Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo

Dofinansowania 2020


Program Aktywny Samorząd 2020
Wnioski są przyjmowane  od dnia 1 marca do 31 sierpnia 2020 r.

Jak dotychczas dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego oraz elektronicznego uzyskać można w ramach Modułu I, obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.

Od tego roku wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW
(https://sow.pfron.org.pl/). Dostępna jest też Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne) czynną w godzinach w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00.

Wnioski są oceniane pod względem merytorycznym w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100).
W 2020 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
•są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
•posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
•złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
•w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

W 2020 roku w ramach obszaru B realizowane następujące zadania:

•Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk). Maksymalna kwota dofinansowania:
– dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,

•Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Maksymalna kwota dofinansowania:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
– z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

•Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku). Maksymalna kwota dofinansowania: 7500 zł.

•Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy). Maksymalna kwota dofinansowania: 4000 zł.

•Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Maksymalna kwota dofinansowania: 1500 zł.

Przy realizacji dofinansowania wymagany jest udział własny. W ramach Obszaru B wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu sprzętu lub usługi.

Ponowna pomoc może być udzielona: w obszarze B, z wyłączeniem Zadania 5 – po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy; w zadaniu 5 –po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

Więcej informacji: Aktywny Samorząd dostępne są na stronie PFRON:

PFRON Aktywny Samorząd 2020