tak samo jak "Page Up" w komputerze osobistym. Natomiast jednoczesne przyciśnięcie klawiszy "F3" i "F4" działa tak samo jak "Page down" w komputerze osobistym. Kombinacja klawiszy "F1" i "F4" powoduje przeniesienie się do listy uruchomionych zadań podobnej do paska zadań w komputerach działających pod kontrolą systemu Microsoft Windows. Używając jednocześnie klawiszy "F2" i "F3" można się przełączyć na inny działający program podobnie jak w komputerach PC robi to "Alt-Tab". Przełączanie pomiędzy programami oraz ID zadań zostanie dokładniej omówione w rozdziale 2.9.

Klawisze po lewej i prawej stronie odstępu są określane jako Ctrl i Alt. Dzieje się tak dlatego, że w macierzystych aplikacjach na Androida te klawisze działają jak Ctrl i Alt na klawiaturze QWERTY, dzięki czemu można korzystać z dostępnych skrótów dostępności, gdy są one obecne. W specyficznych aplikacjach Braille Sense klawisze działają podobnie jak „Odstęp-1” i „Odstęp-4” i stanowią alternatywną metodę przewijania menu i list.

 

2.4      Zasilacz i bateria

W przypadku, gdy podczas pracy z Braille Sense 6 MINI zasilamy go z baterii (zasilacz nie jest włączony), bardzo przydatnym jest znać poziom jej naładowania. Jeśli poziom naładowania będzie niewystarczający Braille Sense 6 MINI zakomunikuje, że jest on niski. W takim przypadku użytkownik musi koniecznie sprawdzić poziom naładowania baterii szczególnie, jeśli pracuje na urządzeniu korzystając tylko z niej jako źródła energii bez podłączenia zewnętrznego zasilacza.

W celu sprawdzenia stanu naładowania baterii należy nacisnąć przeznaczoną do tego kombinację klawiszową: „Odstęp-1-6”. Ukażą się następujące dwa elementy.

1.   Poziom naładowania baterii.

2.   Źródło zasilania (bateria lub zasilacz [USB C]).

Poziom naładowania baterii przedstawiony jest w procentach. Źródło zasilania wskazuje czy energia jest pobierana z baterii czy z zasilacza. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej piętnastu procent Braille Sense 6 MINI wyświetli stan naładowania baterii na linijce brajlowskiej oraz ogłosi przez głośniki, że poziom naładowania baterii spadł poniżej wartości piętnaście procent. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej pięciu procent Braille Sense 6 MINI wyśle do użytkownika ostrzeżenie, że poziom naładowania baterii jest niższy niż 5% i wyłączy się samoistnie po upływie jednej minuty. Gdy poziom naładowania jest niższy niż 2% urządzeni wyłączy się automatycznie.

 

·         Uwaga: jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie nie może się uruchomić. Gdy podłączymy BrailleSense do zasilania w tym stanie, pojawi się komunikat brajlowski ostrzegający, że musimy ładować urządzenie przez kilka minut, zanim będzie można je uruchomić.

 

Zalecamy naładowanie urządzenia do około pięciu procent przed próbą uruchomienia urządzenia. Gdy pojawi się stan ładowania, przytrzymujemy przycisk zasilania przez około 5 sekund.

 

·         Uwaga: bateria wyczerpuje się szybciej, gdy urządzenia USB są podłączone do BrailleSense 6 MINI. Zalecamy odłączanie urządzeń USB od urządzenia, gdy nie są używane, aby przedłużyć żywotność baterii.

 

Gdy Braille Sense 6 MINI jest dostarczany bateria nie jest zainstalowana. Jest to spowodowane troską o uniknięcie uszkodzeń w czasie transportu. Gdy bateria zostanie zainstalowana w urządzeniu po raz pierwszy może ONO podawać nie zgodną z prawdą informację o poziomie naładowania baterii. Wskazane jest, aby przed użyciem Braille Sense 6 MINI po raz pierwszy ładować baterię przez okres trech godzin,  podczas ładowania można korzystać z urządzenia. Jeśli użytkownik będzie musiał korzystać z Braille Sense 6 MINI w czasie ładowania, czas ładowania może zostać wydłużony.

W trakcie usuwania baterii z urządzenia należy najpierw upewnić się, że urządzenie jest wyłączone zwłaszcza, gdy zewnętrzny zasilacz nie jest podłączony do urządzenia. Jeśli nie dopilnujemy wyłączenia urządzenia grozi to utratą wszystkich danych, które były przechowywane w pamięci RAM, w tym otwarte dokumenty, e-maile i kontakty lub spotkania, których nie utworzono kopii zapasowej.

Braille Sense 6 MINI można ładować za pomocą dowolnej ładowarki USB C. Jest kompatybilny ze specyfikacją PD V2.0 (Power Delivery), co zapewnia szybsze ładowanie i powinien ładować się w około 2,5 godziny za pomocą dołączonego zasilacza. Jednak czas ładowania będzie się różnić w zależności od specyfikacji mocy używanej ładowarki.

BrailleSense działa średnio przez około 12 do 13 godzin na jednym ładowaniu. Jednak będzie się to również znacznie różnić, jeśli podłączonych jest wiele urządzeń USB, jeśli uruchomione są ciężkie aplikacje, takie jak Zoom lub Teams itp.

 

2.5      Dostosowywanie głośności, szybkości i tonu mowy

Użytkownik może dostosować głośność, szybkość i ton wypowiadanych przez Braille Sense 6 MINI komunikatów. Aby zwiększyć głośność należy nacisnąć "Backspace-F4", zaś aby ją zmniejszyć należy nacisnąć "Backspace-F1". żeby zmienić szybkość czytania należy przycisnąć "Odstęp-F4", aby przyśpieszyć czytanie lub "Odstęp-F1", aby urządzenie czytało wolniej. Żeby zmienić wysokość czytania należy przycisnąć "Enter-F4", aby podnieść wysokość głosu lub "Enter-F1", aby obniżyć wysokość głosu.

Kiedy którakolwiek z powyższych kombinacji klawiszy zostanie przyciśnięta, Braille Sense 6 MINI oznajmi status głośności, szybkości lub wysokości mowy. Zmiany, których użytkownik dokona przy pomocy tych kombinacji klawiszowych pozostaną zachowane nawet, gdy urządzenie zostanie wyłączone i ponownie włączone.

·         Uwaga: Głośność mowy syntetycznej jest regulowana niezależnie od głównej głośności urządzenia, zatem można, używając opisanej powyżej metody regulacji głośności mowy syntetycznej, ustawić ją powyżej lub poniżej poziomu głośności dźwięków systemowych, głośności odtwarzania plików audio, itd. Do regulacji głośności głównej urządzenia służą kombinacje klawiszy „Backspace-Enter-F1”, aby ją zmniejszyć oraz „Backspace-Enter-F4”, aby ją zwiększyć. Możemy również użyć zwiększenia głośności głównej naciskając przyciski głośności znajdujące się na lewym boku urządzenia.

 

2.6      Jak używać głosu oraz linijki brajlowskiej

Przy pomocy urządzenia Braille Sense 6 MINI, użytkownik może używać do czytania jedynie Brajla lub mowy. Może także używać obydwu jednocześnie. Należy zauważyć, że jednoczesne wyłączenie obydwu funkcji jest niemożliwe. Aby włączyć i wyłączyć mowę należy nacisnąć "Backspace-F2", żeby włączyć i wyłączyć brajla należy nacisnąć "Backspace-F3". Możemy również kontrolować te ustawienia w opcjach globalnych.

 

2.7      Wprowadzanie tekstu

Użytkownik posługujący się podczas pisania na klawiaturze brajlowskiej brajlem sześciopunktowym może korzystając z Braille Sense 6 MINI napotkać pewne trudności. W dokumencie redagowanym w edytorze tekstu, "polu edycji" i "rozszerzonym polu edycji" w Braille Sense 6 MINI można wprowadzać znaki "zwykłego" brajla, skróty Brajlowskie (w polskiej wersji będzie wówczas można je czytać tylko z linijki brajlowskiej). Lecz w "komputerowym polu edycji" takim jak np. "pole adresata" w programie obsługującym pocztę E-mail konieczne jest posługiwanie się brajlem komputerowym.

Polski użytkownik Braille Sense 6 MINI otrzymuje do swych rąk urządzenie wyposażone w ośmiopunktową i tablicę brajlowską. Dla jego wygody wskazane jest, aby nauczył się on korzystać z tego sposobu pisania brajlem. Na początek zapamiętajmy, że aby pisać duże litery należy do liter brajlowskich dodać punkt siódmy.

Aby pisać liczby należy do odpowiednich znaków brajlowskich dodać punkt ósmy. Istnieje również możliwość pisania tekstu z wykorzystaniem tablicy sześciopunktowej. Jeśli użyjemy standardowych prefiksów dużych liter i cyfr to zostaną one uwzględnione podczas pisania oraz we wszystkich tekstach brajlowskich. Należy jednak pamiętać, że tak zapisany tekst po konwersji do formatu TXT, DOC lub DOCX utraci informację o prefiksach.

 

2.7.1      Tabela kodów ASCII brajla komputerowego

Wykrzyknik: punkty 2-3-5

Cudzysłów: punkt 5

Znak liczby: punkty 3-4-5-6

Znak dolara: punkty 4-6

Procent: punkty 1-2-3-4-5-6

And: punkty 1-2-3-4-6-8

Apostrof: punkt 4

Lewy nawias kwadratowy: punkty 1-2-3-5-6

Prawy nawias kwadratowy: punkty 2-3-4-5-6

Gwiazdka: punkty 3-5

Plus: punkty 2-3-5

Przecinek: punkt 2

Myślnik: punkty 3-6

Kropka: punkt 3

Slash: punkty 2-5-6

0: punkty 2-4-5-8

1: punkty 1-8

2: punkty 1-2-8

3: punkty 1-4-8

4: punkty 1-4-5-8

5: punkty 1-5-8

6: punkty 1-2-4-8

7: punkty 1-2-4-5-8

8: punkty 1-2-5-8

9: punkty 2-4-8

Dwukropek: punkty 2-5

Średnik: punkty 2-3

Mniejsze niż: punkty 5-6

Równe: punkty 2-3-5-6

Większe niż: punkty 4-5

Znak zapytania: punkty 2-5

Znak @: punkty 3-4-5-7

A: punkty 1-7

Ą: punkty 1-6-7

B: punkty 1-2-7

C: punkty 1-4-7

Ć: punkty 1-3-6-7

D: punkty 1-4-5-7

E: punkty 1-5-7

Ę: punkty 1-5-6-7

F: punkty 1-2-4-7

G: punkty 1-2-4-5-7

H: punkty 1-2-5-7

I: punkty 2-4-7

J: punkty 2-4-5-7

K: punkty 1-3-7

L: punkty 1-2-3-7

Ł: punkty 1-2-6-7

M: punkty 1-3-4-7

N: punkty 1-3-4-5-7

Ń: punkty 1-4-5-6-7

O: punkty 1-3-5-7

Ó: punkty 3-4-6-7

P: punkty 1-2-3-4-7

Q: punkty 1-2-3-4-5-7

R: punkty 1-2-3-5-7

S: punkty 2-3-4-7

Ś: punkty 2-4-6-7

T: punkty 2-3-4-5-7

U: punkty 1-3-6-7

V: punkty 1-2-3-6-7

W: punkty 2-4-5-6-7

X: punkty 1-3-4-6-7

Y: punkty 1-3-4-5-6-7

Z: punkty 1-3-5-6-7

Ź: punkty 2-3-4-6-7

Ż: punkty 1-2-3-4-6-7

Lewy nawias klamrowy: punkty 1-2-3-5-6-7

Backslash: punkty 3-4

Prawy nawias klamrowy: punkty 2-3-4-5-6-7

Daszek: punkty 2-3-4-6-8

Podkreślenie: punkt 6

Akcent: punkty 3-4-5

a: punkt 1

ą: punkty 1-6

b: punkty 1-2

c: punkty 1-4

ć: punkty 1-4-6

d: punkty 1-4-5

e: punkty 1-5

ę: punkty 1-5-6

f: punkty 1-2-4

g: punkty 1-2-4-5

h: punkty 1-2-5

i: punkty 2-4

j: punkty 2-4-5

k: punkty 1-3

l: punkty 1-2-3

ł: punkty 1-2-6

m: punkty 1-3-4

n: punkty 1-3-4-5

ń: punkty 1-4-5-6

o: punkty 1-3-5

ó: punkty 3-4-6

p: punkty 1-2-3-4

q: punkty 1-2-3-4-5

r: punkty 1-2-3-5

s: punkty 2-3-4

ś: punkty 2-4-6

t: punkty 2-3-4-5

u: punkty 1-3-6

v: punkty 1-2-3-6

w: punkty 2-4-5-6

x: punkty 1-3-4-6

y: punkty 1-3-4-5-6

z: punkty 1-3-5-6

ź: punkty 2-3-4-6

ż: punkty 1-2-3-4-6

Lewy nawias klamrowy: punkty 1-2-3-5-6-7

Or: punkty 4-5-6

Prawy nawias klamrowy: punkty 2-3-4-5-6-7

Tylda: punkty 1-2-4-6

 

2.7.2      Wprowadzanie/Szukanie znaków kontrolnych

Znak kontrolny to jeden z kodów znaków, który nie reprezentuje sobą żadnego widocznego znaku. Na przykład wszystkie kody tablicy ASCII mniejsze niż 32 takie jak Wysuń Stronę (FF), Tabulator TAB, oraz Powrót karetki (CR). W Braille Sensie można zarówno wprowadzać takie znaki jak również odszukiwać ich w dokumencie.

 

Wprowadzanie znaków kontrolnych

Znaki kontrolne można wprowadzać tylko w dokumentach brajla. Aby wprowadzić znak kontrolny w dokumencie należy:

W otwartym dokumencie brajlowskim wcisnąć „Odstęp-x (punkty 1-3-4-6)" pojawi się komunikat "znak kontrolny".

Wprowadzić znak kontrolny. Na przykład, wciskając „l (punkty 1-2-3)" dla Wysuń Stronę (FF) lub „i (punkty 2-4)" dla TAB. Znaki kontrolne są umieszczone w kolejności alfabetycznej. Można korzystać z wszystkich punktów brajlowskich oprócz punktów 7 i 8.

Znak kontrolny zostanie wpisany do dokumentu brajlowskiego.

 

Szukanie znaku kontrolnego

W dokumentach brajlowskich można szukać znaków kontrolnych. Aby odszukać znak kontrolny należy postępować następująco:

W otwartym dokumencie brajlowskim wcisnąć "Odstęp-f (punkty 1-2-6)".

Pojawi się komentarz: „Tekst do znalezienia".

Wciskamy „Odstęp-x (punkty 1-3-4-6)" pojawi się komunikat "znak kontrolny".

Wprowadzamy znak kontrolny. Na przykład, wciskając „l (punkty 1-2-3)" dla Wysuń Stronę (FF) lub „i (punkty 2-4)" dla TAB. Znaki kontrolne są umieszczone w kolejności alfabetycznej. Można korzystać z wszystkich punktów brajlowskich oprócz punktów 7 i 8.

Wciskamy „Enter" aby uruchomić poszukiwanie znaku kontrolnego.

 

2.8      Wielozadaniowość

Urządzenie Braille Sense 6 MINI może wykonywać w tym samym czasie więcej niż jedno zadanie, nazywamy to wielozadaniowością. Dla przykładu, użytkownik może pracować w edytorze tekstu, w tym samym czasie słuchać muzyki i wstawiać obliczenia do dokumentu. Jeżeli użytkownik chce podczas pracy z edytorem tekstu słuchać muzyki powinien najpierw włączyć program "media player" i otworzyć plik muzyczny. Podczas odtwarzania muzyki należy nacisnąć klawisz "F1", aby otworzyć menu Braille Sense 6 MINI i uruchomić edytor tekstu.

Jeżeli spróbujemy uruchomić program, który już jest włączony, program ten nie uruchomi się jako nowe zadanie, lecz zostanie otwarta wersja już działająca. Dla przykładu, użytkownik pracuje na dokumencie "A" i decyduje się na aktywacje "menedżera plików". Następnie, gdy przechodzi do dokumentu "B", przez naciśnięcie klawiszy przejścia w "liście plików" w "Menedżerze plików" i naciśnięcie klawisza "Enter", edytor tekstu nie zostanie ponownie uruchomiony, aby otworzyć dokument "B", lecz dokument "B" zostanie uruchomiony w edytorze tekstu, w którym uruchomiony jest dokument "A". Aby przechodzić między dokumentami należy otworzyć je w edytorze tekstu bez otwierania innych programów. W tym przypadku można się między nimi przemieszczać za pomocą klawisza "F3" lub "Odstęp-F3". Przemieszczanie się między dokumentami w edytorze tekstów zostanie omówione szczegółowo, w rozdziale 5, który instruuje jak posługiwać się edytorem tekstu.

Aby przełączać się między programami w czasie, gdy pracuje więcej niż jeden, należy nacisnąć jednocześnie klawisze "F1-F4", żeby otworzyć "menedżer zadań". "Menedżer zadań" wyświetla nazwy oraz liczbę uruchomionych programów. Użytkownik może poruszać się między programami za pomocą klawiszy "Odstęp-1" lub "Odstęp-4" oraz strzałek przewijania. Gdy wybraliśmy już program, który chcemy uruchomić należy nacisnąć klawisz "Enter". Aby wymusić zamknięcie aplikacji na tej liście, należy nacisnąć "Odstęp-D". Aby zamknąć wszystkie aplikacje, należy nacisnąć klawisz "F3", aby przejść do przycisku "Zamknij wszystko" i nacisnąć "Enter" lub nacisnąć "Enter-Odstęp-D".

Jeśli naciśniemy "F1", aby wywołać menu "Program" lub "F1-F4", aby otworzyć listę zadań i zdecydujemy się nie uzyskiwać dostępu do innej aplikacji, możemy nacisnąć "Escape" ("Odstęp-e" lub "F4"), aby powrócić do poprzedniej lokalizacji w urządzeniu.

Kombinacja klawiszy "F2-F3" pozwala na natychmiastowe przełączenie się między uruchomionymi programami, bez otwierania "menedżera zadań". Działa ona w ten sam sposób, co kombinacja "Alt-Tab" w komputerze PC. Jeżeli włączyliśmy trzy programy i znajdujemy się w drugim, jednoczesne naciśnięcie klawiszy "F2" i "F3" spowoduje przejście do trzeciego programu. Ponowne użycie kombinacji „F2-F3” spowoduje przejście do pierwszego programu.

W powyższych sytuacjach, naciśnięcie "Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" spowoduje zamknięcie aktualnie otwartego dokumentu i przejście do poprzedniego. Jednakże, jeżeli otwarty jest tylko jeden program, naciśnięcie "Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" spowoduje zamknięcie programu i przejście do menu "program" urządzenia Braille Sense 6 MINI.

 

2.9      Przełączanie trybów Audio

Funkcje przycisków klawiatury multimedialnej znajdującej się na przednim panelu są różne w zależności od pozycji przełącznika trybów audio.

Jeśli przesuniemy ten przełącznik w lewo zostanie wypowiedziany komunikat "tryb aplikacji", a funkcje przycisków zostaną przyporządkowane obsłudze bieżącej aplikacji. Gdy ustawimy przełącznik w pozycji środkowej wypowiedziany zostanie komunikat "tryb Daisy" i przyciski pozwolą na obsługę odtwarzacza Daisy. Prawe położenie przełącznika trybów audio włączy "tryb media" pozwalający na odtwarzanie plików muzycznych.

Tak więc w zależności od potrzeby ustawiamy przełącznik trybów audio w odpowiedniej pozycji. Szczegółowy opis funkcjonalności przycisków klawiatury multimedialnej został opisany w rozdziałach poświęconych odbiornikowi radiowemu oraz odtwarzaczowi plików muzycznych oraz Daisy.

 

2.10      Przełącznik blokowania klawiatury

Możemy wyłączyć lub włączyć określone grupy klawiszy Braille Sense 6 MINI. Do tego celu służy przełącznik znajdujący się na przednim panelu z lewej strony. Jeśli przesuniemy go w skrajną dolną pozycję usłyszymy komunikat "wszystkie klawisze zablokowane". W tym przypadku wszystkie klawisze oraz wyłącznik są zablokowane. Gdy przełącznik ustawimy w pozycji środkowej, usłyszymy komunikat "górny panel zablokowany" i aktywna będzie tylko klawiatura multimedialna oraz wyłącznik.

Ustawienie przełącznika w najwyższej pozycji spowoduje wypowiedzenie komunikatu "odblokowane", który oznacza odblokowanie wszystkich klawiszy.

Jeżeli chcemy zablokować i odblokować tylko klawisze na przednim panelu mediów, to można to zrobić naciskając jednocześnie klawisze strzałek przewijania plików audio do tyłu i do przodu. Naciśnięcie powyższej kombinacji klawiszy sprawi, że urządzenie powie „Klawisze multimedialne zablokowane” i klawiatura na przednim panelu przestanie reagować na naciskanie. Ponowne naciśnięcie klawiszy strzałek spowoduje wypowiedzenie komunikatu: „Klawisze multimedialne odblokowane” i klawisze obsługi mediów zaczną działać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

2.11   Tryb jednoręczny

Braille Sense 6 MINI umożliwia pisanie na klawiaturze użytkownikom, którzy z jakiegoś powodu muszą pisać brajlem używając jednej ręki. Aby włączyć lub wyłączyć tryb jednoręczny należy nacisnąć „Odstęp-Backspace-1-2-3”. Tryb ten można także włączyć lub wyłączyć korzystając z menu "Opcje globalne". Gdy tryb jednoręczny jest włączony znaki wprowadza się w następujący sposób:

1.     Aby napisać znak należy nacisnąć punkty w dowolnej kombinacji lub porządku. Gdy wszystkie punkty zostały naciśnięte należy nacisnąć "Odstęp". Na przykład gdy chcemy napisać literę "h" naciskamy punkt 1 oraz punkt 2 – razem lub osobno – a następnie punkt 5. Wreszcie, gdy wszystkie punkty zostały już naciśnięte naciskamy klawisz "Odstęp".

2.     Aby nacisnąć kombinację klawiszy zawierającą spację (ma to miejsce np. przy wywoływaniu komend Braille Sense 6 MINI) naciskamy spację dwukrotnie tzn. przed wciśnięciem innych klawiszy i po zakończeniu wprowadzania żądanej sekwencji klawiszy. Na przykład gdy chcemy nacisnąć komendę "Odstęp-o (punkty 1-3-5)" naciskamy klawisz "Odstęp" potem naciskamy punkt 1, 3, 5 w dowolnym porządku razem lub osobno a następnie naciskamy ponownie klawisz "Odstęp".

3.     Aby nacisnąć komendę zawierającą "Enter" lub "Backspace" naciskamy "Backspace" lub "Enter" przed naciśnięciem innych klawiszy a następnie naciskamy inne klawisze kończąc sekwencję naciśnięciem klawisza "Odstęp". Na przykład, gdy chcemy nacisnąć kombinację klawiszy "Enter-l (punkty 1-2-3)" naciskamy "Enter" następnie punkty 1-2-3 a na koniec klawisz "Odstęp".

4.     Jeżeli chcemy nacisnąć "Odstęp", "Enter" lub "Backspace" każdy z tych klawiszy naciskamy dwukrotnie. Na przykład jeżeli chcemy nacisnąć "Odstęp" aby zrobić Odstęp pomiędzy wyrazami naciskamy "Odstęp" dwa razy.

Działanie klawiszy strzałek, klawiszy funkcyjnych i przycisków audio pozostaje takie samo jak w trybie dwuręcznym.

Gdy włączony jest tryb jednoręczny Braille Sense 6 MINI poinformuje o tym za każdym razem, gdy jest uruchamiany. Komunikat zawiera także informację o tym, co należy zrobić, aby przejść do trybu dwuręcznego.

 

2.12      Korzystanie z Trybu Pisania

Tryb pisania to taki tryb, w którym zablokowane są klawisze skrótów. Dzięki temu trybowi przy szybkim pisaniu unikamy przypadkowego wywołania niektórych funkcji Braille Sense 6 MINI.

1.     Aby uruchomić "Tryb Pisania" należy podczas pisania dokumentu wcisnąć "Backspace-Enter-c (punkty 1-4). Pojawi się komunikat "Start trybu pisania". Od tego momentu klawisze skrótów zostaną wyłączone. Tak więc gdy wciśniemy na przykład "Odstęp-4" nie przeniesiemy się do następnej linii lecz wpiszemy do dokumentu Odstęp i punkt 4.

2.     Aby wyłączyć "Tryb Pisania" należy wcisnąć "Backspace-Enter-c (punkty 1-4)" gdy tryb ten jest aktywny. Pojawi się komunikat "Koniec trybu pisania". Od tego momentu klawisze skrótów zostaną ponownie uaktywnione.

 

2.13      Tworzenie dzienników systemowych i nagrań ekranu

Może się zdarzyć, że konieczne będzie szczegółowe zgłoszenie problemu personelowi pomocniczemu w celu jasnego przedstawienia problemu lub procesu. Braille Sense oferuje kilka opcji przedstawiania obrazu każdej sytuacji, o której może być konieczne poinformowanie nas.

·       Zrób zrzut ekranu. Klawisz skrótu: „F4-S (punkty 2-3-4)”.

i.    Jest zapisywany w folderze „Music”, ponieważ tam są przechowywane ogólne multimedia.

ii.   Tworzony jest podfolder o nazwie „ScreenShots”, a każde zdjęcie jest zapisywane zgodnie z datą i godziną wykonania.

·       Utwórz nagranie ekranu. Klawisz start / stop: „F4-R (punkty)”.

i.    Jest zapisywany w folderze „Music”.

ii.   Tworzony jest podfolder o nazwie „ScreenRecording”.

·       Utwórz jednocześnie dziennik systemu i nagrywanie ekranu. Klawisz start / stop: „F4-L (punkty 1-2-3)”.

i.    Automatycznie tworzony jest plik zip zawierający zarówno dane dziennika, jak i nagranie ekranu.

ii.   Plik zip jest zapisywany w Flashdisk / logData.

·       Utwórz tylko dziennik systemowy. Klawisz start / stop: Backspace-Space-Enter-2-3-5-6 z menu głównego.

i.    Plik dziennika jest tworzony i zapisywany w Flashdisk / LogData, nazwany zgodnie z godziną i datą utworzenia.

 


3     Personalizacja Braille Sense 6 MINI

Menu ustawienia w Braille Sense 6 MINI daje możliwość modyfikowania wszystkich ustawień użytkownika. Użytkownik może tutaj zmienić swoje preferencje dotyczące każdej opcji. Aby przejść do tego menu można użyć klawisza "F1", który wywoła menu główne, a następnie używając klawiszy "Odstęp-4" przeszukiwać je aż napotka się "ustawienia". Wówczas należy nacisnąć "Enter". Spowoduje to przejście do menu "ustawienia". Można to osiągnąć także w inny sposób. Wystarczy, będąc w menu głównym Braille Sense 6 MINI, nacisnąć gorący klawisz "S (punkty 2-3-4)". Po menu "ustawienia" można się poruszać używając klawiszy "Odstęp-1 (strzałka w górę)" lub "Odstęp-4 (strzałka w dół)". Do nawigacji po menu Można także użyć klawiszy przewijania. Aby dokonać zmiany ustawienia danej opcji należy nacisnąć na niej "Odstęp" lub "Backspace" tzn. nacisnąć "Odstęp" lub "Backspace", gdy opcja ta jest wyświetlana na linijce brajlowskiej. Istnieje wiele klawiszy skrótu, lub tak zwanych gorących klawiszy, które powodują natychmiastowe przejście do odpowiednich elementów tego menu. Przyciskając spację na wybranym elemencie menu zmieniamy jego ustawienie z "włączone" na "wyłączone" i odwrotnie, lub przełączamy się między różnymi innymi ustawieniami, jeśli dany element menu takie posiada.

Po przyciśnięciu klawisza "Enter" na wybranej pozycji w celu zachowania jej ustawień Braille Sense 6 MINI powie "Zmiany opcji zapisano", a sterowanie zostanie przeniesione do miejsca, które było aktywne przed uruchomieniem menu "ustawienia". Aby anulować zmiany ustawień i nie zapamiętywać wybranych wartości, należy nacisnąć klawisz "F4", "Odstęp-e (punkty 1-5)" lub "Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)". Wówczas Braille Sense 6 MINI powie "Anulowano zapis opcji". Przed przystąpieniem do szczegółowego omówienia każdej opcji menu, dokonajmy krótkiego przeglądu zawartości menu "ustawienia". Znajdziemy tu następujące pozycje:

·         Ustaw datę i czas;

·         Ustawienia połączenia sieciowego;

·         Menedżer Bluetooth;

·         Utwórz/przywróć z kopii zapasowej;

·         Zmień nazwę urządzenia;

·         Skrócona instrukcja;

·         Zabezpieczenie hasłem;

·         Inicjalizuj opcje;

·         Opcje głosu;

·         Opcje globalne;

·         Kopia zapasowa i resetowanie;

·         Ustawienia systemu Android.

Poniżej omówimy wszystkie te elementy.

 

3.1      Ustaw datę i czas

Do ustawiania wewnętrznego zegara urządzenia używamy opcji "Ustaw datę i czas". Aby otworzyć okno dialogowe, w którym dokonujemy powyższych ustawień używamy w menu "Ustawienia" skrótu klawiszowego "t (punkty 2-3-4-5)". Polecenie "ustaw datę i czas" można także odnaleźć w menu za pomocą klawiszy strzałek "Odstęp-1"/"Odstęp-4" i nacisnąć klawisz "Enter", aby je uruchomić. Możemy również uruchomić okno dialogowe „Ustaw datę i czas” z dowolnego miejsca w urządzeniu naciskając „F3-T (punkty 2-3-4-5)”.

W oknie dialogowym "Ustaw datę i czas" znajdziemy następujące elementy: strefa czasowa, format czasu, czas, format daty, data, synchronizacja z czasem serwera, przycisk potwierdź i przycisk anuluj. Do przełączania się pomiędzy powyższymi elementami służą klawisze "Tab ("Odstęp-4-5")" lub " Shift-Tab ("Odstęp-1-2")" oraz „F3” i „Odstęp-F3”.

Gdy omawiane tutaj okno dialogowe otworzymy po raz pierwszy być może zobaczymy komunikat: "strefa czasowa? Usłyszymy domyślną strefę czasową urządzenia. Po liście dostępnych stref czasowych poruszamy się używając klawiszy strzałek "Odstęp-1"/"Odstęp-4" lub naciskając pierwszą literę nazwy miasta z listy miast reprezentujących daną strefę czasową. Dla Polski użyjemy strefy: "Sarajewo, Skopie, Warsaw, Zagrzeb", więc kilkakrotnie naciskajmy literę "s". Gdy już wybraliśmy strefę czasową możemy teraz przejść do kolejnego elementu naciskając klawisz „F3”.

Kolejny element to format czasu. Dostępne tutaj ustawienia to czas dwunasto i dwudziestoczterogodzinny. Do wybierania formatu czasu służą klawisze strzałek „Odstęp-1"/”Odstęp-4" lub lewy i prawy przyciski przewijania. Po wybraniu odpowiadającego nam formatu czasu możemy, naciskając klawisz „F3”, aby przejść do kolejnego pola.

W tym polu ustawiamy nasz czas. Jeżeli w poprzednim polu wybraliśmy format dwunastogodzinny to na wyświetlaczu po godzinie, minutach i sekundach zobaczymy odpowiednio litery "AM" przed południem oraz "PM" po południu. W przypadku zegara dwunastogodzinnego po wybraniu A.M lub P.M użytkownik może ustawić godzinę naciskając klawisz "Odstęp-x (punkty 1-3-4-6)". W przypadku formatu dwudziestoczterogodzinnego użytkownik może od razu wpisywać czas. Ustawiając czas należy oddzielić godziny i minuty spacją lub znakiem ": (dwukropek)". Po ustawieniu czasu możemy za pomocą klawisza "F3 przejć do pola wprowadzania daty.

Można wybrać, czy data ma być wyświetlana w formie skróconej lub pełnej. W formie skróconej data wyświetlana jest liczbami, a w formie pełnej miesiąc podawany jest słownie, tak jak przedstawia się datę w formie literackiej. Między tymi ustawieniami przełącza się za pomocą „Odstęp-1” i „Odstęp-4”. Aby przejść do ustawienia daty, należy nacisnąć „F3”.

Wprowadzając datę zachowujemy porządek: dzień, miesiąc, rok. Należy użyć dwóch cyfr do zapisania dnia, dwóch do daty oraz czterech cyfr do wpisania roku i oddzielić je od siebie spacją lub znakiem "/ (ukośnik)".

Następną pozycją jest „Synchronizacja z czasem serwera” używany do synchronizacji czasu i daty z serwerem czasu w Internecie. Ta funkcja jest niezwykle przydatna, gdy data i godzina jest szybsza lub wolniejsza niż bieżąca godzina. Aby wykonać tę funkcję, urządzenie musi być podłączone do Internetu. Po podłączeniu do Internetu naciskamy "Enter" na przycisku "Synchronizacja z czasem serwera". Po synchronizacji wyświetli się zsynchronizowany czas w polu edycyjnym "Czas". Zsynchronizowana data jest również wyświetlana w polu listy edycji "Data".

Jeśli nie chcemy bezpośrednio wprowadzać informacji o dacie i godzinie, możemy nawigować za pomocą następujących poleceń:

Podczas ustawiania czasu:

1 godzina do przodu: Odstęp-4

1 godzina do tyłu: Odstęp-1

10 minut do przodu: Odstęp-5

10 minut do tyłu: Odstęp-2

1 minuta do przodu: Odstęp-6

1 minuta do tyłu: Odstęp-3

 

Podczas ustawiania daty:

Następny dzień: Odstęp-6

Poprzedni dzień: Odstęp-3

Następny tydzień: Odstęp-5

Poprzedni tydzień: Odstęp-2

Następny miesiąc: Odstęp-4

Poprzedni miesiąc: Odstęp-1

Rok do przodu: Odstęp-5-6

Rok do tyłu: Odstęp-2-3

 

Po wprowadzeniu koniecznych informacji można, za pomocą klawisza "F3", przejść do przycisku potwierdź" nacisnąć klawisz "Enter" aby zapisać ustawienia. Okno "ustaw datę i czas zostanie zamknięte i Braille Sense 6 MINI powróci do menu "ustawienia". Można także po dokonaniu ustawień po prostu nacisnąć klawisz "Enter" ponieważ domyślnym przyciskiem w tym oknie dialogowym jest przycisk "Potwierdź".

 

3.2      Ustawienia połączenia sieciowego

Funkcja ta służy do konfigurowania opcji połączenia Internetowego LAN lub połączenia bezprzewodowego.

W oknie dialogowym "Ustawienia połączenia sieciowego" znajdziemy następujące elementy: „LAN” i „Sieć bezprzewodowa”. Do przełączania się pomiędzy tymi elementami służą klawisze strzałek "Odstęp-4" i "Odstęp-1".

·         Uwaga: aby użyć połączenia LAN, potrzebny jest adapter USB do Ethernetu.

Aby otworzyć okno dialogowe „Ustawienia połączenia sieciowego” naciskamy klawisz "Enter" w menu „Ustawienia” lub naciskamy literę „I (punkty 2-4)”. Możemy również otworzyć „Ustawienia połączenia sieciowego” z dowolnego miejsca w urządzeniu naciskając „F3-I (punkty 2-4)”.

 

3.2.1      Ustawienia sieci bezprzewodowej

Jeżeli chcemy korzystać z Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej musimy skonfigurować połączenie z Internetem używając funkcji „Sieć bezprzewodowa”, którą należy włączyć w „Opcjach globalnych”. Może również włączyć lub wyłączyć sieć bezprzewodową z dowolnego miejsca w Braille Sense 6 MINI naciskając „Backspace-Odstęp-1-4-5-6”. Ponadto, po wybraniu tej opcji, jeśli funkcja bezprzewodowa nie jest włączona, BrailleSense automatycznie aktywuje sieć bezprzewodową. Aby połączyć się z siecią bezprzewodową, należy przejść do opcji „Sieć bezprzewodowa” na liście typów połączeń w „Ustawieniach połączenia sieciowego” i nacisnąć „Enter”.

Okno dialogowe „Sieć bezprzewodowa” zawiera listę „punktów dostępu”, przycisk „Zaawansowane”, przycisk „Opcje” i przycisk „Zamknij”. Do przełączania się pomiędzy tymi elementami służą klawisze „Tab (Odstęp-4-5 lub F3)” lub „Shift-Tab (Odstęp-1-2 lub Odstęp-F3)”. Jeżeli moduł do łączności bezprzewodowej nie jest włączony, to lista punktów dostępu nie będzie zawierać żadnych elementów.

Gdy pierwszy raz otworzymy okno dialogowe „Sieć bezprzewodowa” kursor zostanie umieszczony na liście punktów dostępowych. Na liście punktów dostępowych znajdziemy następujące informacje: nazwę punktu dostępowego, rodzaj szyfrowania oraz siłę sygnału (tzw. zasięg). Np.: linksys, szyfrowanie: WEP, poziom sygnału: dobry. Jeżeli na naszej liście mamy więcej niż jeden punkt dostępowy, to do przełączania się między punktami używamy klawiszy strzałek "Odstęp-1" lub "Odstęp-4". Aby połączyć się z Internetem wybieramy punkt dostępowy, a następnie naciskamy klawisz "Enter". Jeśli punkt dostępowy nie ma szyfrowania, Braille Sense 6 MINI ogłosi „Łączenie z (nazwa punktu dostępu)”. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, usłyszymy dźwięk połączenia. Jeśli punkt dostępowy wymaga klucza sieciowego usłyszymy komunikat: „Klucz sieci komputerowe pole edycji”. Wpisujemy w polu edycyjnym klucz sieciowy przy pomocy brajla komputerowego i naciskamy „Enter”. Jeśli hasło jest prawidłowe, urządzenie powie „Podłączono do (nazwa sieci)” i usłyszymy dźwięk połączenia.

Okna dialogowego „Zaawansowane” używamy do modyfikowania ustawień zarejestrowanego punktu dostępowego, dodawania nowego punktu do listy, oraz przeglądania informacji dotyczących już istniejących punktów dostępowych. Naciśnięcie "Enter" na przycisku "Zaawansowane", gdy sieć bezprzewodowa jest włączona, wyświetli listę profili zapisanych w Braille Sense 6 MINI.

Okno dialogowe „Zaawansowane” ma 6 elementów: „Lista profilów”, przycisk „Połącz”, przycisk „Dodaj”, przycisk „Usuń”, przycisk „Modyfikuj” oraz przycisk „Zamknij”. Po liście poruszamy się używając przycisku „F3” lub „Odstęp-F3” oraz „Odstęp-1” i „Odstęp-4”. Wybór zatwierdzamy naciskając „Enter”.

Przycisk „Dodaj”: służy do ręcznego dodawania profilu, szczególnie tam, gdzie ukryty jest identyfikator SSID, a tym samym nie pojawia się na liście „Punktów dostępu”. Okno dialogowe „Dodaj” zawiera 6 elementów sterujących:

1)     „Nazwa sieci (SSID)” komputerowe pole edycji: tutaj wpisujemy nazwę sieci.

2)     Zabezpieczenia: Aby wybrać jeden z typów zabezpieczeń dla swojej sieci, należy nacisnąć Odstęp.

3)     Hasło: Ponieważ większość sieci ma pewne zabezpieczenia, następną pozycją na karcie będzie prawdopodobnie „Hasło” komputerowe pole edycji. Nie pojawi się, jeśli wybierzemy zabezpieczenie „Brak” lub „Otwarta”. W innym przypadku wprowadzamy hasło w alfabecie Braille'a komputerowego i przechodzimy do następnej pozycji klawiszem „Tab (Odstęp-4-5 lub F3)”.

4)     Opcje zaawansowane: Następna pozycja to pole wyboru, które pozwala zdecydować, czy uzyskać dostęp do dodatkowych opcji zaawansowanych. Jeśli to zaznaczymy, następujące pozycje pojawią się w kolejności zakładek:

A)    Proxy: dostępne opcje to „Wykryj automatycznie”, „Traktuj jako sieć z pomiarem użycia danych” i „Traktuj jako sieć bez pomiaru użycia danych”.

B)    Proxy: dostępne opcje to „Żaden”, „Ręcznie” i „Automatyczna konfiguracja serwera Proxy”.

C)    Nazwa hosta Proxy: Komputerowe pole edycyjne, w którym należy to wpisać nazwę.

D)    Port Proxy: Kolejne komputerowe pole edycyjne, w którym należy wprowadzić informacje.

E)    Pomiń serwer Proxy dla: Wprowadzamy odpowiednie informacje w komputerowym polu edycyjnym.

F)    Ustawienia IP: Naciskamy Odstęp, aby wybrać między DHCP a Statyczny. Wybieramy Statyczny, jeśli chcemy ustawić konkretny adres IP dla swojego urządzenia.

G)    Prywatność: Pole kombo, z którego możemy wybrać opcję „Użyj losowego adresu MAC” lub „Użyj adresu MAC urządzenia”. Jeśli łączymy się z siecią szkolną lub inną siecią profesjonalną, która wymaga identyfikacji urządzenia na podstawie adresu Mac, wybieramy opcję „Użyj adresu MAC urządzenia”.

H)    Sieć ukryta: Pole kombo Tak / Nie, za pomocą którego możemy określić, czy sieć ma być widoczna, czy nie widoczna.

5)     Przycisk „Potwierdź”: przycisk ten służy do zapisywania wszystkich wprowadzonych ustawień.

6)     Przycisk „Anuluj”: przycisk ten powoduje anulowanie wszystkich wprowadzonych ustawień.

Aby usunąć profil z listy zapisanych profili wystarczy ustawić się na danej sieci i nacisnąć „Odstęp-D (punkty 1-4-5)” lub naciskamy klawisz „F3” i odnajdujemy pozycję „Usuń”, a następnie naciskamy klawisz „Enter”.

Aby uzyskać informacje o wybranej pozycji profilu na liście profili, należy przejść do przycisku „Właściwości” za pomocą klawisza „Tab (Odstęp-4-5 lub F3)” i nacisnąć „Enter”. W oknie dialogowym „Właściwości” można ponownie potwierdzić lub zmodyfikować informacje dla każdego profilu.

Aby wyjść z okna dialogowego „Zaawansowane” można użyć kombinacji klawiszowej „Odstęp-E (punkty 1-5)” lub „Odstęp-Z (punkty 1-3-5-6)”.

Okno dialogowe „Opcje” umożliwia ustawienie sposobu, w jaki BrailleSense skanuje i wykrywa sieci bezprzewodowe. Używamy „Odstępu”, aby dostosować opcje w oknie dialogowym, i naciskamy „Enter”, aby zapisać ustawienia.

Pierwsza opcja pozwala wybrać, czy Wi-Fi ma być włączane automatycznie. Druga opcja pozwala wybrać, czy chcemy otrzymywać powiadomienia o dostępności sieci.

 

3.2.2      Ustawienia sieci lokalnej (LAN)

Przystępując do skonfigurowania sieci lokalnej LAN należy pamiętać by najpierw podłączyć kabel sieciowy do Braille Sense 6 MINI przez adapter USB na Ethernet, a drugi koniec do naszego routera. Z listy opcji „Ustawienia połączenia sieciowego” wybieramy „LAN”. W tym miejscu możemy ustawić czy adres IP dla będzie pobierany automatycznie czy też ma być on wprowadzany w trybie ręcznym. Jeżeli chcemy pobierać automatycznie adres IP, to naciskamy klawisz „Enter” na opcji „Ustaw IP: Automatycznie”. W ten sposób urządzenie zostanie skonfigurowane do automatycznego pobierania IP. W tym przypadku należy pamiętać, że aby funkcja ta działała w sieci lokalnej, do której podłączony jest Braille Sense 6 MINI musi znajdować się serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) zajmujący się automatycznym przyznawanie adresów.

Jeżeli chcemy ustawić adres IP ręcznie, to za pomocą klawiszy „Odstęp-1” przechodzimy do opcji „Ręczne” i naciskamy klawisz "Enter". Teraz zobaczymy okno dialogowe zawierające następujące pozycje: adres IP, brama domyślna, długość prefiksu sieci i adres serwera DNS. Ustawienia te wymagają wprowadzenia ściśle zdefiniowanych wartości. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą usług Internetowych w celu ich potwierdzenia. Dane te należy wpisywać w brajlu komputerowym. Pomiędzy poszczególnymi elementami omawianego tutaj okna dialogowego przełączamy się za pomocą klawiszy strzałek. Na koniec po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć klawisz "Enter" w celu zapisania wprowadzonych danych. Teraz zobaczymy komunikat: „konfiguracja ukończona”, ustawienia zostaną zapisane a Braille Sense 6 MINI powróci do okna dialogowego „Ustawienia połączenia sieciowego”. Jeżeli użytkownik wprowadził wszystkie dane w sposób prawidłowy może już w tym momencie korzystać z przeglądarki Internetowej i wysyłać maile.

 

3.3      Menedżer Bluetooth

Braille Sense 6 MINI obsługuje technologię Bluetooth, a raczej, możemy podłączyć Braille Sense 6 MINI do różnych urządzeń, takich jak klawiatury, drukarki, urządzenia audio i inne komputery bez potrzeby stosowania kabli. Bluetooth zainstalowany w Braille Sense 6 MINI umożliwia przenoszenie plików z Braille Sense 6 MINI do komputera, używanie aktywnego w tym komputerze połączenia Internetowego lub wykorzystywanie Braille Sense 6 MINI jako bezprzewodowego monitora brajlowskiego. Jest to jedna z najnowszych technologii komunikacji bezprzewodowej, która umożliwia stworzenie tzw. Sieci o zasięgu osobistym (Personal Area Network w skrócie PAN). W odróżnieniu od tradycyjnej lokalnej sieci bezprzewodowej (Wireless Local Area Network w skrócie WLAN) zasięg takich sieci jest ograniczony do około 10 metrów lub mniej. Bluetooth umożliwia użytkownikowi wymianę różnego rodzaju informacji.

Możemy włączyć lub wyłączyć Bluetooth w dowolnym miejscu urządzenia naciskając „Odstęp-Backspace-3-4-5-6”.

Aby uruchomić Menedżera Bluetooth z menu "program", należy przejść menu "Ustawienia", następnie naciskając klawisze strzałek "Odstęp-1" aż usłyszymy "Menedżer Bluetooth", a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Możemy także nacisnąć „F3-B (punkty 1-2)” w dowolnym miejscu urządzenia, aby otworzyć menu „Menedżer Bluetooth”.

 

3.3.1      Lista urządzeń Bluetooth

Po uruchomieniu Menedżera Bluetooth otworzy się okno dialogowe, które zawiera 2 elementy: listę sparowanych urządzeń i przycisk „Wyszukiwanie”, aby wyszukać dostępne urządzenia. Na przykład jeżeli w pobliżu znajduje się komputer wyposażony w urządzenie Bluetooth, to Braille Sense 6 MINI spróbuje je odnaleźć. Odnalezienie wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth może potrwać jakiś czas dlatego należy być przygotowanym na trwające jakieś 30 do 40 sekund oczekiwanie na zakończenie tego procesu. Po uruchomieniu omawianego procesu usłyszymy komunikat „Rozpocznij skanowanie”.

Gdy Braille Sense 6 MINI znajdzie dostępne urządzenia Bluetooth lista odnalezionych urządzeń zostanie wyświetlona w postaci „Znaleziono (nazwa urządzenia).”

Gdy zakończy się skanowanie pojawi się lista urządzeń Bluetooth. Jeśli Braille Sense 6 MINI znajdzie w swoim zasięgu urządzenia Bluetooth zostaną one wyświetlone jako „Nazwa urządzenia (niezaufany lub zaufany)” xx/yy, gdzie XX oznacza pozycję urządzenia na liście a YY całkowitą liczbę urządzeń. Status "zaufany" oznacza, że urządzenie przeszło pomyślnie autoryzację, podczas gdy "niezaufany" oznacza, że autoryzacja nie powiodła się.

Jeżeli Braille Sense 6 MINI nie znajdzie w swoim zasięgu innych urządzeń Bluetooth, to usłyszymy komunikat: "Pusta lista". Do poruszania się po liście służą klawisze strzałek Odstęp-1 lub Odstęp-4. Aby wybrać urządzenie z listy należy nacisnąć klawisz "Enter", gdy jego nazwa jest wyświetlana.

Jeśli autoryzacja urządzenia przebiegła pomyślnie to jego ustawienia zostaną automatycznie zapisane w pamięci Braille Sense 6 MINI. Jeżeli chcemy usunąć te ustawienia to naciskamy "Odstęp-D (punkty 1-4-5)", gdy na liście urządzeń Bluetooth wyświetlana jest nazwa urządzenia. Braille Sense 6 MINI wypowie komunikat: „Usunięto”. Usunięcie tych ustawień będzie zastosowane jedynie do bieżącego urządzenia.

Gdy poszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth zostało zakończone możliwe jest korzystanie z menu menedżera Bluetooth. Aby je otworzyć naciskamy klawisz „F2”. Elementami menu listy urządzeń Bluetooth są: „Wyszukaj ponownie”, „Usuń urządzenie z listy”, „Opcje” i „Wyjście”. Do poruszania się po menu służą klawisze strzałek "Odstęp-1" i "Odstęp-4".

Pierwszym poleceniem w omawianym menu jest „Wyszukaj ponownie”. Służy ono do ponownego skanowania w poszukiwaniu urządzeń Bluetooth. Aby uruchomić to polecenie należy nacisnąć „Enter” na „Wyszukaj ponownie” lub bezpośrednio z listy naciskamy „Odstęp-Enter-R (punkty 1-2-3-5)”.

Następnym poleceniem menu jest „Usuń urządzenie z listy”. Opcja ta pozwala na usunięcie połączenia bieżącego urządzenia. Aby uruchomić to polecenie należy nacisnąć „Enter” na „Usuń urządzenie z listy” lub bezpośrednio z listy naciskamy „Odstęp-D (punkty 1-4-5)”.

Kolejne polecenie menu to „Opcje”. Element ten pozwala określić, czy Braille Sense 6 MINI jest wykrywalny dla innych urządzeń Bluetooth. Naciśnięcie klawisza „Odstęp” pozwoli nam zaznaczyć lub odznaczyć tą pozycję. Wybór zatwierdzamy klawiszem „Enter”.

Ostatnim poleceniem w menu listy urządzeń Bluetooth jest Wyjście”. To polecenie zamyka menedżera Bluetooth. Aby je uruchomić należy nacisnąć klawisz „Enter” na poleceniu „Wyjście” lub naciskamy „Odstęp-Z (punkty 1-3-5-6)”.

 

3.3.2      Lista serwisów Bluetooth

Gdy już wiemy, z którym z dostępnych urządzeń Bluetooth chcemy się połączyć znajdujemy je za pomocą klawiszy strzałek "Odstęp-1" lub "Odstęp-4" i naciskamy klawisz "Enter", gdy wyświetlona jest jego nazwa. Uwaga! Żadne klawisze nie będą działać podczas skanowania urządzeń.

Braille Sense 6 MINI obsługuje cztery serwisy Bluetooth: FTP, Port Szeregowy, port USB i zestaw słuchawkowy. Aby uzyskać dostęp do którejkolwiek z tych funkcji, należy upewnić się, że zdalne urządzenie Bluetooth znajduje się w trybie wykrywania i że usługa, do której chcemy uzyskać dostęp, jest włączona na tym urządzeniu. W zdalnym urządzeniu Bluetooth możliwe jest włączenie pewnych serwisów i jednoczesne wyłączenie innych. Braille Sense 6 MINI widzi i wyświetla tylko usługi, które są włączone na naszym zdalnym urządzeniu, nawet jeśli są dostępne inne usługi.

Gdy Braille Sense 6 MINI odnalazł już wszystkie dostępne serwisy lista ich zostanie wyświetlona w następujący sposób: "nazwa serwisu xx/yy", gdzie XX to numer pozycji na liście, a YY to liczba wszystkich dostępnych serwisów. Po liście serwisów można się poruszać używając klawiszy strzałek "Odstęp-1" lub "Odstęp-4". Jeśli chcemy wrócić do listy urządzeń Bluetooth, to naciskamy klawisz "Backspace".

Gdy poszukiwanie serwisów zostało zakończone możliwe jest otwarcie menu za pomocą kombinacji klawiszowej "Odstęp-m (punkty 1-3-4) lub klawisza "F2". Pozycje dostępne w menu listy serwisów to: "otwórz FTP", "rozłącz" i "wyjście". Do poruszania się po menu służą klawisze "Odstęp-1" i "Odstęp-4".

Element menu "Otwórz FTP" pozwala szybko otworzyć bezpośrednie połączenie FTP ze zdalnym urządzeniem Bluetooth bez uzyskiwania dostępu do list Device and Service. Jednakże, należy wcześniej podłączyć usługę FTP do Braille Sense 6 MINI, aby umożliwić przesyłanie plików. Jeśli nie podłączyliśmy usługi FTP i aktywujemy tę funkcję, urządzenie ogłosi: „Usługa FTP została rozłączona”.

Możemy uzyskać dostęp do „Otwórz FTP”, naciskając „Enter” na nim z poziomu menu lub naciskając „Enter-T (punkty 2-3-4-5)” bezpośrednio z listy usług Bluetooth. Braille Sense 6 MINI powie „Podłączanie usługi”. Szczegółowe informacje na temat podłączania różnych typów usług omówiono w dalszej części tego rozdziału.

Polecenie „Rozłącz” umożliwia rozłączenie serwisów, za pośrednictwem których Braille Sense 6 MINI jest połączony z innym urządzeniem Bluetooth. Możemy uzyskać dostęp do tego elementu, naciskając „Enter” na „Rozłącz” z poziomu menu. Możemy też aktywować go bezpośrednio z listy usług Bluetooth, naciskając „Enter-D (punkty 1-4-5)”.

Jeżeli nie ma podłączonych usług i aktywujemy tą funkcję urządzenie wypowie komunikat: „Brak połączonych serwisów”.

 

3.3.2.1      Łączenie Serwisu

Aby autoryzować serwis i połączyć się z nim należy nacisnąć klawisz "Enter", gdy jego nazwa jest wyświetlona. Po naciśnięciu klawisza "Enter" usłyszymy komunikat: "łączenie serwisu" a następnie: "komputerowe pole edycji Kod pin?". W tym polu należy używać znaków ASCII. Na Linijce brajlowskiej zobaczymy: "CE kod pin?". To pole edycji zobaczymy tylko przy serwisach, przy których po nazwie serwisu nie usłyszymy komunikatu: "połączony". Można wyjść z omawianego pola edycji lub anulować wpisywanie w nim dowolnego tekstu naciskając kombinację "Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)". Po zamknięciu tego pola Braille Sense 6 MINI powróci do listy Serwisów Bluetooth.

Jeżeli wprowadzimy kod pin i naciśniemy klawisz "Enter", to usłyszymy komunikat: "autoryzacja proszę czekać". Jeżeli urządzenie zdalne zostało skonfigurowane poprawnie i nie jest ono skonfigurowane tak by zawsze zezwalać na połączenie, to urządzenie zdalne "poprosi" o kod pin. Jeżeli kod pin w urządzeniu zdalnym jest identyczny z tym, który wprowadziliśmy w Braille Sense 6 MINI, to autoryzacja serwisu zakończy się powodzeniem. W takim wypadku usłyszymy komunikat: "kod pin przyjęty".

Następnie podczas łączenia serwisu usłyszymy komunikat: "proszę czekać na pozwolenie dostępu". Jeśli urządzenie zdalne nie udzieli pozwolenia dostępu, to usłyszymy komunikat: "połączenie przerwane" i powrócimy do listy Serwisów Bluetooth. Jeżeli urządzenie zdalne udzieli pozwolenia dostępu, to usłyszymy komunikat: "połączony". W takim przypadku na liście serwisów po nazwie serwisu zobaczymy status "połączony". Niektóre serwisy nie wymagają do połączenia wprowadzania kodu pin. Zależy to od konfiguracji urządzenia zdalnego.

 

3.4      Menedżer menu

Za pomocą Menedżera menu w Braille Sense 6 MINI możemy zarządzać menu i / lub programami wyświetlanymi w menu głównym, podmenu i we wszystkich aplikacjach. Możemy wyświetlić lub ukryć prawie każdy program w menu głównym z kilkoma wyjątkami. Nie można ukryć Menedżera plików ani samego Menedżera menu.

Aby uruchomić „Menedżera menu”, w menu „Program” należy nacisnąć literę „S (punkty 2-3-4)”, aby otworzyć menu „Ustawienia”. Naciskamy M, aby otworzyć „Menedżer menu”. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Menedżer menu”. Możemy także uruchomić „Menadżera menu” z menu głównego, naciskając „Enter-H (punkty 1-2-5-7)”.

Okno dialogowe „Menedżera menu” składa się z następujących elementów: Lista menu / programu, przycisk Potwierdź i przycisk Anuluj. Aby nawigować między programami, należy nacisnąć „Odstęp-1” lub „Odstęp-4”. Naciśnięcie „F3” lub „Odstęp-F3”, spowoduje przejście do przycisków „Potwierdź” i „Anuluj”.

Menu jest wyświetlane, jeśli mają w nich dostępne programy. Jeśli wybraliśmy ukrywanie wszystkich programów w danym menu, to menu nie będzie wyświetlone w menu Program.

Aby ukryć nieużywane programy w Braille Sense 6 MINI, należy nacisnąć „Odstęp” na każdym z programów, które chcemy ukryć na liście. Ukryte programy wyświetlają gwiazdkę (*) obok swoich nazw. Naciskamy „Enter”, aby zapisać ustawienia lub naciskamy „Tab”, aby „Potwierdź” i naciskamy „Enter”. Po kilku sekundach nastąpi powrót do menu programu, a programy wybrane do ukrycia nie będą już wyświetlane.

Aby przywrócić wyświetlanie programów, należy wrócić do okna dialogowego „Menedżer menu” i nacisnąć „Odstęp” na programach, które chcemy przywrócić, a następnie nacisnąć „Enter”, aby zapisać ustawienia.

·         Uwaga:

Korzystając z funkcji „Inicjalizuj opcje” opisanej w rozdziale 3.9, wszystkie pozycje menu powrócą do domyślnego stanu wyświetlania.

 

3.5      Utwórz/przywróć z kopii zapasowej

Jeśli wykonamy twardy reset lub zainicjujemy opcje Braille Sense 6 MINI, to główne ustawienia i ustawienia każdego programu zostaną zainicjowane do wartości domyślnych. Jeśli utworzyliśmy wcześniej kopię zapasową swoich ustawień, możemy przywrócić ustawienia opcji po twardym resecie.

Możemy uruchomić to narzędzie, naciskając „K (punkty 1-3)” z menu „Ustawienia”. Możemy także uruchomić okno „Utwórz/ przywróć z kopii zapasowej” z dowolnego miejsca na urządzeniu, naciskając „F3-K (punkty 1-3)”.

Okno dialogowe „Utwórz/ przywróć z kopii zapasowej” zawiera: „Okno dialogowe listy opcji programów”, „Zaznacz wszystko”, „Utwórz kopię zapasową”, „Przywróć z kopii zapasowej” i przycisk „Wyjście”. Możemy poruszać się pomiędzy polami wyboru na „liście opcji programów”, naciskając „Odstęp-1” lub „Odstęp-4”. Natomiast poruszanie się pomiędzy kontrolkami w oknie dialogowym, należy nacisnąć „F3” lub „Odstęp-F3”.

Na liście pól wyboru dla poszczególnych programów znajdziemy następujące pola: „Wybrane ustawienia opcji”, „Opcje menedżera plików”, „Wybrane opcje edytora tekstu”, „Opcje E-mail”, „Opcje media playera”, „Opcje radia”, „Opcje odtwarzacza DAISY”, „Opcje książki adresowej”, „Opcje terminarza”, „Opcje przeglądarki Internetowej”, „Opcje Excel viewer”, „Opcje budzika”, „Opcje menadżera Bluetooth”.

Aby zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru naciskamy klawisz "Odstęp". Jeśli chcemy wybrać wszystkie programy znajdujące się na liście naciskamy klawisz „Enter” na przycisku „Zaznacz wszystko”.

Po wybraniu wszystkich żądanych opcji naciskamy klawisz „Enter” na przycisku „Utwórz kopię zapasową” lub „Przywróć z kopii zapasowej” lub naciskamy „Enter-Odstęp-B” lub „Enter-Odstęp-R”, aby przywrócić.

Gdy naciśniemy przycisk „Utwórz kopię zapasową” pojawi się pole listy, z której można wybrać ścieżkę do miejsca przechowywania plików kopii. Możemy zaakceptować domyślną ścieżkę lub wybrać alternatywę. Wybierając lokalizację plików kopii zapasowej korzystamy z tych samych metod nawigacji, których używamy w menedżerze plików. Aby wskazać wybrany folder, naciskamy klawisz "Odstęp" na jego nazwie. Gdy naciśniemy potem klawisz "Enter" ścieżka zostanie ustawiona zgodnie z naszym wskazaniem. Po wybraniu miejsca docelowego pliki kopii zostaną tam skopiowane. Każda opcja jest związana z jednym plikiem. Oznacza to, że jeśli zaznaczyliśmy pięć opcji to utworzonych zostanie pięć plików kopii zapasowej. Naciśnięcie przycisku „Przywróć z kopii zapasowej" otworzy listę, z której wybieramy ścieżkę zawierającą pliki kopii. Gdy wybierzemy folder nie zawierający plików kopii zapasowej pojawi się komunikat oznajmiający o braku plików w tym folderze. Aby przywrócić ustawienia, należy wybrać folder zawierający pliki kopii zapasowej, następnie nacisnąć „Odstęp”, a potem nacisnąć „Enter”, aby rozpocząć proces przywracania.

 

3.6      Zmień nazwę Urządzenia

Funkcja „Zmień nazwę urządzenia" umożliwia zmianę nazwy używanej przez nasze urządzenie przy połączeniu przez Bluetooth. Domyślna nazwa Braille Sensa to ciąg znaków w rodzaju: „BrailleSense P035". Użytkownik może chcieć zmienić tę nazwę na coś bardziej rozpoznawalnego, aby móc łatwiej identyfikować swoje urządzenie podczas parowania go z drugim urządzeniem.

Okno dialogowe „Zmień nazwę urządzenia" jest dostępne po otwarciu menu głównego, w którym trzeba przejść do podmenu „Ustawienia”, a następnie, po otwarciu tego podmenu, przejść do polecenia „Zmień nazwę urządzenia". Ponadto okno dialogowe „Zmień nazwę urządzenia” można otworzyć z dowolnego miejsca notatnika używając skrótu klawiszowego „Backspace-Enter-E (punkty 1-5)”.

Okno „Zmień nazwę urządzenia” zawiera trzy kontrolki: pole edycji „Nazwa urządzenia", przycisk „Potwierdź" i przycisk „Anuluj". Do poruszania się między kontrolkami tego okna dialogowego używamy klawiszy „F3” lub „Odstęp-F3”.

Aby zmienić nazwę naszego urządzenia wpisujemy nową nazwę w polu edycji i naciskamy klawisz „Enter". Albo, po napisaniu nowej nazwy, przechodzimy do przycisku „Potwierdź" i naciskamy „Enter". Jeśli uznaliśmy, że zmiana nazwy urządzenia nie jest nam potrzebna, to przechodzimy do przycisku „Anuluj" i naciskamy klawisz „Enter" lub zamykamy powyższe okno dialogowe używając klawiszy „Odstęp-e (punkty 1-5)" albo „Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)".

 

3.7      Skrócona instrukcja

Skrócona instrukcji uruchamia kreator wprowadzający, który wprowadza użytkownika do Braille Sense 6 MINI i jego funkcji oraz pozwala ustawić podstawowe preferencje. Ten przewodnik automatycznie uruchamia się po pierwszym uruchomieniu urządzenia lub aktualizacji oprogramowania. Możemy go ponownie uruchomić w dowolnym momencie, wybierając opcję „Skrócona instrukcja” w menu „Ustawienia”.

Kiedy naciśniemy „Enter” na tej opcji, pojawi się pytanie „Czy chcesz uruchomić ponownie system i otworzyć skróconą instrukcję?”. Naciskamy „Enter”, aby wybrać „Tak”, lub przejdź do „Nie” za pomocą „Odstęp-4” i naciśnij „Enter”, aby anulować tę operację.

·         Uwaga: po uruchomieniu skróconej instrukcji wszystkie opcje są inicjowane zgodnie z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi, aby można je było zresetować za pomocą tego kreatora.

 

3.8      Zabezpieczenie hasłem

Zabezpieczenie hasłem pozwala zachować pewność, że tylko osoba znająca hasło może włączyć urządzenie, uruchomić je z trybu uśpienia, przeprowadzić aktualizację, czy wreszcie sformatować dysk.

 

UWAGA!!!

Konieczne jest utworzenie hasła, które możemy zapamiętać lub zapisać je dla późniejszego odtworzenia. Ze względu na zabezpieczenia systemu Android nie możemy wysyłać kodów odblokowujących, jak miało to miejsce w przypadku starszych modeli BrailleSense. Jeśli zostanie ustawione hasło za pomocą tej funkcji lub przy użyciu ustawień systemu Android i z jakiś powodów nie będziemy w stanie go zapamiętać lub odzyskać, konieczne będzie wysłanie urządzenia do HIMS/SELVAS w celu odblokowania urządzenia, podczas którego wszystkie dane zostaną utracone. W tym wypadku wszelkie koszty związane z transportem i odblokowaniem urządzenia są ponoszone przez użytkownika.

 

Aby otworzyć „Zabezpieczenie hasłem” należy przejść z menu głównego do „Ustawień” i nacisnąć „Enter” lub literę „S” (punkty 2-3-4). Będąc w menu ustawienia należy strzałką góra/dół odszukać „Zabezpieczenie hasłem” i nacisnąć „Enter”, lub nacisnąć literę „A” (punkt 1), by skoczyć do tej pozycji. Możemy także otworzyć ustawienia zabezpieczenia hasłem z dowolnego miejsca przy pomocy gorącego skrótu „F3-N (punkty1-3-4-5)”.

Funkcja "Zabezpieczenie hasłem" zawiera 4 kontrolki: okno dialogowe „Ustaw hasło”, „Zmień hasło”, „Ustaw zakres działania hasła”, „Usuń hasło” i "Zamknij". Pomiędzy kontrolkami poruszamy się używając „F3” lub „Odstęp-F3”.

 

3.8.1      Ustawianie i zmiana hasła

Po uruchomieniu programu „Zabezpieczenie hasłem" użytkownik zostaje umieszczony w opcji „Ustaw hasło”. Naciskamy „Enter”, aby otworzyć okno dialogowe „Ustaw hasło”. Okno dialogowe „Ustaw hasło” zawiera 4 elementy. Pole edycji „Wpisz hasło”, Pole edycji „Powtórz hasło”, przycisk „Potwierdź” i przycisk „Anuluj”.

Wpisujemy hasło, które chcemy użyć w polu edycji „Hasło”. Naciskamy Tab (Odstęp-4-5), aby przejść do pola edycji „Powtórz hasło” i wpisujemy ponownie to samo hasło. Aby zapisać hasło naciskamy „Enter” lub naciskamy Tab (Odstęp-4-5), by przejść do przycisku „Potwierdź” i naciskamy „Enter”. Aby anulować zapisywanie hasła naciskamy Odstęp-Z (punkty 1-3-5-6) lub naciskamy Tab (Odstęp-4-5), by przejść do przycisku „Anuluj” i naciskamy „Enter”.

Po zapisaniu hasła opcja „Ustaw hasło” zostanie zastąpiona przez „Zmień hasło”. Po wprowadzeniu hasła można je modyfikować w bardzo podobny sposób. Okno dialogowe „Zmień hasło” składa się z tych samych elementów sterujących, z wyjątkiem tego, że należy podać obecne hasło, zanim będzie można wpisać nowe. Po wpisaniu aktualnego hasła, a następnie nowego hasła, należy ponownie wpisać nowe hasło. Naciskamy „Enter” na przycisku „Potwierdź”, aby zapisać nowe hasło, lub „Enter” na przycisku „Anuluj”, aby anulować modyfikację.

 

3.8.2      Ustawienie zakresu działania hasła

Okno dialogowe „Ustaw zakres działania hasła” pozwala określić, kiedy pojawi się monit o wprowadzenie hasła. Po naciśnięciu „Enter”, aby otworzyć okno dialogowe „Ustaw zakres działania hasła”, pojawi się monit o podanie hasła, aby uzyskać dostęp do tej konfiguracji. Wpisujemy nasze ustawione hasło i naciskamy „Enter”.

Ustawienia konfiguracji hasła składają się z 4 przycisków opcji: „Żądaj hasła przy starcie”, „Żądaj hasła przy uruchomieniu z trybu uśpienia”, „Żądaj hasła przed formatowaniem”, „Żądaj hasła przed aktualizacją”, przycisk „Potwierdź” i przycisk „Anuluj”. Do zmiany opcji „Tak” lub „Nie” używamy przycisku „Odstęp”. Po wybraniu opcji naciskamy „Enter” na przycisku „Potwierdź”, aby zapisać ustawienia. Jeśli chcemy anulować konfigurację, naciskamy „Enter” na przycisku „Anuluj”. Domyślnie wszystkie opcje są zabezpieczone.

 

3.8.3     Zresetuj hasło do ustawień fabrycznych

Tej funkcji użyjemy, gdy chcemy zrezygnować z korzystania z zabezpieczania hasłem swojego Braille Sense 6 MINI.

Po naciśnięciu „Enter” na tej opcji usłyszymy komunikat „Czy chcesz usunąć zabezpieczenie hasłem?”. Naciskamy „Odstęp”, aby wybrać „Tak” lub „Nie”. Jeśli wybraliśmy „Tak” zostaniemy poproszeni o podanie ustawionego hasła. Wpisujemy nasze hasło i naciskamy „Enter”. Urządzenie ogłosi „Usunięto zabezpieczenie hasłem” i powrócimy do opcji „Ustaw hasło”.

 

3.9      Inicjalizuj opcje

Możemy użyć opcji „Inicjalizuje opcje”, aby przywrócić Braille Sense 6 MINI do domyślnych ustawień fabrycznych.

Aby uruchomić tę funkcję, należy przejść do niej w menu „Ustawienia” i nacisnąć „Enter” lub nacisnąć C (punkty 1-4).

Zostaniemy zapytani „Czy chcesz inicjalizować opcje?”. Naciśnięcie „Odstępu” spowoduje wybór pomiędzy „Tak” lub „Nie”. Jeśli wybierzemy „Tak” zostanie uruchomiony proces przywracania ustawień fabrycznych. Jeśli wybierzemy „Nie” funkcja zostanie anulowana i powrócimy do menu „Ustawienia”. Możemy również wykonać tę funkcję, przytrzymując klawisz multimedialny do przodu, naciskając jednocześnie przycisk zasilania. Po wyświetleniu napisu „HIMS” na monitorze brajlowskim możemy zwolnić klawisz multimedialny do przodu.

3.10   Opcje głosu

Menu Opcje głosowe umożliwia skonfigurowanie mechanizmu zamiany tekstu na mowę i głosu używanego w BrailleSense. W dowolnym momencie można szybko otworzyć okno dialogowe Opcje głosu, naciskając „F3-V”. Po otwarciu okna dialogowego „Opcje głosu”, znajdziemy się w polu kombi z dwiema opcjami „Wybrany syntezator”: „Vocalizer” i „Android”. Użyjcie „Odstęp-1” i „Odstęp-4”, spowoduje  poruszanie się między opcjami i naciśnięcie „F3”,  spowoduje uzyskanie dostęp do dalszych opcji dla każdego wyboru.

 

3.10.1  Vocalizer

Ta opcja umożliwia zainstalowanie i ustawienie alternatywnych głosów Vocalizer Expressive TTS. Dostępne pliki do pobrania głosowego są dostępne za pośrednictwem opcji „Pobierz” w tym oknie dialogowym. Aby pobrać i zainstalować bezpośrednio z BrailleSense, należy wybrać przycisk „Pobierz” i użyć „Odstęp-1” lub „Odstęp-4”, aby wybrać żądany głos i nacisnąć „Enter”. Prawidłowy folder zostanie utworzony automatycznie, a pakiet językowy zostanie tam automatycznie umieszczony i zainstalowany.

 

Głosy można również pobrać ręcznie za pośrednictwem witryny internetowej HIMS.

Po pobraniu plików pakietu językowego należy utworzyć na dysku flash folder o nazwie „TTSDATA” i skopiować do niego pliki.

 

Po zakończeniu otwieramy menu „Ustawienia” i naciskamy „V”, aby otworzyć okno dialogowe opcji głosu, a następnie naciskamy „F3” w „Vocalizer”. To okno dialogowe zawiera listę głosów, przycisk „Pobierz”, przycisk „Instaluj” oraz przyciski Potwierdź i Anuluj. Użycie „F3” i „Odstęp-F3”, pozwoli na poruszanie się między kontrolkami.

 

Naciśniecie „Enter” na przycisku „Instaluj” zainstaluje wszystkie pakiety językowe dostępne w folderze „TTSDATA”. Gdy zainstalowane są głosy, w oknie dialogowym pojawia się również przycisk „Odinstaluj”.

 

Po zainstalowaniu głosów używamy „Odstęp-1” lub „Odstęp-4” na liście głosów, aby wybrać swój głos i nacisnąć „Enter”. Twoja mowa powinna automatycznie zacząć wyprowadzać wybrany głos.

 

Jeśli chcemy usunąć głos Vocalizera ze swojego urządzenia, przechodzimy do niego i naciskamy „Odstęp-D”, aby go usunąć.

 

Może się zdarzyć, że napotkamy dokumenty w różnych językach. W takich przypadkach lepiej jest słuchać TTS w obu językach osobno, zamiast mówić z obcym akcentem. Podczas korzystania z brzmień Vocalizer można ustawić „brzmienie drugorzędne”. Aby to zrobić, naciskamy „Enter-S”, gdy skupiamy się na brzmieniu, którego chcemy użyć jako brzmienia dodatkowego. Jeśli chcemy zmienić brzmienie drugorzędne, po prostu naciskamy „Enter-S” na nowym brzmieniu, które chcemy ustawić, a brzmienie drugorzędne zostanie zmienione.

 

·      Uwaga: Aby ta funkcja działała, w opcjach globalnych należy ustawić opcję Drugi głos na Włączony.

 

·      Uwaga: ta funkcja działa tylko podczas ciągłego czytania dokumentów w różnych językach.

 

3.10.2      Android

Opcja „Android” umożliwia wybranie mowy używanej w BrailleSense spośród Google TTS i wszelkich innych aparatów TTS zainstalowanych w Sklepie Play. Po naciśnięciu F3 na pozycji „Android” w polu kombi, każdy zainstalowany silnik TTS pojawi się na liście. Użycie „Odstęp-1” lub „Odstęp-4”, wybierze silnik, którego chcemy użyć, następnie naciskamy „Enter”.

 

·      Uwaga: większość ustawień głosu, w tym wysokość, tempo i interpunkcja, można kontrolować za pomocą różnych ustawień głosu BrailleSense, ale konieczne jest kontrolowanie głośności, domyślnego głosu dla każdego silnika i innych ustawień specyficznych dla używanego silnika. W ustawieniach systemu Android w sekcji „Zamiana tekstu na mowę” w obszarze „Ułatwienia dostępu” lub „Język i wprowadzanie”.

 

3.11      Profile językowe

Profile językowe pozwalają w łatwy sposób ustawić grupę ustawień dla każdego języka, z którego regularnie korzystamy oraz błyskawicznie i wygodnie przełączać się między nimi.
Profile językowe można otworzyć, naciskając L (punkty 1-2-3) w menu „Ustawienia”.
Okno dialogowe Profile językowe składa się z Listy profili, przycisku Dodaj, przycisku Modyfikuj, przycisku Usuń i przycisku Potwierdź. Naciskamy „Odstęp-1” lub „Odstęp-4”, aby poruszać się między profilami na liście, a następnie naciskamy „Tab (Odstęp-4-5 lub F3)” lub „Shift-Tab (Odstęp-1-2 lub Odstęp-F3)”, aby poruszać się między elementami sterującymi w oknie dialogowym.
Lista profili zawsze będzie zawierała co najmniej 1 element, profil „Domyślny”. Ten profil jest automatycznie ustawiany przy użyciu bieżących ustawień opcji głosowych oraz opcji globalnych i będzie modyfikowany podczas zmiany tych ustawień lub modyfikowania tego profilu w oknie dialogowym Profile językowe.
Naciśnięcie Enter na profilu w liście spowoduje przełączenie do korzystania z tego profilu. Możemy przełączyć się do dowolnego profilu na liście z dowolnego miejsca na urządzeniu, naciskając klawisze F1-L (punkty 1-2-3). Jeśli wybierzemy Dodaj lub Modyfikuj, okno dialogowe Ustawienia profilu językowego zawiera następujące elementy:
„Nazwa profilu”, „Język”, „Kod brajla”, „Wyświetl / stopień wprowadzania”, „Typ głosu”, „Nazwa głosu”, „Użyj głosu dodatkowego”, „Nazwa głosu dodatkowego”, „Szybkość głosu”, „Wysokość głosu” oraz przyciski potwierdzenia i anulowania.
 

·      Uwaga: jeśli jako typ głosu wybierzemy „Android”, opcje brzmienia dodatkowego nie będą wyświetlane. Jeśli podczas korzystania z BrailleSense Vocalizer ustawimy drugie brzmienie na Wyłączone, opcja Nazwa głosu Secondary nie pojawi się.

 

3.12      Opcje globalne

Menu "Opcje globalne składa się z wielu różnych ustawień, które umożliwiają zmienianie zachowania Braille Sense 6 MINI. Podczas pracy w dowolnym miejscu Braille Sense 6 MINI można je otworzyć poprzez naciśnięcie "Odstęp-o(punkty 1-3-5),". Menu "opcji" posiada pięć grup ustawień:

Ustawienia brajlowskie, na które składają się: monitor brajlowski, kursor brajla, sposób wyświetlania/wpisywania brajla, czas wyświetlania wiadomości systemu, tablica brajla użytkownika oraz język..

Ustawienia mowy, na które składają się: głos, użyj syntezatora SMP, ustawienia poziomu interpunkcji, echo klawiatury, sygnalizacja dużych liter, liczby, głośność mowy, szybkość mowy, wysokość mowy (dotyczy syntezatora SMP),głośności głównej oraz przewijanie z głosem.

Ustawienia wyświetlacza, na które składają się: LCD, obróć obraz LCD, wielkość czcionek na wyświetlaczu LCD oraz wyświetlacz video.

Ustawienia drukowania, na które składają się: port drukarki, wielkość papieru do drukowania.

Pozostałe ustawienia, na które składają się: Komunikaty ostrzegawcze (ostrzeżenie), Przewijanie wstecz, Omijanie pustych linii, Informacje kontrolne, Informacje o gorących klawiszach, informacja o klawiszach skrótu, Tryb oszczędnego zasilania, włączenie trybu oszczędnego zasilania, Sprawdź dzisiejszy plan dnia tryb jednoręczny, domyślny format dokumentu, dźwięk postępu i dysk zgodny ze standardem Windows mobile.

Pomiędzy tymi pięcioma grupami można się przełączać korzystając z polecenia "strona w dół" (Odstęp-2-4-5 lub F3-F4)" lub z polecenia "strona w górę" (Odstęp-1-2-6 lub F1-F2)". Gdy dana grupa jest otwarta dla ustawienia, na którym aktualnie się znajdujemy pojawia się lista dostępnych opcji. Pomiędzy pozycjami danej grupy poruszamy się naciskając Odstęp-4 lub Odstęp-1. Ustawienia dla danej pozycji w grupie zmienia się naciskając na niej "Odstęp" lub "Backspace".

 

3.12.1       Szczegóły opcji globalnych

Okno dialogowe „Opcje globalne” zawiera następujące ustawienia. Dla każdego ustawienia klawisz skrótu pojawia się w nawiasach, a klawisz skrótu, jeśli jest dostępny, jest pokazany w cudzysłowach. Zmiany funkcji dokonujemy przyciskiem „Odstęp”. Aby zapisać ustawienia naciskamy „Enter”.

1)     Monitor brajlowski: (B). „Backspace-F3”. Włączanie/wyłączanie monitora brajlowskiego.

2)     Kursor brajla: (C). „F4-przycisk przewijania do góry”. Określa w jaki sposób kursor brajla pojawia się na wyświetlaczu brajlowskim: „Zawsze”, „Migający” lub „Wyłączony”. Uwaga: w większości sytuacji kursor pojawia się jako punkty 7-8. W edytorze tekstu, gdy korzystamy z funkcji oznaczania pojawią się migające punkty 1-2-3-4-5-6-7-8.

3)     Tryb ośmiopunktowy: (E). „F1-przycisk przewijania do dołu”. Włącza/wyłącza tryb ośmiopunktowy dla wprowadzania tekstu ASCII.

4)     Stopień brajla przy wyświetlaniu i wpisywaniu: (G). „Odstęp-G”. Opcja ta pozwala wybrać rodzaj brajla, którego chcemy użyć podczas przeglądania / wprowadzania tekstu: Skróty, brajl komputerowy lub Integrał.

5)     Tablica brajla: (C). „Backspace-Enter-Odstęp-B”. Określa zasady, według których tekst brajla jest tłumaczony na tekst i odwrotnie: „US”, „UK”, „UEB” lub jeden z kilku kodów brajlowskich w języku obcym. Po ustawieniu kodów języków obcych możemy czytać i pisać zgodnie z regułami brajla tego języka. Język Braille'a wpływa również na listy, pola kombi i pola edycyjne. Monity, menu, przyciski i pola statyczne pozostają w języku polskim.

6)     Czas wyświetlania wiadomości: (M). Określa w jaki sposób Braille Sense 6 MINI radzi sobie z komunikatami systemowymi: nie wyświetlaj lub od 1 do 10 sekund przed zniknięciem.

7)     Głos: (V). „Backspace-F2”. Włączenie/wyłączenie głosu.

8)     Poziom interpunkcji: (P). W tym ustawieniu, możemy wybrać sposób, w jaki Braille Sense 6 MINI ma czytać znaki interpunkcyjne i symbole: „Wszystko”, „Wyłączony”, „Interpunkcja” lub „Symbole”.

9)     Echo klawiatury: (K). Określa w jaki sposób Braille Sense 6 MINI mówi podczas pisania: „Znak i słowo”, „Znak”, „Słowo” lub „Wyłączone”.

10)  Sygnalizacja dużych liter: (U). Możemy wybrać, w jaki sposób Braille Sense 6 MINI będzie nas ostrzegał podczas pisania lub podczas nawigacji po dokumencie lub w polu edycji, że znak jest pisany wielkimi literami: „Wyłączona”, „Powiedz duże” lub „Wysokość”.

11)  Liczby: (N). Określa w jaki sposób Braille Sense 6 MINI mówi liczbami: gdy ustawimy na „Włączone”, Braille Sense 6 MINI będzie wypowiadał numery, a po ustawieniu na „Wyłączone” będzie odczytywał cyfry.

12)  Użyj drugiego głosu: (V). Opcja ta określa, czy tekst w językach mieszanych będzie używał głosu w języku dodatkowym podczas ciągłego czytania.

13)  Głośność głosu: (L). „Backspace-F1” lub „Backspace-F4”. Podnosi lub obniża głośność mowy.

14)  Szybkość mowy: (R). „Odstęp-F1” lub „Odstęp-F4”. Podnosi lub obniża szybkość mowy.

15)  Wysokość mowy: (T). „Enter-F1” lub „Enter-F4”. Podnosi lub obniża wysokość mowy.

16)  Głośność główna: (V). „Backspace-Odstęp-F1” lub „Backspace-Odstęp-F4”. Podnosi lub obniża głośność główną mowy.

17)  Przewijaj z głosem: (S). Możemy wybrać, czy Braille Sense 6 MINI ma mówić podczas używania przycisków przewijania podczas czytania.

18)  USB: (U). Opcja dostępna w celu zachowania żywotności baterii, ponieważ podłączenie urządzeń przez port USB 3.0 do MINI bardzo szybko go rozładowują. Korzystanie z USB 2.0 przedłuży żywotność baterii, ale również spowolni transfer danych dla dysków USB 3.0, może mieć wpływ na kamery USB 3.0 i inne akcesoria oraz może wyłączyć wyświetlanie wideo na monitorach zewnętrznych. Możemy zachować pełną funkcjonalność portu USB, a także oszczędzić baterię, odłączając akcesoria, gdy nie są używane podczas korzystania z USB 3.0.

19)  Wyświetl brajla na HDMI: (B). Ta opcja określa, czy po podłączeniu do monitora HDMI u dołu ekranu pojawi się wizualna reprezentacja monitora brajlowskiego i jego tłumaczenia drukowanego.

20)  Ostrzeżenia: (A). Możemy wybrać, czy Braille Sense 6 MINI będzie nas informował o różnych zdarzeniach, używając sygnałów audio, sygnałów wibracji, obu sygnałów lub bez sygnału. Dostępne są: „Beep”, „Wibracja”, „Oba” lub „Wyłączone”.

21)  Informacja o stanie baterii: (B). Możemy wybrać w jaki sposób będziemy powiadamiani, gdy poziom naładowania baterii będzie niski: „Wiadomość”, „Brzęczyk”, „Wiadomość końcowa” lub „Brzęczyk końcowy”.

22)  Sygnał dźwiękowy przy włączeniu/wyłączeniu: (S). Możemy wybrać, czy urządzenie po włączeniu / wyłączeniu będzie uruchamiać się z dźwiękiem.

23)  Lewy klawisz przewijania: (L). Możemy określić działanie lewego przycisku przewijania: „Przewijaj linie”, „Przechodź po liniach”, „Przechodź po znakach”, „Przechodź po akapitach” lub „Chodź po zdaniach”.

24)  Prawy klawisz przewijania: (R). Możemy określić działanie prawego przycisku przewijania: „Przewijaj linie”, „Przechodź po liniach”, „Przechodź po znakach”, „Przechodź po akapitach” lub „Chodź po zdaniach”.

25)  Omiń pustą linię: (E). Możemy wybrać, aby Braille Sense 6 MINI alarmował nas, gdy napotka pustą linię, ogłaszając „Pusta linia”.

26)  Informacja o kontrolce: (I). Możemy określić, gdzie mają być ogłaszane informacje na temat rodzaju kontrolki, na której się aktualnie znajdujesz, elementu listy, menu, pola kombi itd. Wybieramy między „Za kontrolką”, „Wyłączona” lub „Przed kontrolką”.

27)  Ukryj hasło: (P). Możemy wybrać, czy wpisywane znaki w haśle mają być ukryte, czy widoczne.

28)  Informacja o gorącym klawiszu: (H). Możemy określić w jaki sposób ogłaszana będzie informacji o gorących klawiszach: „Znaki”, „Wzory punktu” lub „Wyłączone”

29)  Podaj klawisze skrótów: (S). Opcja ta pozwala wybrać, czy Braille Sense 6 MINI ma powiedzieć klawisz skrótu dla funkcji w menu, gdy ją napotkamy.

30)  Obsługa przycisku zasilania: (P) „Backspace-Enter-P (punkty 1-2-3-4-7-8)”. Wybieramy stan, w jakim Braille Sense 6 MINI przechodzi po naciśnięciu przycisku zasilania: „Ekran wyłączony”, jak w przypadku zwykłego telefonu lub tabletu z Androidem lub „Głębokie uśpienie”, który wyłącza Bluetooth, Wi-Fi itp. podobny do tradycyjnego trybu uśpienia notatnika.

31)  Tryb uśpienia: (P). Możemy ustawić w urządzeniu oszczędzanie energii, tzn. urządzenie po pewnym czasie automatycznie się wyłączy: „Włączony”, „Wyłączony” lub „Wiadomość” (Tryb uśpienia działa tylko na zasilaniu z akumulatora).

32)  Wejście w tryb uśpienia: (K). Możemy użyć tej opcji, aby ustawić czas bezczynności przed wejściem w tryb uśpienia: „Po 10 minutach”, „Po 20 minutach” lub „Po 30 minutach”.

33)  Pokaż dzisiejszy plan dnia: (S). Możemy ustawić w Braille Sense 6 MINI tą opcję, aby sprawdzać dzisiejszy harmonogram spotkań po każdym włączeniu.

34)  Tryb jednoręczny: (H). Ta opcja umożliwia użytkownikom posługującym się tylko jedną ręką korzystanie z Braille Sense 6 MINI w określonym trybie dostosowanym do tego celu. Szczegółowe informacje na temat trybu jednoręcznego można znaleźć w rozdziale 2.11.

35)  Narzędzia sprawdzania pisowni: (C). Możemy chcieć wyłączyć sprawdzanie pisowni w sytuacjach edukacyjnych, gdy uczeń musi zostać przetestowany z pisowni itp.

·         Uwaga: jeśli opcja „Sprawdzania pisowni” jest wyłączona, nie można używać funkcji automatycznego sprawdzania pisowni.

36)  Automatyczne sprawdzanie pisowni: (C). Możemy ustawić opcję, aby Braille Sense automatycznie sprawdzał pisownię podczas wpisywania w „wieloliniowych polach edycji” w programach, takich jak Menedżer harmonogramu, Menedżer adresów, wiadomości e-mail, Edytor tekstów itp. Jeśli opcja jest włączona i wpiszemy błędnie napisane słowo, BrailleSense wyemituje sygnał dźwiękowy, aby wskazać błąd w pisowni.

37)  Język sprawdzania pisowni: (S). Opcja ta określa, jakiego języka będzie używać urządzenie podczas sprawdzania pisowni w tekście.

38)  Domyślny tryb dokumentu w notatniku: (Q). Tutaj możemy ustawić domyślny typ dokumentu dla nowych dokumentów tworzonych za pomocą edytora tekstu: „Dokument testowy”, „Dokument typu Sense”, „Dokument brajlowski”, „Dokument DOC” lub „Dokument DOCX”.

39)  Domyślna Wyszukiwarka Iternetowa: (W) „Ctrl-Alt-W”. Określa, które źródło jest używane podczas aktywacji klawisza skrótu wyszukiwania w globalnej sieci WWW lub klawisza skrótu do wyszukiwania słowa pod kursorem. Możemy wybrać spośród Wikipedii, Wikisłownika i wyszukiwarki Google.

40)  Automatyczna synchronizacja z czasem serwera: (T). Ta opcja pozwala na automatyczne ustawienie czasu, gdy Braille Sense 6 MINI jest podłączony do Internetu. Dzięki tej funkcji możemy skorygować czas do wartości dostępnych w Internecie.

41)  Zegarynka: (T). W tym miejscu możemy ustawić w Braille Sense 6 MINI, aby ogłaszał czas „co 5 minut”, „co 10 minut”, „co 30 minut”, „co godzinę” lub „Wyłączona”.

42)  Wskaźnik postępu: (P). Tutaj możemy ustawić sposób pokazywania postępu otwierania dokumentu, kopiowania plików lub otwierania strony internetowej: „Tryb wibracji”, „Wyłączony (brak wskazania postępu)”, „Beep (ciągłe sygnały dźwiękowe podczas wykonywania zadania)” lub „Wiadomość (postęp jest pokazany jako procent)”.

43)  Bluetooth: (B). „Backspace-Odstęp-3-4-5-6” z menu głównego. Tutaj możemy włączyć/wyłączyć Bluetooth.

44)  Sieć bezprzewodowa LAN: (W). „Backspace-Odstęp-1-4-5-6” z menu głównego. Tutaj możemy włączyć/wyłączyć sieć bezprzewodową.

45)  Podpowiedzi czytnika Ekranu: (H). Tutaj możemy ustawić, czy chcemy odbierać wypowiadane podpowiedzi na temat interakcji z czytnikiem ekranu podczas korzystania z elementów sterujących programów innych firm.